BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

PCO 17 08 2021

Onze fracties ACT!E en Het Plan – B werden in gisteren in kennis gesteld van het initiatief van de raadsleden van Lijst Burgemeester en raadsleden Mevrouw Verbrugge en Mijnheer Hauspie.  De intentie van de dames heren protagonisten is duidelijk: een machtsgreep en men misbruikt hiertoe de nieuwe bepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).

 

Zij overhandigden gisteren aan onze algemeen directeur een collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen de huidige leden van het college van burgemeester en schepenen.

Deze motie werd ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad, Mijnheer Hauspie.

Artikel 46 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat dergelijke motie dient te worden aangenomen door de gemeenteraad.  Hiertoe werd door de voorzitter van de gemeenteraad een gemeenteraadszitting gepland op 24 augustus komende.

Ondertussen hebben onze fracties en onze raadsman deze ingediende documenten grondig kunnen bestuderen.  Op basis van deze analyse, wens ik hierna volgende verklaring af te leggen, namens alle leden van onze fracties.  Deze verklaring betreft tevens de stappen die worden gezet tegen de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 

Intro

Eerst en vooral wens ik mijn afschuw uit te spreken over het ontbreken van enige voorwaardelijke wijzen bij de stellingen van de protagonisten.  Doen alsof alles al is geregeld, alsof alles al is beslist, alsof er geen gemeenteraad aan te pas moet komen, is in feite een miskenning van democratische processen.  Ook u, perslui, neemt deze stellingen in grote krantenkoppen over zonder al te veel nuance, wat ik betreur.  Op vandaag is er in De Panne nietsmendal beslist.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd een meerderheid gevormd die bestaat uit:

-        6 leden van de fractie ACT!E

-        4 leden van de fractie Het plan – B

-        1 lid van de fractie N-VA, zijnde Mevrouw Verbrugge

Dat een meerderheid van 11 op 21 zetels krap is, daarvoor hoef je niet lang naar school te zijn geweest.  En dat de N-VA zetel in dit geval een belangrijke zetel is, dat behoeft geen betoog.

Maar zoals bij elk huwelijk, ben je voor het altaar zeker van je stuk.  Zo waren ook wij dit bij het begin van deze legislatuur.

Het eerste jaar van de legislatuur werd besteed aan het opmaken van een bijzonder ambitieus meerjarenplan.  Dit Meerjarenplan (MJP) werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 december 2019. 

Tijdens de voorbije 32 maanden werd bijzonder hard gewerkt aan de uitvoering van dit MJP.  De gemeente is zichzelf aan het heruitvinden, de administratieve diensten bevinden zich in de eindfase van een bijzondere hervormingsronde en er heerst opnieuw een positieve vibe in De Panne & Adinkerke.  Het oordeel over het geleverde werk dient te worden geveld door de inwoners, tweedeverblijvers en ondernemers van onze gemeente: onze cliënten en onze klanten.

Op geen enkel moment is er ook maar enig probleem geweest om deze gemeente te besturen, niet op beleidsmatig, niet op administratief een ook niet op politiek vlak.

Er kan dus onmogelijk gewag gemaakt worden dat ons lokaal bestuur zich ook maar een sikkepit in een fase van structurele onbestuurbaarheid zou bevinden.  Het tegendeel beweren is een goedkope populistische kaakslag voor ons als politiek bestuur, maar bovenal een misselijkmakende uppercut voor onze bijzonder gewaardeerde medewerkers.

Aan onze medewerkers wens ik alvast mijn verontschuldigingen aan te bieden. 

Dat jullie, samen met ons, bestuurslui,

-        na een jaar met een bijzondere bestuurswissel,

-        na 2 administratieve lastige jaren vanwege de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur,

-        na grote wijzigingen binnen het management met aan kop een nieuwe en bijzonder capabele en gerespecteerde algemeen directeur;

-        na grondige hervormingen van het organogram en de rechtspositieregeling;

-        na 18 maanden een ongeziene flexibiliteit te hebben betoond vanwege de corona-crisis die we in De Panne met één van de beste resultaten in Vlaanderen stilaan kunnen beslechten;

nu ook door gemeenteraadsleden te worden verweten dat onze organisatie een stuurloos schip is geworden: dat is slikken en als politieker ben ik hiervoor diep beschaamd in een ander zijn of meer bepaald haar plaats.

