BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

03/10/2023 - VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN "PROJECT V4" OPGESTART

 

Deze week is het verkeersveiligheidsplan opgestart.  Een grote oefening die de uitvoering is van de beleidsdoelstelling "Een betere mobiliteit in teken van de zwakke weggebruiker": "Een geheel van kleine infrastructurele maatregelen op ons grondgebied moet een veiliger en comfortabeler fiets- en wandelverkeer opleveren. Een globaal plan hiertoe zal worden opgemaakt".  We voeren dus uit waartoe we ons hebben verbonden bij de start van de legislatuur.

De beleidsdoelstellingen werden door de bevolking beoordeeld en op prioriteit gerangschikt.  De beleidsdoelstelling "betere mobiliteit in teken van de zwakke weggebruiker" werd door de bevolking op nr 2 geplaatst.

Je vindt de beleidsdoelstellingen hier: https://www.depanne.be/nl/beleidsdoelstellingen.

 

Het verkeersveiligheidsplan is er niet zomaar gekomen.  De adviesraden gaven hun feedback, er is burgerparticipatie geweest via het platform de wijsneuzen en het ontwerp werd tweemaal besproken in de gemeenteraad.  Het verkeersveiligheidsplan werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 05/06/2023, de effectieve verkeersreglementen op 11/09/2023.  Daarnaast werden ook partnerorganisaties zoals Fietsberaad en de Fietsersbond geraadpleegd.

Je leest het volledige verkeersveiligheidsplan hier .

 

De doelstelling van het verkeersveiligheidsplan is om meer ruimte te geven aan de zwakke zachte weggebruiker.  De Panne staat momenteel niet gekend als een fietsvriendelijke gemeente.  En da's niet goed.  

Onze buurman Koksijde investeerde de voorbije jaren wél veel in fietsinfrastructuur en viel de voorbije jaren geregeld in de prijzen als fietsvriendelijke gemeente.  En daar ben ik eigenlijk wel beetje jaloers op.  We hebben onszelf de doelstelling opgelegd om tegen eind 2025 25% meer fietsbewegingen te hebben.

Om het verkeersveiligheidsplan stapsgewijs goed te communiceren werd een communicatiecampagne opgestart onder de noemer "PROJECT V4": een Vriendelijk, Veilig en Vlot Verkeer. 

Vooral dat "vriendelijk" is belangrijk: het is geen verhaal van de auto vs fietser - elkaar respecteren is de rode draad. 

 

Een eerste grote stap in het verkeersveiligheidsplan is een algemene snelheidsbeperking binnen de woonkernen:

- binnen de woonkernen van De Panne en Adinkerke wordt nagenoeg overal ofwel 30 km/h ofwel "woonerf" ingevoerd;

- een beperkt aantal korte fietsstraten wordt ingevoerd (bvb Dorpsstraat);

- buiten de woonkernen blijft 50 km/h behouden als er goeie fietspaden liggen (bvb Pannelaan) of als het wegdek het toelaat.

- voor enkele gewestwegen worden eveneens snelheidsbeperkende maatregelen voorzien (bvb Stationsstraat, Dijk Adinkerke, stuk Veurnestraat).

 

Deze week (week 02/10) wordt de bebording aangepast.  Dat gebeurt stapsgewijs en dat kan voor wat verwarring zorgen.  Hier en daar staat nog een bord verkeerd of is er discrepantie met het ingekleurde plan of de gemeenteraadsbeslissing.  Alle kleine aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd - graag een beetje geduld.  Mocht je nog iets zien die niet juist staat: geef 't ons zeker door.

 

Enkele specifieke topics die "leven":

- de Duinhoekstraat, tussen Langgeleedstraat en de De Pannelaan is zone 30 geworden.  Dit is een lang eind.  Dat voelt vreemd aan, dat is juist.  De Duinhoekstraat is echter in danig slechte staat dat een trager autoverkeer nodig is.  De Duinhoekstraat moet helemaal worden heraangelegd maar de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen duurt belachelijk lang.  Recente controles in de Duinhoekstraat hebben trouwens aangetoond dat velen (veel Fransen!) er te snel rijden.

De Duinhoekstraat is ongeveer 1km lang.  je verliest welgeteld 47 seconden als je 30 rijdt in plaats van 50.  

 

 

- er worden een aantal woonerven bijkomend aangeduid.  In een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 km/h en kunnen kinderen op straat spelen, voetgangers kunnen de hele breedte van de rijweg gebruiken, en parkeren moet op aangeduide plaatsen.  De nieuw aangeduide woonerven zijn over het algemeen straten zonder doorgaand verkeer.  In een aantal aangeduide woonerven moeten nog markeringen worden aangebracht (belijning, "P"-tjes).  Die worden stelselmatig aangebracht.  

Het klopt weliswaar dat we voor een aantal woonerven, waar nog geen parkeermarkeringen werden aangebracht, nog beter wat hadden gewacht om ze te laten ingaan.  Sommige mensen vragen zich terecht af of je nu nog overal mag parkeren in de nieuw aangeduide woonerven.  

Zoals je echter weet is de politie je vriend en wordt het ondertussen geen heksenjacht.

 

- Ook fietsers dienen zich te houden aan de verkeersregels.  Het "project V4" streeft wederzijds respect na tussen fietsers en autoverkeer.  En ja, dat geldt ook voor elektrische fietsen en speedpedelecs.

- De N34 (kustbaan, tussen Canadezenplein en Koksijde), is 50 km/h geworden in plaats van 70 km/h.  Op (relatief) korte termijn worden door het Vlaams Gewest grote onderhoudswerken gepland aan het wegdek, de belijning en de fietspaden.

- De Dijk in Adinkerke is zone 30 geworden.  Daar is veel vrachtwagenverkeer en komen veel Fransen.  Er is een benzinestation, handel en een oversteekplaats waar veel kinderen passeren.  Een trager verkeer betekent daar sowieso een veiliger verkeer.  De Dijk is één van de plaatsen waar dit goed zal moeten worden gehandhaafd.

- Een aantal wegen op ons grondgebied zijn Gewestwegen.  Daar kan de gemeente niet zomaar doen wat ze willen.  Dat is bvb zo voor de Stationstraat: die is 30 geworden waar het vroeger 50 was.  Deze beslissingen worden genomen in de komende gemeenteraad (bekrachtiging tijdelijk verkeersreglement).

 

- Het project V4 is er niet om de gemeentekas te kunnen vullen.  Integendeel: we investeren veel in een veiliger verkeer.  Pas als het hele plan is uitgerold en alles goed is gecommuniceerd, zal er ook gehandhaafd worden.  In het straatbeeld moeten immers nog heel wat aanduidingen komen zodat het geheel leesbaarder wordt.

 

Ik begrijp dat elke wijziging in mobiliteit gevoelig ligt.  We leven in een jachtige wereld waar vaak elke seconde telt.  Vooral wie veel met de auto rijdt en weinig of niet met de fiets, zal het er soms lastig mee hebben iets trager te moeten rijden.  Anderzijds zullen vooral fietsers het voordeel van een trager autoverkeer ervaren en zullen meer mensen de fiets nemen voor de dagelijkse kleine verplaatsingen.  

Trager en minder autoverkeer is veiliger voor de zachte weggebruiker, dat is het uitgangspunt.  Aan de non-believers durf ik wat geduld en begrip te vragen: give it a chance.