BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 08 01 2024

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 januari 2024.
 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 18 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 27-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 27-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 213-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 213-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen gemeente van 1 t.e.m. 3 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 1 t.e.m. 3 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 8 januari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Feestcommissie Centrum Adinkerke. Afrekening boekjaar 2023 en raming 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de afrekening van het boekjaar 2023 en van de raming 2024 van de Feestcommissie Centrum Adinkerke.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Oproep WinVorm. Projectfiche ‘De creatie en de bouw van een belevingsponton aan de Vijvers Markey in deelgemeente Adinkerke (De Panne)’. Vaststelling. Samenwerkingsovereenkomst en mandaat aan de Provincie West-Vlaanderen. Goedkeuring.

In het kader van de Oproep WinVorm wordt de projectfiche ‘De creatie en de bouw van een belevingsponton aan de Vijvers Markey in deelgemeente Adinkerke (De Panne)’ vastgesteld en worden de samenwerkingsovereenkomst en het mandaat aan de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.

Brief kabinet staatssecretaris inzake stoffelijke resten aangespoelde orka “Reveil”.  Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de brief van het kabinet van de staatssecretaris inzake de stoffelijke resten van de aangespoelde orka “Reveil”. De orka wordt toevertrouwd aan de gemeente De Panne.

Bod gronden begraafplaats De Panne.

De gemeente ontving een schrijven van de FOD Financiën patrimoniumdocumentatie in verband met de verkoop uit de hand van twee percelen aan het Artistenpad te De Panne. Er wordt een bod uitgebracht van 6.000 euro op 2 percelen aan het Artiestenpad. 

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Toetreding.

Er wordt toegetreden tot het aanbod van vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen voor:
- tuimelwagen met personeel
- rijsimulator
- motorsimulator
- verkeerspark

Het lidmaatschap bedraagt 250 euro (btw exclusief) per jaar.

Toekenning werknemersabonnement jobstudenten en stagiairs. Vaststelling.

Jobstudenten die werken in opdracht van en leerlingen die stage volgen bij het gemeentebestuur De Panne krijgen voor de periode dat ze zijn aangesteld een gratis werknemersabonnement.

Besluit van de burgemeester van 20 december 2023 houdende toelating van het tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. dreggingswerken in het kanaal door de federale politie op vrijdag 22 december 2023. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 20 december 2023 houdende toelating van het tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. dreggingswerken in het kanaal door de federale politie op vrijdag 22 december 2023, wordt bekrachtigd.

Strandconcessies. Organisatie reddingsdienst/-hulp bij ongevallen. Intrekking en hervaststelling.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2023 inzake strandconcessies, organisatie reddingsdienst/-hulp bij ongevallen wordt ingetrokken en hervastgesteld.

Zeilwagenclub De Krab. Vraag tot organisatie zeilwagenwedstrijd 'Krabrally" op 16 en 17 maart 2024.

Er wordt toestemming gegeven aan zeilwagenclub De Krab om op 16 en 17 maart 2024 een internationale zeilwagenwedstrijd te organiseren in De Panne.

Vraag tot organisatie van North C Trail & Walk op 9 en 10 maart 2024.

Er wordt toestemming gegeven aan de organisator om de 10de editie van de North C Trail en de 6de editie van de North C Walk op 9 en 10 maart 2024 te organiseren.

Sport Vlaanderen. Vraag tot organisatie Zomerpromotietoer 2024.

Sport Vlaanderen krijgt toestemming om met de zomerpromotietoer 'De Sportzomer' neer te strijken in De Panne op dinsdag 13 augustus 2024.

Vereniging Commerçanten Kasteelstraat. Vraag tot organisatie van de 'Visschersfeesten Kasteelstraat' op zondag 16 juni 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur. 

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 15 december 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 december 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 15 en 22 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 en 22 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 15 en 22 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 15 en 22 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het demonteren van een torenkraan aan Fr. Beerlantlaan 2 op 17 januari 2024. Vaststelling.

Op woensdag 17 januari 2024 wordt de torenkraan die staat aan Fr. Beerlantlaan 2 gedemonteerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer. 

 Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 8 januari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 18 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Hotel aan Zee om de oldtimer op het terras te laten staan tot 15 februari 2024.

Er wordt toelating verleend aan Hotel aan Zee, Markt 6, om een oldtimer te plaatsenop het terras op de markt voor de horecazaak tot na Valentijn.

Aanvraag kapvergunning Parnassialaan 9.

Er wordt toelating verleend om in de Panassialaan 9, 3 populieren te kappen.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerend goed gelegen in de St. Elisabethlaan 85, A. Dumontlaan 27, Driedistelweg 2, Veurnestraat 244, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Hoge Duinenlaan 33.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Hoge Duinenlaan 33.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Hoge Duinenlaan 33.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Hoge Duinenlaan 33. 

Aanvraag 2023/257
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het aanleggen van een duinentuin bij de Olmendreef 2 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Aanvraag 2023/257
Omgevingsnummer: OMV_2023084842
Advies college van burgemeester en schepenen aanleg duinentuin.

De aanvraag voor het aanleggen van een duinentuin bij De Duinpanne wordt gunstig geadviseerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023156220
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/266.

De aanvraag voor het heraanleggen van de oprit, plaatsen van tuinpoort, rooien van sparren en aanleggen van een grindgazon bij de Hoge Duinenlaan 4 wordt voorwaardelijk vergund.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Fr. Beerlantlaan, gedeelte tussen de Prins Albertlaan en de Astridlaan op 17 januari 2024.

Er wordt toelating verleend om de Fr. Beerlantlaan af te sluiten tussen de Prins Albertlaan en de Astridlaan voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het demonteren van een torenkraan op 17 januari 2024 ter hoogte van Fr. Beerlantlaan 2.
 

20221/4 VK - Smekaertstraat zn - Beroep XXX. Aktename.

Er wordt akte genomen van de onontvankelijkheidsverklaring door de Provincie van het door XXXX ingediende beroep.

Het vast bureau in zitting van 8 januari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 18 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 212-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 212-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 26-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 26-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 1 t.e.m. 3 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 1 t.e.m. 3 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Notulen van de algemeen directeur van 22 december 2023 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 22 december 2023 inzake het OCMW-personeel.