 

Dat in elk huwelijk er eens gekeken wordt naar een andere mooie vrouw of man, is des mensens en ook een politieker niet vreemd.  Maar je moet er met de pollen afblijven.

Eerder dit weekend besliste het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden van Mevrouw Verbrugge af te nemen.  Het college eist tevens haar ontslag als schepen.

Mevrouw Verbrugge vrijt immers op een ander.  Samen met gemeenteraadsvoorzitter Mijnheer Hauspie en enkele notoire companen, broeden zij al maanden op deze achterbakse plannen.  Heimelijk, achter onze rug, op schijnheilige wijze.  Tijdens voorbije tientallen colleges werd er door Mevrouw Verbrugge nauwelijks een kritische noot geformuleerd. 

Wat de precieze toedracht is voor deze buitenechtelijke vrijage vanwege Mevrouw Verbrugge, is ons niet duidelijk.  Op sociale media zijn voldoende krachttermen beschikbaar om het oordeel van de burger van onze gemeente hierover te schetsen.  Wij houden het in deze op “narcistisch plat opportunisme”.  In ieder geval is inmiddels gebleken dat Mevrouw Verbrugge voor haar solo-slim geenszins de steun had van haar N-VA-fractie. 

Mijnheer Hauspie werd op de lijst ACT!E verkozen.  Wij zagen in hem een waardige opvolger van initieel gemeenteraadsvoorzitter Mijnheer Van Damme.  Mijnheer Hauspie koos er echter voor, omwille van zijn rol als gemeenteraadsvoorzitter, zich verder onafhankelijk op te stellen.  Althans, dat was toen zijn verhaal.

Groot was onze verwondering echter vast te stellen dat Mijnheer Hauspie tevens deze motie heeft ondertekend. 

 

Dames, heren van de pers: voor u zit een ontgoocheld college van burgemeester en schepenen.  Collega Janssens volgt deze persconferentie mee vanuit zijn vakantiebestemming en heeft ondertussen besloten met het gezin terug naar De Panne te keren.

Het politieke spel mag gespeeld worden.  Oppositie mag opponeren, dat is haar taak die haar werd toegewezen na een democratisch proces dat verkiezingen heet.

Ikzelf ben bijna 20 jaar actief mandataris in De Panne.  Bij ons worden zelden messen geslepen.  Er wordt zelden op elkaar geroepen.  Heel zelden wordt es op de man of de vrouw gespeeld.  In kleine gemeenschappen zoals De Panne en Adinkerke er zijn, kent iedereen elkaar en leeft iedereen best wel goed met elkaar samen, ook in de politiek.  De “3de helft” ofte de nabespreking op café was er één zonder partijkaarten en er kon best wel een goed gesprek gevoerd worden tussen pot en pint.

Die periode is voorbij.  En ’t zal even duren voor die kan terugkeren.  Samen met het politieke vertrouwen is in vele protagonisten ook het persoonlijke vertrouwen verdwenen.  Er zijn bijzonder veel maskers afgevallen de voorbije uren; dagen.  Carnaval is laat, dit jaar. 

 

Soit, da’s politiek en bedrogen worden in de politiek, da’s eigen aan het beestje en daar moet je maar tegen kunnen.  Tegelijkertijd is een bijzonder gevoel van steun voor ons beleid en onze persoon ontstaan.  Ik ben de inwoners en tweedeverblijvers hiervoor bijzonder dankbaar, dat doet ons écht deugd.

Ontgoocheld zijn duurt bij mij maar heel eventjes, strijdvaardig zijn kan daarentegen koppig lang duren.  Onze fracties zullen zich met hand en tand verzetten.  We laten ons niet doen en hebben de wetgever aan onze kant.  Ik heb samen met mijn collega’s de nek uitgestoken hard gevochten voor deze stoelen.  Ze gaan mijn 125kg uit het gemeentehuis moeten sleuren als ze mij hier buiten willen krijgen.  Ik ben dat verplicht aan onze medewerkers, onze kiezers en onze gezinnen.

