BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

07/02/2024 - GEWESTELIJK RUP VOOR ZEEPARK

 

De Vlaamse regering besliste op 02/02/2024 tot "de opstart van een geïntegreerd planningsproces voor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en duingebieden Westhoek en Zeepark voor de onbebouwde delen van de duinengordel en de waardevolle strand- en duinovergangen in De Panne".

De intentie voor de opmaak van het GRUP kadert in de principiële goedkeuring van het stategisch beleidsplan Kustvisie.  Dit plan, aldus de beslissing van de Vlaamse regering, bouwt verder op het "Masterplan kustveiligheid", en streeft naar een beschermingsstrategie voor de Vlaamse kust voor de zeer lange termijn. 

 

Op zich is het een goede zaak dat de Vlaamse Overheid een duidelijke en publiek gekende strategie lijkt te hebben ontwikkeld voor de site camping Zeepark.  De voorbije maanden en jaren is via de media en in vergaderzalen een pingpong-spel ontstaan tussen de huidige eigenaar van de site en de Vlaamse administraties en het kabinet van Minister Demir.

Terwijl de huidige private eigenaar zich kan beroepen op een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het ontwikkelen van de site binnen de bepalingen van datzelfde GRUP, verzetten de Vlaamse administraties zich met hand en tand tegen elk voorstel van de eigenaar om tot een omgevingsvergunning te kunnen komen.  

Een toonbeeld van rechtszekerheid voor een private ondernemer kan je dat niet echt noemen.

 

De Minister verklaarde enige tijd geleden in het Vlaams parlement en in de kranten haar intentie om de site te vrijwaren van elke bebouwing.  En zij houdt bij deze haar belofte aan de gemeenschap.  Moedig.

 

Het standpunt van het lokaal bestuur is sedert de start van het (Gemeentelijke) RUP in 2013 (!) steeds ongewijzigd gebleven.  Het lokaal bestuur is niet gekampt tegen het omvormen van het gebied tot natuurgebied, maar had / heeft daar zelf de mogelijkheden niet toe.  Doordat de Vlaamse Overheid de voorbije decennia elke mogelijkheid tot aankopen / onteigenen / herbestemming heeft laten schieten, kon het lokaal bestuur niet anders dan zelf een initiatief te nemen.  Zonder het gemeentelijk RUP was de site op vandaag misschien al helemaal volgebouwd geweest. (zie https://burgemeestervandepanne.be/reilen-en-zeilen/over-zeepark )

 

Een nieuw gewestelijk RUP herroept een gemeentelijk RUP, ook als dezelfde gewestelijke overheid het gemeentelijke RUP destijds goedkeurde.

 

Nu de site er al enkele jaren verwilderd en verlaten bij ligt, is de natuur zijn gang gegaan. Terwijl de camping gedurende vele decennia elk jaar met de bulldozer werd klaargemaakt voor de campingactiviteiten, vormde de wind de voorbije jaren sedert de leegstand nieuwe duinen.  Of hoe "camping Zeepark" door de natuur werd hernoemd tot "Zeeparkduinen".  De site kwam meermaals in een negatief daglicht te staan door vandalisme en ander onheil.

Ook het lokaal bestuur deelde in de negatieve aandacht: "de burgemeester zit in de greep van de betonboeren die opnieuw in de duinen willen gaan bouwen zoals in de jaren 60." Zelfs in het Vlaams Parlement werden grote woorden in die zin niet geschuwd.  Dat heeft mij wel geraakt, eerlijk gezegd.  Ik vond dat niet sjiek.

 

Het bal en de verantwoordelijkheid ligt nu in het kamp van de Vlaamse Overheid.  Die zal moeten overeenkomen met de huidige eigenaar.  En als ze niet overeenkomen, zal er gediscussieerd moeten worden.  

Het valt immers te begrijpen dat de eigenaar zijn waardevolle grond zal willen gecompenseerd zien.  Zo onlogisch is dat niet.  Welke prijs we daarvoor als gemeenschap zullen moeten betalen, valt af te wachten - een hete aardappel die lijkt te worden doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regeerperiode.

