BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

02/12: STANDPUNT WINDMOLENPARK DUINKERKE - update

Update 03/12, mijn toelichting tijdens het online - event.  Blijkbaar onverstaanbaar ondanks testing op voorhand.

"In eerste instantie wens ik de inrichters van dit on-line event te danken voor de organisatie, niet in het minst de federale diensten onder Minister Van Quickenborne. 

 

Voor alle duidelijkheid wens ik te benadrukken dat ik deze avond niet enkel de gemeente De Panne vertegenwoordig, maar tevens de gemeente Koksijde en de stad Nieuwpoort, die mij daartoe uitdrukkelijk hebben toe gemandateerd.

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort vertegenwoordigen ongeveer 45 000 inwoners en een equivalent aan tweedeverblijven.  Bovendien worden onze stranden jaarlijks door vele honderdduizenden mensen bezocht. 

België heeft slechts 70km kust waardoor ons kusttoerisme bijzonder geconcentreerd is.

 

Tijdens de voorbije maanden heeft ons gemeentebestuur verschillende stappen ondernomen om alsnog betrokken partij te worden in het Franse débat public.  Ik ben persoonlijk, samen met de vertegenwoordigers die tevens in dit panel aanwezig zijn, naar Parijs getrokken voor overleg met de Franse overheden en de private initiatiefnemers.

Ik betreur in ieder geval dat er, ondanks de belofte door het franse concern, geen contact werd genomen met ons lokaal bestuur voor een bilateraal overleg of consultatie.

 

 

Het spreekt voor zich dat ik in deze vergadering onze bijzondere ongerustheid dien te uiten betreffende de geplande bouw van het windmolenpark. 

 

Het park wordt gebouwd op tien kilometer buiten de kust met slechts een bijzonder kleine bufferzone naast de Frans – Belgische grens.  De geplande molens, betreffen 46 molens van 12 – 16 MW, waarbij de hoogte van een individuele molen 260m of meer kan bedragen.  Dit zijn momenteel bij de hoogste molens ter wereld.

Door het effect van de kromming van de aarde zal het lijken alsof deze molens vlak voor de Belgische kusten worden gebouwd.

Ter vergelijking: de dichtste windmolens die in Belgische wateren werden gebouwd, staan op 23km uit de kust verwijderd, zijn slechts maximum 158m hoog en zijn toch nog zichtbaar vanuit de Oostkust.

 

Voor de mensen die deze on-line thuis aan het volgen zijn, en die niet de kans hebben gehad om de visualisaties in real-life te kunnen aanzien, geloof me gerust: deze windmolens zullen pertinent aanwezig zijn in ons zichtveld en zullen dus een bijzondere implicatie hebben op onze ervaring van onze stranden.  Bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers hechten een bijzonder belang aan dit vrije uitzicht en bezoeken net hierom onze kusten of investeren er in hun vastgoed.  Bovendien, en niet in het minst, zal de visuele pollutie ’s nachts nog prominenter zijn dan overdag.

 

Ik begrijp dat de initiatiefnemers de impact op de kustbeleving zullen minimaliseren alsof dit “aanvaardbare collateral damage” betreft en dat deze schade dit economisch niet te becijferen valt.  Ik kan u echter meedelen dat onze drie kustgemeenten hier bijzonder zwaar aan tillen.  Het spreekt vanzelf dat ook onze franse collega – kustgemeenten dezelfde bezorgdheden hebben en wij ons ook bij hen zullen aansluiten waar mogelijk.

 

Het weze echter duidelijk dat wij niet principieel gekant zijn tegen windenergie op zee, maar wel alle bijzondere bedenkingen hebben bij de precieze lokalisatie van dit windmolenpark.

 

Ten persoonlijke titel wens ik te herhalen, misschien tot vervelens toe, dat in het kader van Europese solidariteit en met een aantal zorgvuldigheidsprincipes in het achterhoofd, er dient te worden bestudeerd of er voor beide landen geen grotere meerwaarde te bekomen is door het gezamenlijk bouwen van een windpark Franco – Belge, dieper in zee en aldus nagenoeg onzichtbaar vanop onze stranden.

Het is namelijk zo dat ook onze Belgische autoriteiten een zone hebben voorzien voor het winnen van windenergie voor de Westkust. 

Onze gemeenten pleiten dan ook in deze consultatieronde voor een mandatoire studie die de mogelijkheden en opportuniteiten verder onderzoekt.