 

Tot zover het emo – gedeelte van deze persconferentie.

 

 

 

 

De ingediende motie is gefundeerd op het Decreet Lokaal Bestuur, dat met de recente aanpassingen wil vermijden dat lokale besturen in periodes van structurele onbestuurbaarheid verzeilen.  Dergelijke periodes van structurele onbestuurbaarheid, die vaak bijzonder lang kunnen aanslepen, zijn nefast voor de continuïteit van de dienstverlening aan de burger en het besturen van een lokale gemeenschap.

Enkel het artikel 46 van het DLB heeft zijn ingang gevonden vanaf 14/08/2021.  De andere artikels betreffende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester wijzigen pas in 2024 en zijn op vandaag helemaal niet relevant.

Ontvankelijkheid

 

Om een collectieve constructieve motie van wantrouwen als ontvankelijk te beschouwen, dienen aan twee voorwaarden te worden voldaan:
1° ze is ondertekend door de meerderheid van de raadsleden;
2° ze is ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt.

Bovendien schrijft het decreet duidelijk welke documenten dienen worden opgesteld en hoe; door wie deze documenten dienen worden ingediend.

(art 46, §2, 6° en verder: … In geval van een collectieve motie is er een gezamenlijke akte van voordracht bijgevoegd als vermeld in artikel 43; De algemeen directeur bezorgt de constructieve motie van wantrouwen met bijgevoegde akte of akten van voordracht aan de voorzitter van de gemeenteraad; Art 46,§ 3: Voor er kan worden gestemd, onderzoekt de voorzitter van de gemeenteraad of de constructieve motie van wantrouwen voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2. Als hij vaststelt dat niet aan alle voorwaarden is voldaan, verklaart hij de motie zonder voorwerp)

Er dienen twee documenten te worden ingediend: een collectieve constructieve motie van wantrouwen waarbij een akte van voordracht dient te worden bijgevoegd. 

Voor de motie zelve zijn er geen vormvereisten beschreven in art. 46 van het DLB, een hiaat.

Voor de vormelijkheden van de akte van voordracht wordt in art. 46 verwezen naar artikel 43.  Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt modelformulieren voor een “akte van voordracht” ter beschikking.  De decreetgever stelt hiermee duidelijk vast welke zaken essentieel te vermelden zijn bij het indienen van dergelijke akte.  Deze modellen zijn niet gewijzigd sedert 2018/2019.

Bij onze analyse van het ingediende document zijn onze fracties op tekortkomingen, zo niet slordigheden gestoten.

- Er is slechts één document ingediend.   Het document is genummerd en vormt aldus één geheel.  De titel van het document geeft weer dat het een “motie” betreft.  Gezien slechts één document werd ingediend, en er voor een motie geen vormelijkheden werden beschreven, dient dit ene document aanzien te worden als een motie, en in ieder geval niet als een akte van voordracht;

- Het document verwijst naar een onbestaand decreet;

- het document is niet gedagtekend.

Gesteld dat dit document dient te worden geïnterpreteerd als ware het tevens een akte van voordracht, dan stellen wij bovendien nog volgende tekortkomingen vast:

- een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een uittreksel uit het strafregister, model 1, voor elk van de kandidaten, werd niet toegevoegd.  Er kan in deze niet verwezen worden naar het onderzoek van de geloofsbrieven van de raadsleden gelet op de verstreken 32 maanden sedert dit onderzoek naar aanleiding van de installatievergadering in januari 2019;

- bijlage 1, met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreekt;

- bijlage 2, met de gegevens van de verkozenen die de voordracht van de kandidaat-schepenen ondersteunen en die verkozen zijn op dezelfde lijst als de voorgedragen-schepenen.  Dit is een essentieel document waar ik later op terug kom.

 

Begrijpelijk zou het aangehaalde kunnen worden aanzien als “miereneukerij” over komma’s en punten.  Minstens dient gesteld te worden dat het ontbreken van correcte modelformulieren voor een motie of akte een lacune is in het desbetreffende decreet.

