BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 26 02 2024.

 

De concessies voor het uitbaten van rolcabines op het strand verlopen volgend jaar.  De concessies werden reeds twee keer stilzwijgend verlengd.  Een bijkomende verlenging kan niet meer volgens de eerder genomen gemeenteraadsbeslissingen.

Om te vermijden dat de huidige concessiehouders in een vacuüm - periode terechtkomen tussen de afgelopen en een nieuwe concessie terechtkomen, wordt ervoor gekozen om nog dit jaar een nieuwe concessie uit te schrijven en die ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het college heeft niet de intentie om grote aanpassingen aan de huidige concessies voor te stellen aan de gemeenteraad.  Integendeel, het typische kleurrijke uitzicht van de cabines en de parasols is beeldbepalend voor ons strand en bij uitbreiding, voor De Panne.  Het beeld is bijzonder instagrammable en vele tienduizenden mensen genieten er van een dagje strand tijdens hun verblijf.  

We moeten dat beeld koesteren en er enerzijds over te waken dat het uitbaten van deze concessies een rendabel en haalbaar gegeven blijft voor de kandidaten concessiehouders maar anderzijds ook dat de kwaliteit van het beeld behouden blijft.

 

----

 

 

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

     Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 februari 2024.

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 19 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 233-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 233-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 234-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 234-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 50-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 50-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 51-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 51-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 52-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 52-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 1 t.e.m. 21 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 1 t.e.m. 21 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Lijst Oninbaarstelling 274 - jaar 2024. Onwaarden voor het college van burgemeester en schepenen.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Lijst Oninbaarstelling 275 - jaar 2024. Onwaarden wegens administratieve vergissing.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Onwaarden van 26 februari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren.

Het kohier voor de belasting op inname van het openbaar domein wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 23.199,52 euro.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de grote carnavalstoet op zondag 24 maart 2024. Vaststelling.

Op zondag 24 maart 2024 wordt de grote carnavalstoet georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Focus WTV. Vraag tot organisatie van een muzikale avond op 20 april 2024 op de Leopold I-Esplanade te De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Focus WTV om op 20 april 2024 een muzikale avond te organiseren op de Leopold I-Esplanade te De Panne als bijzondere muziekactiviteit. 

Sint-Pieterswijk De Panne. Vraag tot bijkomende gemeentelijke steun voor de rommelmarkt op 5 mei 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Team Toerisme De Panne. Vraag tot organisatie van een Circusdorp en een etalagezoektocht in het kader van het Paasprogramma op 8 mei 2024.

Er wordt toelating gegeven aan team Toerisme De Panne tot het organiseren van een Circusdorp en een etalagezoektocht in het kader van het Paasprogramma op 8 mei 2024.

White Star Adinkerke. Vraag tot organisatie EK Junior Village op 18 mei 2024.

Er wordt toelating verleend aan White Star Adinkerke voor de organisatie van een EK Junior Village op 18 mei 2024 in de Slachthuisstraat als bijzondere muziekactiviteit.

DBar De Panne. Vraag tot organisatie EK Dorp op 14 juni 2024.

Er wordt toelating verleend aan DBar De Panne voor de organisatie van een EK Dorp op 14 juni 2024 in de Sportlaan 2 als bijzondere muziekactiviteit op voorwaarde dat de huidige uitbater op dat ogenblik nog steeds het cafetaria uitbaat.

NEOS. Vraag tot toelating 12e Maatjesfestijn op 15 juni 2024.

Er wordt toelating verleend aan Neos De Panne-Adinkerke tot organisatie van hun 12e Maatjesfestijn op zaterdag 15 juni 2024 in De Boare in De Panne.

Café Twins. Vraag tot organisatie tienjarig bestaan op 31 oktober 2024 in de Moeresteenweg 2.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Stickeractie 'Emoji's Aan Zee'. Verlenging looptijd tot en met 10 maart 2024.

De looptijd van de stickeractie 'Emoji's Aan Zee' wordt verlengd tot en met zondag 10 maart 2024.

Verslag bespreking 'Project nieuwe deelfietsen" met de WVI op 16 januari 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag bespreking "Project nieuwe deelfietsen" met de WVI van 16 januari 2024.

Concessie rolcabines vanaf 2025. Intentie.

Het college van burgemeester en schepenen spreekt de intentie uit om de concessies voor de rolcabines vanaf 2025 nog deze legislatuur open te stellen.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

MAGDA-koppeling UiTPAS. Goedkeuring.

Het college gaat akkoord tot deelname aan de MAGDA-koppeling voor de verlenging van de UiTPASsen.

Notulen van de algemeen directeur van 16 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 16 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 16 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 16 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Verzoekschrift politierechtbank betwisting GAS-boete. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verzoekschrift betreffende de betwisting van een GAS-boete door x.

CM West-Vlaanderen. Verhuis kantoor. Kennisname.

Het college neemt kennis van het feit dat vanaf maandag 1 april 2024 de dienstverlening van het CM-kantoor in De Panne verhuist naar het CM-Gezondheidspunt in Veurne, Houtmarkt 2.

Kennisname verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State betreffende een gemeentelijk belastingsreglement. Aanstelling raadsman.

Er wordt kennis genomen van een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State vanwege x betreffende een gemeentelijk belastingsreglement. Advocatenkantoor GD&A wordt aangesteld om de belangen van gemeente De Panne in dit dossier te behartigen.
 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 26 februari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 19 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 19 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Aanvraag kapvergunning Groene Biezenlaan 3.

Er wordt toelating verleend om bomen te kappen in de Groene Biezenlaan 3.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Ambachtstraat 7 en Brouwersstraat 45, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Vraag tot het plaatsen van schaduwdoeken en bevestigen van parasols in de grond.
Aanvrager: 't Zonneke, Zeelaan 81.

Er wordt geen toelating verleend tot het plaatsen van geïntegreerde rolgordijnen op de terrassen die geplaatst worden op de parkeerplaatsen.
Er wordt principieel toelating verleend voor het bevestigen van de parasols in het voetpad.  De gemeentelijke diensten boren in samenspraak met de uitbater de locatie uit.

Vrijgave waarborg correcte uitvoering - OBC.
Ligging: Nieuwpoortlaan 21 - 23.

De bespreking van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Aanvraag 2023/227.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinkamer bij de M. Calmeynlaan 16 wordt afgesloten, er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023124130.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/227.

De aanvraag voor het bouwen van een tuinkamer bij de M. Calmeynlaan 16 wordt vergund.

Aanvraag 2023/285.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning gelegen Stationsstraat 25 wordt afgesloten, er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Aanvraag 2023/286.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het isoleren en verbouwen van de woning gelegen Golfstraat 9 wordt afgesloten, er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Het vast bureau in zitting van 26 februari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 19 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 19 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 49-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 49-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 1 t.e.m. 21 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 1 t.e.m. 21 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Oud Gemeentehuis. Algemene vergadering van 29 februari 2024. Agenda. Goedkeuring.

De agenda van de algemene vergadering van 29 februari 2024 van het Oud Gemeentehuis wordt goedgekeurd.

* Westkustpolder. Algemene vergadering op 8 maart 2024. Agenda. Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde agenda van Westkustpolder voor de algemene vergadering van 8 maart 2024 onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad voor maatschappelijk welzijn.
De vertegenwoordiger, in casu de plaatsvervanger, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de huidige zitting.