En, ik begeef me op glad ijs, ik zou de mogelijke frustratie van de huidige eigenaar best kunnen begrijpen.  Ik kan me namelijk niet van de indruk ontdoen dat de eigenaar de speelbal is geworden in een spel die niet gewonnen kan worden.  

 

Anderzijds is de vraag te stellen waarom de Vlaamse Overheid per sé een Gewestelijk RUP wenst op te stellen.  Om de gronden te vrijwaren van elke bebouwing kon de Vlaamse Overheid ook gewoon de gronden hebben aangekocht, gesaneerd en ingericht.  Dat doet ze immers ook met opgekochte landbouwgronden die daarna middels beheerplannen als natuur worden ingericht, tot wrevel van de boeren die hun beschikbare gronden zien slinken.

Een kritische benadering van de beslissing van de Vlaamse regering om hiertoe een RUP op te maken zou erin kunnen bestaan dat de Vlaamse overheid daardoor als planschade uiteindelijk een ander bedrag zal moeten betalen aan de eigenaar in plaats van over te gaan tot een eenvoudige aankoop.

Het RUP kaderen onder de noemer van het grotere -zoniet gigantische- project Kustvisie is dan weer een handige beweging om het ene van het andere afhankelijk te laten worden - ook op politiek vlak.

 

De contouren van het komende Gewestelijke RUP zullen moeten blijken uit de startnota.  Dat is het verplichte begin van een lang ruimtelijk proces, dat verschillende jaren kan duren.  Ter vergelijking: aan een Gewestelijk RUP voor de omleidingsweg rond Adinkerke wordt ondertussen een goeie 10 jaar gewerkt.  Men is dus nog voor even zoet.

We hopen als lokaal bestuur betrokken te worden bij de opmaak van het Gewestelijk RUP, maar veel illusies maak ik me daarbij al lang niet meer.

De site zelf en de huidige en toekomstige natuurwaarden hebben geen baat bij komende lange procedures.  De wind zal blijven duinen ontwikkelen, kuifleeuweriken zullen blijven nesten.  Hoe langer gewacht wordt, hoe ingrijpender en moeilijker de sanering van de site zal worden.  Zo valt het niet uit te sluiten dat binnen enkele jaren, alle natuurlijk ontstane duinvorming opnieuw afgeschept zal moeten worden om de wegenis en de andere infrastructuur weg te nemen.  Wat sneu zou zijn.

 

Besluit (persoonlijk standpunt):

Het is een goede zaak dat de Vlaamse Overheid haar strategie om het bouwen op de site Zeepark te verhinderen, formeel en publiek, beslist heeft.   Ondanks het feit dat ze de voorbije decennia het heeft nagelaten de site aan te kopen of anders te bestemmen - dat ging ons allemaal veel tijd, energie en geld gespaard hebben.

De effectieve uitwerking van het Gewestelijk RUP en de daarmee gepaard gaande overeenkomst of discussie met de huidige eigenaar, zal zaak zijn voor de volgende Vlaamse regering.  Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter, want de sanering van de site tot volwaardig natuurgebied wordt bij elke kubieke meter duinvorming moeilijker, schadelijker en duurder voor de gemeenschap.  De Vlaamse Overheid kan de site op vandaag ook gewoon aankopen van de eigenaar, maar wil daar gewoon niet voor betalen en schuift die hete dure aardappel vlotjes door naar de volgende bestuursperiode.  Elk denkt daar het zijne van.

 

Als Burgemeester moet ik me geen zorgen maken over de belangen van de immobiliënsector.  Ik heb er geen banden noch medelijden mee.  Natuur is onze belangrijkste economische troef in De Panne en daar zijn we met z'n allen verdomd trots op.  Hoe meer, hoe liever, dus.

Het getuigt van moed van de minister om door te duwen en de site te vrijwaren voor onze kinderen maar ik voel toch een zekere ambetantigheid omdat de rechtszekerheid voor het ondernemen een knauw lijkt te hebben gekregen en omdat de heetste aardappel wordt doorgeschoven.

 

Maar, ik kan natuurlijk ook verkeerd zijn.

---