Onze fracties zullen niet nalaten de ontvankelijkheid van het ingediende document en het ontbreken van de akte van voordracht met zijn bijlagen aan te vechten bij de juiste instanties die wél dienen te oordelen over de komma’s en punten.  Deze bindende documenten die het reilen en zeilen van een lokaal bestuur bepalen moeten vormelijk correct zijn, geen interpretatie mogelijk laten en moeten  meer zijn dan wat rap in elkaar geprutst plak – en knipwerk van de slechtste leerling uit de eerste kleuterklas.

De voorzitter van de gemeenteraad, Mijnheer Hauspie, oordeelt over de ontvankelijkheid van de nodige twee documenten.  Gelet op het feit dat de voorzitter de agenda van de gemeenteraad heeft verstuurd, mogen we stellen dat de voorzitter het document als ontvankelijk heeft verklaard en dat hij hiervoor de bijzondere verantwoordelijkheid op zich neemt.  Onze fracties zullen in deze ten gepaste tijde ook het oordeel van de voorzitter bij de juiste instanties in vraag stellen.

 

Overloperij vs de geest van het Decreet

Zoals eerder gesteld, wordt het goedbedoelde Decreet al bij de geboorte verkracht.  Wat in de mindset van het Vlaams Parlement werd beschouwd als een goeie zaak voor de slagkracht en continuïteit van de lokale besturen, is na enkele dagen een boomerang geworden.

De memorie van toelichting schetst heel duidelijk de intentie van de decreetswijziging: “met de introductie van deze procedure wordt opnieuw een stap verder gezet naar modern en daadkrachtig democratisch lokaal bestuur”.  Het siert zowaar de leden van het Vlaams Parlement.  Hoewel de spelregels van de match veranderen in het midden van de match, ondersteun ik dit decreet, ook al wordt het nu tegen ons uitgespeeld.

In het verslag van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement dd 14 juli, zijn duidelijke antwoorden geformuleerd.  Zowat alle partijen zijn het erover eens: deze procedure is een noodrem en mag niet worden misbruikt.  Ik wens u toch de interpellatie van Vooruit – parlementslid Kurt De Loor niet te onthouden: “… daarom zijn we ervan overtuigd dat de het systeem van de collectieve constructieve motie van wantrouwen een stap in de goeie richting kan zijn, maar toch willen we ook waarschuwen voor oneigenlijk gebruik daarvan”.  Dhr De Loor, partijgenoot van Mevr Vanheste slaat  hiermee nagels met koppen.

 

Wat het nieuwe Decreet wou vermijden, is in De Panne na dag één een realiteit: individuele overloperij om meerderheden te breken.  Dit is volledig tegen de geest van het Decreet, wij stellen dus duidelijk dat dit een poging is om het decreet flagrant te misbruiken.

 

Ik verklaar me nader.

Mijnheer Hauspie werd verkozen op de lijst ACT!E.  Op de gemeenteraad van 07 juni 2021 werd kennis genomen van het feit dat Mijnheer Hauspie als onafhankelijk gemeenteraadslid wenste te zetelen.

Fracties worden gevormd op het moment van de installatievergadering na de gemeenteraad.  Deze fracties worden gebetonneerd of vastgeklikt.  Het Decreet Lokaal Bestuur is hierin klaar en duidelijk.  (Art 36, §2: De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaat-gemeenteraadsleden gemaakte keuze is niet herroepbaar.)

Dit is niet voor interpretatie vatbaar, zoals meermaals bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur en diverse, gespecialiseerde kanalen.

Je kan dus stellen dat Mijnheer Hauspie, ondanks zijn stelling van onafhankelijkheid, nog steeds behoort tot de fractie ACT!E, misschien willens nillens.

