BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 04 03 2024.

 

De werken voor de bouw van het nieuwe scoutslokaal voor 't 15de FOS 't Kraaienest werden gegund aan de firma Braet uit Nieuwpoort voor een bedrag van 951 562, 99 eur.

 

De nieuwe lokalen zijn broodnodig, want het huidig onderkomen van de scoutsgroep is helemaal doorleefd en versleten.  Het ontwerp van architect Janis Filieux werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 11 december 2023.  Het wordt een sober maar multifunctioneel gebouw, op maat van een dynamische scoutsgroep, voorzien van moderne technieken en opgetrokken uit robuuste materialen.

De nieuwe lokalen komen op dezelfde plaats van de huidige lokalen.  Aan de goedkeuring van het project gaat een lang vergunningsproces vooraf.  Er was immers een onduidelijkheid betreffende de perceelsgrenzen en dat moest eerst uitgeklaard worden met de buren van het Agentschap voor Natuur en Bos.  De herbouw van deze lokalen, binnen natuurgebied, was mogelijk gezien de gemeente begin jaren 2000 een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de zonevreemde Jeugd- en Sportinfrastructuur opmaakte.

 

Als alles meezit kunnen de (afbraak-) werken binnenkort starten.  De scoutsgroep is momenteel al druk aan het verhuizen, zij zullen tijdelijk hun intrek nemen in de naastliggende lokalen van de vroegere Landscouts De Kwinte.

 

-----

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

  Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 26 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Vraag team Technische Diensten om parkeerkaarten te bekomen voor de poetsdames Thuiszorg.

De poetsdames Thuiszorg kunnen een dienstverlenersabonnement aanvragen.

Betaalbaarstelling 243-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 243-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 54-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 54-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 55-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 55-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 22 t.e.m. 28 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 22 t.e.m. 28 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 4 maart 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohier.

Volgend kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:
- de omslagbelasting op de exploitatie van zandgroeven voor een bedrag van 3.251,25 euro.

Aanvraag tot gebruik van de persoonsgegevens van eigenaars van tweede verblijven door I.V.V.O.

Team Financiën (Belastingen) krijgt de toelating om in het kader van toegangsverlening tot het recyclagepark aan de I.V.V.O. volgende gegevens van eigenaars van een tweede verblijf te bezorgen: naam, domicilieadres en adres van de eigendom in De Panne.

Kunsttriënnale Beaufort 2024. Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst. Aankoop reserveonderdelen lantaarnpalen voor het kunstwerk ‘Oasis’ van Filip Vervaet. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst en de aankoop van reserveonderdelen voor de lantaarnpalen voor het kunstwerk ‘Oasis’ van Filip Vervaet in het kader van de kunsttriënnale Beaufort 2024.

Bestendiging ‘Géant ! Reuze !’-evenement in 2025. Projectoproep 2024-2025 subsidies in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France. Partnerschapsovereenkomst, inhoudelijk projectvoorstel, ingevuld formulier Projectoproep 2024-2025 met projectbegroting. Goedkeuring.

De partnerschapsovereenkomst, het inhoudelijk projectvoorstel, het ingevuld formulier Projectoproep 2024-2025 met projectbegroting voor het bekomen van subsidies in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Regio Hauts-de-France, worden goedgekeurd. Dit ter bestendiging van het ‘Géant ! Reuze !’-evenement in 2025.

Overbrenging van het grafmonument van Albert Dumont. Overeenkomst tussen de familie Dumont en de gemeente De Panne. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de overeenkomst tussen de familie Dumont en de gemeente De Panne voor de overbrenging van het grafmonument van Albert Dumont.

Werken Seascouts Kraaienest. Gunning.

De opdracht voor de werken aan de Seascouts Kraainest wordt gegund aan de firma Braet, te 8620 Nieuwpoort voor de prijs van 786.415,69 euro + 165.147,3 (21%btw) = 951.562,99 euro (btw inclusief).

Buddyproject in het kader van de vierde pijler in het inburgeringstraject. Bekendmaking.

Een nieuwkomer moet in het inburgeringstraject 40u wijden aan de uitbouw van zijn netwerk en actieve deelname aan de lokale samenleving. Het team Welzijn heeft een buddyproject opgezet zodat nieuwkomers samen met een vrijwilliger makkelijker de weg vinden in hun nieuwe omgeving. Het lokaal bestuur neemt op deze manier zijn taak op binnen de vierde pijler van het integratie- en inburgeringstraject.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. Classic Brugge - De Panne op 20 en 21 maart 2024. Intrekking.

