BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 05 02 2024.

Tegen de afgeleverde omgevingsvergunning ("bouwvergunning") voor de renovatie van de vroegere takaksshop aan de Garzebekeveldstraat te Adinkerke is beroep aangetekend door een aantal buren.

De panden, die vroeger een grote tabakswinkel vormden, werden door het lokaal bestuur aangekocht in 2022 om er de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in te huisvesten.  Momenteel is De Jutter Adinkerke gevestigd aan de Kerkweg, maar dat pand is door en door versleten, voldoet niet meer aan de normen en bovenal ... is het veel te klein geworden.  

Om het pand grondig te kunnen verbouwen werd een architect aangesteld en werd een omgevingsvergunning ingediend.  Het pand wordt helemaal heringericht, voorzien van de nieuwste technieken, energiezuinig gemaakt en ook het pleintje voor het gebouw wordt geïntegreerd in de werking van de nieuwe kinderopvang.

Tegen de afgeleverde omgevingsvergunning hebben een aantal buren nu bezwaar ingediend bij de Provincie West - Vlaanderen.  De buren hebben voornamelijk bezwaar tegen het verstoren van de rust door de spelende kinderen en vrezen eveneens dat hun eigendom in waarde zal zakken nu er een kinderopvang in de nabijheid komt.

Buren hebben uiteraard het recht een bezwaar in te dienen tegen een afgeleverde omgevingsvergunning.  De procedure zal worden gevoerd bij de bestendige deputatie van de provincie West - Vlaanderen.  Het kan tot zes maanden duren eer er een uitspraak is.  Uiteraard jammer dat hierdoor dit mooie project hierdoor vertraging oploopt.  We investeren meer dan 2 miljoen euro in de aankoop en inrichting van deze kinderopvang en dat is broodnodig.

Persoonlijk ben ik het helemaal niet eens met de aangehaalde standpunten van de buren en ik zal het dossier hard verdedigen, maar ik respecteer de rechten en mening van de buren.   

In afwachting tot de gevoerde procedure, zullen we alvast de indieners van het bezwaar uitnodigen voor een gesprek.  Misschien kunnen de plooien alsnog worden platgestreken?

 

 

-----

 

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 februari 2024

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 224-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 224-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 225-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 225-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 226-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 226-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 39-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 39-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 40-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 40-2024 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 41-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 41-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen gemeente van 25 t.e.m. 31 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 25 t.e.m. 31 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 18 t.e.m. 31 januari 2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 18 t.e.m. 31 januari 2024 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 5 februari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Levensloop. Engagementsverklaring. Kennisname.

De burgemeesters van De Panne, Nieuwpoort en Veurne ondertekenden op 30 januari 2024 tijdens een persconferentie van de Stichting tegen Kanker een engagementsverklaring over de actie Levensloop Westkust. De drie gemeenten engageren zich om de actie Levensloop samen te ondersteunen en afwisselend op hun grondgebied te ontvangen. De Panne geeft de aftrap met een wereldprimeur. De actie wordt georganiseerd in Plopsaland De Panne. 

Opdracht voor het verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne. Gunning.

De opdracht voor het verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne wordt gegund aan de firma Bentein, Wijngaardstraat 2 te 8920 Langemark, voor de prijs van 45.000 euro BTW inclusief.

Opdracht tot het ontwerpen en realiseren van een nieuw skatepark bij het jeugdcentrum De Panne. Proces-verbaal van voorlopige oplevering en vrijgave van de helft van de waarborg.

De opdracht voor het ontwerpen en realiseren van een nieuw skatepark bij het jeugdcentrum De Panne wordt voorlopig opgeleverd. Bijgevolg wordt de helft van de bankwaarborg voor een bedrag van 5.165,29 euro vrijgegeven.

Raamcontract voor het keuren van gebouwen, materialen, brandblustoestellen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een opdracht worden gegund voor de keuring van gebouwen, brandblustoestellen, materialen, turntoestellen, speeltoestellen en brandstoftanks voor gemeente De Panne, het OCMW en het AGB van De Panne.

Samenwerking met het meeuwenteam VOC Oostende. Overeenkomst 2024.

Het voorstel van het vogelopvangcentrum Oostende inzake hun tussenkomst bij klachten met betrekking tot meeuwen wordt goedgekeurd. Voor een bedrag van 617,75 euro (excl. verplaatsingsvergoeding) kan het meeuwenteam ad hoc ingezet worden tot 10 interventies en 5 meldingen. Hogere aantal melding/interventies worden pro rato verrekend.

Koppeling van het sms-systeem met de parkeerautomaten in De Panne.

Om het parkeerbeleid in de rode zone efficiënter te laten verlopen, dient er een koppeling te worden gemaakt met het sms-systeem en de parkeerautomaten in De Panne. De kostprijs bedraagt 13.125 euro + een bijkomende kost van 2,86 euro per automaat.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de fuif Kwabetters op zaterdag 17 februari 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van de fuif Kwabetters op 17 februari 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Maart, maand van de netheid. Zwerfvuilopruimactie in samenwerking met IVVO en Mooimakers op 9 maart 2024.

Het lokaal bestuur De Panne organiseert in samenwerking met de IVVO en Mooimakers een opruimactie op zaterdag 9 maart 2024 en verleent logistieke ondersteuning aan de deelnemende verenigingen, bewonersplatforms en scholen. De deelnemers ruimen het toegewezen traject op en worden nadien uitgenodigd op het afsluitmoment.

Carnavalkermis op de Markt van 9 tot en met 17 maart 2024. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbaters van de attracties van de Carnavalkermis om hun attractie op de bouwen vanaf dinsdagochtend 5 maart 2024.