Om een individuele of collectieve constructieve motie van wantrouwen te ondertekenen, dient 2/3 van de fractie, waartoe de ondertekenaar behoort, de motie mee te ondertekenen. (Art 46, §2, 2°: … ze is ondertekend door ten minste twee derde van de raadsleden van elke fractie die de motie ondersteunt.)  Ook dit artikel laat geen enkele ruimte voor interpretatie, zoals ons tevens meermaals schriftelijk bevestigd werd na navraag bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en diverse gespecialiseerde kanalen.

Belangrijk hierbij is het antwoord van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, te lezen in het verslag van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 14 juli: “… dit is ook belangrijk voor het verslag: zowel bij het aanduiden van de burgemeester als bij de constructieve motie van wantrouwen vertrekken we altijd bij de samenstelling van de fracties op de avond van de installatievergadering van de gemeenteraadsverkiezingen.  Dan wordt dat bevroren, en daar werken we op verder”.

 

Er kan niets anders dan worden vastgesteld dat de Mijnheer Hauspie deze motie, akte niet mocht hebben ondertekend en dat de ingediende motie onmogelijk ontvankelijk kan worden verklaard … door zichzelf.

Brèf: Mijnheer Hauspie negeert flagrant één van de hoekstenen van het Decreet Lokaal Bestuur door de motie te ondertekenen, hij verklaart de motie, als voorzitter van de gemeenteraad bovendien als ontvankelijk én roept als voorzitter van de gemeenteraad de gemeenteraad samen om te stemmen over een punt dat ons lokaal bestuur gigantisch op z’n kop zet.

Een voorzitter van de gemeenteraad dient het democratisch proces te bewaken en ervoor te zorgen dat de procedures correct verlopen.  Dit manoever kan niet anders dan als “eigenbelang” omschreven worden.

Indien dit voorstel tot een stemming in de gemeenteraad komt, zou dit een een schromelijke, opzettelijke en weloverwogen doelbewuste fout tout court betekenen. Men zal niet kunnen zeggen “wir haben es nicht gewusst”. Onze fracties zullen desgevallend niet aarzelen en meteen beroep instellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen én de Raad van State.

Indien de motie in de gemeenteraad van 24 augustus wordt aangenomen, worden de huidige leden van het college van burgemeester en schepenen per direct ontslagen en wordt het nieuwe college per direct aangesteld.

Zij kunnen dan aan de slag, maar hen en met hen ons lokaal bestuur hangt een enorm zwaard van Damocles boven het hoofd.  Immers, de beide rechtbanken zullen zich in de dagen, weken of zo mogelijks maanden na hun aantreden moeten uitspreken.   Het bedrijfsrisico voor ons lokaal bestuur is enorm en bangelijk.  Een voor het zogezegde nieuwe college negatieve uitspraak van de rechtbank(en) betekent immers mogelijk dat door hen genomen beslissingen op hun beurt onwettig zullen zijn.

Bij een vernietiging door de Raad van State van de eventuele zogezegde aanstelling van Mevrouw Vanheste en haar college, wordt ons huidige college van burgemeester en schepenen opnieuw in de eer hersteld en kan verder bestuurd worden, nadat hun achtergelaten rommel werd opgekuist.  L’Histoire se repetera.

Mevrouw Vanheste, samen met de andere leden van Lijst Burgemeester, Mevrouw Verbrugge en Mijnheer Hauspie wagen bovendien een gigantische politieke gok.  Onze inwoners pikken dit niet, zoveel is duidelijk uit de massale en deugddoende steunbetuigingen die ons worden gestuurd.  Onze inwoners zullen u deze vaudeville niet vergeven en ik geef het u op een blaadje: dit zal niet leiden tot het verhoopte politieke rendement in 2024.

Ik durf het sterker stellen.  Als zich een scenario zou voordoen, waarbij een genomen beslissing door de gemeenteraad, enige tijd later door de rechtbank zou worden vernietigd, waardoor met de staart tussen de benen het gemeentehuis opnieuw zou moeten worden verlaten, dan is er slechts één juiste beslissing: het ontslag uit de gemeenteraad van Mevrouw Vanheste als verantwoordelijke van wat op dat moment zou worden bestempeld als een gigantische persoonlijke en politieke afgang.