Omwille van de wijziging van de uren van de passage en aankomst, wordt het eerder goedgekeurd verkeersreglement n.a.v. Classic Brugge - De Panne ingetrokken.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. Classic Brugge - De Panne op 20 en 21 maart 2024. Vaststelling.

Op woensdag 20 en donderdag 21 maart 2024 wordt de Classic Brugge - De Panne georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het schoolfeest van de Leerplaneet dat doorgaat op zaterdag 27 april 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van het schoolfeest van de Leerplaneet wordt op zaterdag 27 april 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

KVC Panne Sportief. Aanvraag wielerwedstrijd PK Nieuwelingen dames jeugd en nieuwelingen heren op 4 mei 2024.

Er wordt toestemming verleend aan de vzw Koninklijke Veloclub Panne Sportief om een wielerwedstrijd te organiseren op 4 mei 2024. Het is toegelaten de nodige signalisatie aan te brengen teneinde de veiligheid op het parcours te verzekeren.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen eerste- en tweedejaars op zaterdag 4 mei 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen op zaterdag 4 mei 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en op het goede verloop van het normale verkeer.

Comiteit Rommelmarkt Adinkerke. Aanvraag tot houden van 49ste rommelmarkt op Pinksterzondag 19 mei 2024.

Er wordt toelating verleend aan Comiteit Rommelmarkt Adinkerke tot het houden van de 49ste rommelmarkt op Pinksterzondag 19 mei 2024.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. rommelmarkt Adinkerke, omgeving Garzebekeveldstraat, op zondag 19 mei 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van de rommelmarkt te Adinkerke, omgeving Garzebekeveldstraat, op zondag 19 mei 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 8ste Kasteelstraatfeesten op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2024. Vaststelling.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2024 worden de Kasteelstraatfeesten georganiseerd. Op vrijdag wordt de Kasteelstraat afgesloten en op zaterdag is er een evenement op het Marktplein. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het Ribbetjesfestijn café Twins op zaterdag 3 augustus 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van het Ribbetjesfestijn café Twins op zaterdag 3 augustus 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Biezenfeest op zaterdag 17 augustus 2024. Vaststelling.

Op zaterdag 17 augustus 2024 wordt het Biezenfeest georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de fuif No Reason op zaterdag 14 september 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van de fuif No Reason op zaterdag 14 september 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de fuif Back to the 90's op zaterdag 2 november 2024. Vaststelling.

Naar aanleiding van de fuif Back tot the 90´s op zaterdag 2 november 2024 zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Aanvraag van Hoeve Paepehof tot organisatie van de Lammetjesdag op zondag 10 maart 2024.

Er wordt toelating gegeven aan Hoeve Paepehof tot organisatie van de Lammetjesdag op zondag 10 maart 2024.

Visit De Panne. Vraag tot het plaatsen van een draaimolen op de Esplanade in de periode van 30 maart 2024 tot 18 april 2024, en van 16 april 2024 tot en met 31 augustus 2024 in het kader van het Paasprogramma 2024.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot het plaatsen van een draaimolen op de Esplanade in de periode van 30 maart 2024 tot 18 april 2024, en van 16 april tot en met 31 augustus 2024 in het kader van het Paasprogramma 2024. Het gaat om 2 verschillende draaimolens, waardoor er in de hele periode ritjes op de draaimolen kunnen verzekerd blijven voor de deelnemers aan de etalagezoektocht.

Gezinsbond. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024. Intrekking.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024 inzake de organisatie van een kinderrommelmarkt op woensdag 12 april 2023 wordt ingetrokken naar aanleiding van een foutief vermelde datum.

Gezinsbond. Vraag tot organisatie van een kinderrommelmarkt op woensdag 3 april 2024 (13.00u-17.00u) op de Markt in De Panne. Goedkeuring.

Er wordt toelating verleend aan de Gezinsbond tot organisatie van een kinderrommelmarkt op woensdag 3 april 2024 (13.00u-17.00u) op de Markt in De Panne.

Sint-Pieterswijk De Panne. Vraag tot bijkomende gemeentelijke steun voor de rommelmarkt op 5 mei 2024.

Er wordt bijkomende gemeentelijke steun geboden aan de Sint-Pieterswijk voor de organisatie van hun rommelmarkt op 5 mei 2024.

Strada Boys. Vraag tot organisatie van de 52e Nacht der Strada Boys Strayay.