Aanvraag tot filmopnames met drone n.a.v. promofilm De Panne i.k.v. Focus WTV-weekend op 20-21 april 2024.

Er wordt toelating verleend aan Focus WTV tot het maken van filmopnames (met drone) voor de promospot van De Panne die zal getoond worden op Focus WTV naar aanleiding van het Focus WTV-weekend in De Panne op 20 en 21 april.

De Bonte Meiden. Vraag tot toelating voor het spelen van elektronische versterkte muziek <=95dB(A) op de kaas- en wijnavond in de Boare op 23 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan De Bonte Meiden tot het spelen van elektronische versterkte muziek <=95dB(A) op de kaas- en wijnavond in de Boare op 23 november 2024.

Gezinsbond Adinkerke. Vraag tot organisatie van de kerststallenwandeling op 21 december 2024.

Er wordt toelating verleend aan de Gezinsbond Adinkerke tot de organisatie van de 23ste kerststallenwandeling in Adinkerke op zaterdagnamiddag 21 december 2024.

Notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 26 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 26 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Fiscale verzoekschriften rechtbank eerste aanleg betreffende belasting masten en pylonen. Aanstelling raadsman.

Meester Kristiaan Vandenbussche en meester Anne-Sophie Claus van advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys worden aangesteld als advocaten van de gemeente inzake de diverse rechtszaken betreffende belasting masten en pylonen.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Residentie Oud Gemeentehuis. Aanstelling nieuwe syndicus. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de beslissing van de algemene vergadering van de residentie Oud Gemeentehuis inzake de aanstelling van UltiSyn, Koninklijke baan 84 b te 8670 Koksijde als nieuwe syndicus.

Toekenning ereverblijverschap.

De voordracht van de vereniging Carnavalzotten Kort & Goed om XXX te erkennen als ereverblijver van De Panne wordt aanvaard.

Carnaval De Panne vzw. Aanvraag aanwezigheid van de reuzen op de carnavalstoet op 24 maart 2024.

Er wordt ingegaan op de vraag van Carnaval De Panne vzw om de reuzen aanwezig te laten zijn op de carnavalstoet op 24 maart 2024. Ze worden geplaatst naast het podium op de Markt.

Beroep tegen afgeleverde omgevingsvergunning voor het inrichten van een kinderopvang in de Garzebekeveldstraat. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het beroep tegen de afgeleverde omgevingsvergunning voor het inrichten van een kinderopvang in de Garzebekeveldstraat.

Regels inzake afwezigheid van schepenen tijdens zittingen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de bepalingen in het decreet lokaal bestuur in en rond de afwezigheden van schepenen in collegezittingen.

 

                Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 5 februari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 29 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het laden en lossen ter hoogte van Canadezenplein 1 in de periode van 8 februari 2024 tot en met 2 februari 2026.

Er wordt toelating verleend om de straat tijdelijk af te sluiten om te laden en lossen ter hoogte van Canadezenplein 1 in de periode van 8 februari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag van café 't Wit Paard om een zomerterras met bloembakken te plaatsen in de Kasteelstraat voor huisnummers 42-44 van 15 maart tot en met 15 oktober 2024.

Er wordt toelating verleend aan café 't Wit Paard om van 15 maart 2024 tot en met 15 oktober 2024 een zomerterras met bloembakken te plaatsen in de Kasteelstraat voor de huisnummers 42-44.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Hotel aan Zee om de oldtimer op het terras te laten staan tot einde paasvakantie 2024.

Er wordt toelating verleend aan Hotel aan Zee, Markt 6, om de oldtimer te laten staan tot 28 maart 2024. Ten laatste op 29 maart 2024 dient de oldtimer verwijderd te worden.

Inname openbaar domein. 
Vraag van Ice Dream om een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 125 voor de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend aan Ice Dream om van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 125.

Er wordt vergunning verleend om een boom te kappen in de Oostwindweg.

Er wordt toelating verleend om een boom te kappen in de Oostwindweg.

Aangepaste volumestudie voor bouwproject Meeuwenlaan 61. Principieel akkoord.

Er kan principieel akkoord gegaan worden met aangepaste volumestudie voor het bouwproject gelegen in de Meeuwenlaan 61 onder voorbehoud van het resultaat van het openbaar onderzoek.

2023/151 Adviesverlening in beroepsprocedure tegen de stilzwijgende weigering.

Het college van burgemeester en schepenen verleent advies binnen de beroepsprocedure tegen de stilzwijgende weigering van de omgevingsvergunning 2023/151.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023136829.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/253.

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning gelegen Vuurtorenstraat 11 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023163791.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/287.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning en aanleggen van een karrenspoor gelegen Doornstraat 6 wordt vergund.

20232/1 Adviesverlening in beroepsprocedure tegen de afgeleverde verkavelingsvergunning.

Het college van burgemeester en schepenen verleent advies in de beroepsprocedure tegen de afgeleverde omgevingsvergunning 20232/1.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023169180.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/282.

De aanvraag voor het wijzigen van de functie van de woning gelegen Visserslaan 28 wordt vergund.

Intentie Vlaamse regering tot opmaak van een Gewestelijk RUP. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de intentie van de Vlaamse regering tot de opmaak van een Gewestelijk RUP.

Het vast bureau in zitting van 5 februari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 29 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 29 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 38-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 38-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

*Bestelbonnen OCMW van 25 t.e.m. 31 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 25 t.e.m. 31 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 26 januari 2024 inzake het OCMW-personeel.