 

Immers, de Europese gedachten mogen geen holle woorden zijn, en er kan in deze tijden van transfrontaliere samenwerking geen sprake meer zijn dat het ene buurland het andere buurland hypothekeert.  Ik hoop dan ook dat de woorden van een hoge franse vertegenwoordiger “on est pas la pour c* les belges” niet verloren zijn gegaan."

 

 

---------------

 

 

Morgen  03 december, is hét moment om je als bewoner, tweedeverblijver of bezoeker te informeren betreffende de mogelijke bouw van een windmolenpark voor de kusten van Duinkerke.  Je kan de publieksconsultatie online volgen via deze link: https://www.health.belgium.be/nl/news/windmolenpark-voor-duinkerke-online-event .
 

Het park wordt op 11 km uit de kust gepland en zal vanop de stranden van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort goed zichtbaar zijn.  Dit is geen klein project en zal mogelijk een impact zal hebben op ondermeer onze leefomgeving, de economische waarde van ons kustvastgoed en onze beleving van onze stranden en kusten.

 

Samen met mijn collega - burgemeesters ben ik bijzonder verontrust.
 

Ik verdedig morgen het standpunt van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. 

 

In grote lijnen hieronder onze standpunten:

> De drie gemeenten zullen zich gezamenlijk met alle mogelijke juridische middelen verzetten tegen de bouw van dit windmolenpark, zoals dit op vandaag is gepland.  Bovendien zullen we ons solidair aansluiten bij andere betrokkenen die dezelfde stappen zullen zetten;

> We eisen dat de Belgische Staat de belangen van de lokale besturen van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort harder verdedigt en dat onze bezorgdheden tot op het hoogste diplomatieke niveau worden overgemaakt;  we verwachten dat de Belgische staat op haar beurt alle juridische middelen aanwendt om de bouw van het windmolenpark, in zijn huidige vorm, te verhinderen.

> Een windmolenpark bouwen op 11 km uit de kustlijn, aangrenzend aan de landsgrens, is een prestigeproject waarbij enkel de Franse baten tellen, en waarbij geen rekening wordt gehouden met de impact vanop de Belgische stranden.  We refereren naar betere voorbeelden van (Belgische) realisaties dieper in zee waar de visuele impact aanvaardbaar is.

> Ook de Belgische overheid heeft plannen tot het bouwen van een windmolenpark voor de kusten van De Panne.  De ingetekende zone aan Belgische zijde ligt veel dieper in zee (30km) en zal nauwelijks zichtbaar zijn vanop onze of Franse stranden.   Onder voorbehoud van verder studiewerk betreffende mogelijke hinder voor fauna en flora, scheepvaart en pleziervaart, ..., hebben de drie kustgemeenten geen fundamentele bezwaren tegen deze Belgische plannen, gelet op de aanzienlijke afstand tussen de voorziene zone en de kusten, waardoor de visuele hinder tot een minimum zal beperkt zijn;

> De drie kustgemeenten doen een oproep tot Europese solidariteit en samenwerking.  In tijden waarbij het belang van Europese samenwerking onmiskenbaar is, is het werkelijk ondenkbaar dat aangrenzende landen dergelijke mega-projecten ontwikkelen zonder 1) met elkaar in overleg te treden en 2) omwille van prestige en realisatiedrang éénzijdig buurlanden hypothekeren en met lasten opzadelen.  In ondergeschikte orde eisen de drie gemeenten dat de plannen voor het bouwen van een windmolenpark voor de kusten van Duinkerke op zijn minst worden opgeschort tot de mogelijkheid tot het realiseren van een windmolenpark Franco - Belge uitgebreid wordt bestudeerd door een bilateraal team van experten.

 

Persoonlijke noot:

De realisatie van een windmolenpark Franco - Belge, dieper in zee, nauwelijks zichtbaar voor het blote oog van op de stranden en in overleg met àlle stakeholders, kan een voorbeeld zijn waarbij twee naties hun individuele belangen bundelen en uiteindelijk gezamenlijk een grotere meerwaarde boeken dan elk apart.  Laat "Europese samenwerking " geen holle woorden zijn in muffe boeken maar toon aan dat het Europese gedachtengoed ook tot industriële en maatschappelijke winsten kan leiden.  

70 Jaar na de opstart van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, het na-oorlogse verdrag waardoor oorlog tussen de ondertekenende landen in feite onmogelijk was geworden door het Europees reguleren van industriële grondstoffen, kan het niet zijn dat "energie uit wind" tot diplomatieke en juridische spanningen leidt tussen landen.