Er wordt toelating verleend voor de organisatie van de 52e Nacht der Strada Boys op het marktplein te Adinkerke (Garzebekeveldstraat/Slachthuisstraat) op 17 mei, 18 mei, 19 mei en 20 mei 2024 als bijzondere muziekactiviteit.

Café Twins. Vraag tot organisatie tienjarig bestaan op 31 oktober 2024 in de Moeresteenweg 2.

Er wordt toelating verleend aan café Twins om het tienjarig bestaan te organiseren op 31 oktober 2024.

Royal Sand Yacht Club. Vraag tot organisatie van zeilwagenwedstrijden van in 2023-2024. Aanpassing.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2023 inzake de goedkeuring tot het houden van zeilwagenwedstrijden in 2023 en 2024 wordt aangepast.

Team Groeien. Vraag tot organisatie animatienamiddag in het kader van 'Feest van het Kind' op woensdag 22 mei 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 23 februari 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 23 februari 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 23 en 26 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 23 en 26 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Westkustpolder. Algemene vergadering 8 maart 2024. Agenda. Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde agenda van Westkustpolder voor de algemene vergadering van 8 maart 2024 onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad.

De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de huidige zitting.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 4 maart 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 26 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 26 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een strandterras en reclameruiter te plaatsen ter hoogte van Zeedijk 16 voor de periode van 15 maart tot en met 15 november.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Zeedijk 16 om van 15 maart tot en met 15 november een strandterras en een reclameruiter te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 16.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een terras tegen de gevel ter hoogte van Zeelaan 116.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Carpe Diem om een terras te plaatsen tegen de gevel ter hoogte van Zeelaan 116.

Inname openbaar domein.
Vraag tot het plaatsen van winkelrekken met koopwaren ter hoogte van Zeelaan 186.

Er wordt toelating verleend om over een diepte van 60cm, winkelrekken met koopwaren te plaatsen tegen de voorgevel van Zeelaan 186.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone voor Zeelaan 158 vanaf heden tot en met 30 juni 2024.

Er wordt toelating verleend om een werfzone te plaatsen ter hoogte van Zeelaan 158 vanaf 4 maart 2024 tot en met 30 juni 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van 2 ballonpilaren en een rode loper ter hoogte van Zeelaan 192 van 13 tot en met 17 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om ballonpilaren en een rode loper te plaatsen ter hoogte van Zeelaan 192 van 13 tot en met 17 maart 2024.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Bonzellaan 9-11.

Er wordt toelating verleend om zonnepanelen te leggen in de Dumontwijk, meer bepaald in de Bonzellaan 9-11.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Bortierlaan 20.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald in de Bortierlaan 20.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Tuinwijkstraat 1 en Zeelaan 38 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023169619.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/285.

De aanvraag voor het bouwen van een woning na afbraak van de bestaande woning gelegen Stationsstraat 25 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020050434.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/286.

De aanvraag voor het verbouwen en isoleren van de woning gelegen Golfstraat 9 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024011629.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/16.

De aanvraag voor het aanbouwen van een terrasoverkapping aan de woning gelegen Driedistelweg 48 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023170716.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/17.

De aanvraag voor een dak- en terrasrenovatie van de meergezinswoning gelegen August Vermeylenlaan 2/6 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024013108.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/19.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis bij de woning gelegen Noorddreef 21 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024013627.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/20.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis bij de woning gelegen Noorddreef 20 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024015420.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/22.

De aanvraag voor het aanleggen van een talud op het skatepark wordt vergund.

 

Het vast bureau in zitting van 4 maart 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 26 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 26 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 242-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 242-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 53-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 53-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 22 t.e.m. 28 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 22 t.e.m. 28 februari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Formele goedkeuring kandidaatstellingsdossier telling dak- en thuislozen 2024.

De indiening van het kandidaatstellingsdossier telling dak- en thuislozen in de referentieregio Westhoek wordt goedgekeurd. Er wordt eveneens goedkeuring verleend aan de Dienstverlenende Vereniging Westhoek dit kandidaatstellingsdossier in te dienen bij het interfederaal steunpunt ter bestrijding van armoede en, onder voorbehoud van goedkeuring, op te treden als coördinator van de telling.
Onder voorbehoud van goedkeuring wordt de sociale dienst van De Panne gemobiliseerd en zal het deelnemen aan de effectieve ‘dak- en thuislozentelling’ in oktober 2024.

* Dagprijs WZC Sint-Bernardus vanaf 15 maart 2024. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de dagprijs van toepassing in het Woonzorgcentrum Sint-Bernardus te De Panne vanaf 15 maart 2024.