 

Gevolgen voor elk Vlaams Lokaal Bestuur

 

In een doemscenario dat de rechtbanken zich alsnog zouden uitspreken in het voordeel van de protagonisten, en oordelen dat deze vorm van “overloperij” mogelijk is, ontstaat een precedent dat voor elk lokaal bestuur een periode van instabiliteit en politiek opportunisme kan betekenen.

Het zou immers betekenen dat in elk lokaal bestuur, in het bijzonder in besturen met een krappe meerderheid, elk individueel meerderheidsraadslid, of elke groepering van raadsleden binnen een meerderheidsfractie, zich als onafhankelijke kunnen verklaren, vervolgens collectieve constructieve moties van wantrouwen van de oppositie kunnen mee-tekenen en aldus zittende colleges zonder veel boe of ba van hun stoel kunnen wippen. 

Doe gerust voor u zelf even de oefening bij besturen uit onze of uw buurt en de tekening zal snel duidelijk worden.

Ook de Vlaamse lokale besturen, en met hen de Vlaamse Overheid hangt in dergelijk scenario dus een zwaard van Damocles boven het hoofd.

De “machtsgreep” in De Panne krijgt bij deze een veel grotere dimensie. 

 

besluit, hol, Confucius

Ik kan besluiten dat deze poging tot machtsgreep in feite een poging tot staatsgreep is. 

- Het Decreet Lokaal Bestuur wordt onrechtmatig gebruikt om de macht te grijpen, volledig tegen de geest van de decreetgever;

- Juridisch rammelt dit dossier aan alle kanten.  Onze stellingen werden gechecked, dubbelchecked en tripplechecked: de motie kan onmogelijk worden goedgekeurd.  Men zou beter mogen verwachten van lokale mandatarissen die gesteund zouden moeten worden door juridische diensten van de nationale partijen Vooruit, CD&V en N-VA;

- De voorzitter van de gemeenteraad gaat zijn boekje welwetend te buiten, wij kunnen enkel besluiten dat dit op risico is en gefundeerd is op absoluut eigenbelang;

- Onze fracties zullen keihard deze gang van zaken aanvechten waar nodig en zullen zich hierbij laten bijstaan door de beste specialisten;

- Onze fracties stellen heel duidelijk, ten besluite, dat deze poging tot staatsgreep onwettig is en weigeren zich neer te leggen bij elke melding dat de match al zou gespeeld zijn.  Een voorspelde vernietiging van een eventuele beslissing van de gemeenteraad tot het aanstellen van een zogezegd aangesteld burgemeester en haar college, zal politiek en publiekelijk hard worden aangerekend. 

 

 

Onze fracties zullen er alles aan doen opdat het zo ver niet zal komen.  Met hand en tand zullen we ons tegen deze gang van zaken verzetten en alle rechtsmiddelen uitputten om deze snode daad van plat politiek opportunisme zo snel mogelijk terug naar het donkerste hol van het Calmeynbos te sturen.

 

We zijn niet verknocht aan onze postjes.  We voeren ons mandaat van de kiezer met hart en ziel uit en willen ons ambitieuze meerjarenplan realiseren.  Onze inwoners en tweedeverblijvers verdienen beter dan deze schertsvertoning van de voorbije dagen.  De aangerichte schade is nu reeds enorm, het vertrouwen in de lokale politiek herstellen zal niet makkelijk zijn, maar niet onmogelijk. 

We steken daarvoor de hand uit naar alle raadsleden en bieden hen een collectieve constructieve motie van vertrouwen aan.  Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van gedacht.  We doen bij deze een oproep aan de protagonisten om nog eens goed in de spiegel te kijken en niet tot de groep van de allerdwaasten te gaan behoren. 

Dat het bovendien mag duidelijk zijn dat onze fracties het met elkaar sedert het begin van deze legislatuur bijzonder goed doen.  Deze nieuwe uitdaging heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht, en ik wil ervan gebruik maken om elkaar te danken voor het vertrouwen.

 

Laat ons verder werken aan deze formidabele gemeente, aan het mooiste hoekje van het land.  ’t Is nergens beter dan bij ons, leve De Panne, leve Adinkerke!