BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 04 12 2023

---------------------------

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

 

De Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, kende een subsidie toe van 250 000 eur voor het herbestemmingsproject voor de St. Pieterskerk.  In de ontwijde St. Pieterskerk wordt de nieuwe bibliotheek geïntegreerd.

Een mooi project waarmee we ons patrimonium opwaarderen en een nieuwe publieke functie geven aan dit prachtige gebouw.  Naast de functie van bibliotheek zal er ook ruimte zijn voor ontmoeting en kleinschalige evenementen.  

Momenteel wordt een aannemer aangesteld.  De werken starten volgend voorjaar.

Ook het plein voor de kerk wordt heringericht.  Het plein wordt een groot stuk onthard en het nieuwe Beaufort - kunstwerk wordt er geplaatst.  Het wordt een werk van de Belgische kunstenaar Filip Vervaet.

---------------------------

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 27 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 27 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 199-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 199-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 200-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 200-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 23 t.e.m. 30 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 23 t.e.m. 30 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 4 december 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC). Advies naamgeving voor het plantsoen op de hoek van de Noordhoekstraat en de Burgweg. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het advies van 29 november 2023 van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) aangaande de naamgeving van het plantsoen op de hoek van de Noordhoekstraat en de Burgweg. De 4 weerhouden voorstellen worden op het burgerparticipatie platform De Panne/Wijsneuzen geplaatst.

Voorstel burgemeester van Vilvoorde aan Mayors for Peace. Ondersteuning.

Het voorstel van de burgemeester van Vilvoorde inzake de oorlog in de Gazastrook wordt ondersteund.

Principiële belofte van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake de subsidiëring voor de renovatie, verbouwing en uitbreiding in functie van de herbestemming van de Sint-Pieterskerk. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88 bus 70 te 1000 Brussel van 10 oktober 2023 houdende de principiële belofte van subsidie voor de renovatie, verbouwing en uitbreiding in functie van de herbestemming van de Sint-Pieterskerk. De subsidie bedraagt 250.000 euro.

Vergunning voor het vervoeren van springstoffen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de vergunning verleend door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, dienst Reglementering Veiligheid, FOD Economie en afgeleverd aan de firma Triple-M bv, om springstoffen te vervoeren over het grondgebied van De Panne. Deze loopt voor de periode van 21 november 2023 tot 22 december 2023. 

Vergunning voor het vervoeren van springstoffen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de vergunning verleend door de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, dienst Reglementering Veiligheid, FOD Economie en afgeleverd aan de firma Triple-M bv, om springstoffen te vervoeren over het grondgebied van De Panne. Deze loopt voor de periode van 21 november 2023 tot 22 december 2023.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het demonteren van een torenkraan aan Kerkstraat 8-12 op 6 december 2023. Vaststelling.

Op woensdag 6 december 2023 wordt de torenkraan aan de Kerkstraat 8-12 gedemonteerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de rommelmarkt in de Sint Pieterswijk op 5 mei 2024. Vaststelling.

Op 5 mei 2024 wordt een rommelmarkt in de Sint Pieterswijk georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de wielerwedstrijd ParaPanne die doorgaat op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024. Vaststelling.

Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 wordt de wielerwedstrijd Parapanne georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. de opendeurdag van de brandweer De Panne op zondag 23 juni 2024. Vaststelling.

Op zondag 23 juni 2024 wordt de opendeurdag van de brandweer De Panne georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. de Oosthoekfeesten op zondag 21 juli 2024. Vaststelling.

Op zondag 21 juli 2024 worden de Oosthoekfeesten georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Turnkring Moedig en Vrij Mechelen. Vraag tot filmen met wagen op het strand van De Panne op zondag 11 februari 2024.

Er wordt toelating gegeven aan Turnkring Moedig en Vrij Mechelen om op zondag 11 februari van 10.00u tot 12.15u filmopnames te maken op het strand van De Panne. Deze opnames zullen getoond worden op hun jaarlijkse turn- en dansshow.

Circus Barones. Vraag tot inname van een standplaats op het Koningsplein van 13 t.e.m. 18 augustus 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Wedstrijdreglement 'Emoji's Aan Zee'. Vaststelling.

Het wedstrijdreglement 'Emoji's Aan zee' wordt vastgesteld.

Facelift-premie Rolcabines. Perceel 8. Goedkeuring dossier (FLPRC 1-2023).

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Kwaliteitslabel Blue Flag. Indienen aanvraag 2024.

De aanmeldingsovereenkomst Blue Flag 2024 De Panne wordt niet ondertekend met GoodPlanet.

Notulen van de algemeen directeur van 24 november 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 24 november 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 24 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 23 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 24 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 24 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Gaia en Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Vraag tot verbod vuurwerk.

Er wordt kennis genomen van de brieven van Gaia, Vogelbescherming en Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn inzake de negatieve impact van vuurwerk op dieren.

Militaire oefeningen op grondgebied De Panne. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de melding van militaire oefeningen op het grondgebied De Panne van 1 tot en met 8 december 2023. Het betreft een militaire activiteit bestaande uit een tactische oefening met maritieme infiltratiemiddelen. 

 

 

    Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 4 december 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 27 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 27 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Kerkstraat, gedeelte tussen de Westhoeklaan en de Koninklijke Baan op 6 december 2023.

Er wordt toelating verleend om de Kerkstraat af te sluiten tussen de Westhoeklaan en de Koninklijke Baan/Veurnestraat voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het demonteren van een torenkraan ter hoogte van Kerkstraat 8-12 op 6 december 2023.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Koning Albertplein 9.

Er wordt toelating verleend om energiezuinige verwarmingselementen te plaatsen in de Dumontwijk, meer bepaald op het gebouw gelegen Koning Albertplein 9.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Visserslaan 2.

Er wordt toelating verleend om ramen te vervangen in de Dumontwijk, meer bepaald van het gebouw gelegen Visserslaan 2.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023135450.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/251.

De aanvraag voor het vervangen van de veranda en de functiewijziging naar winkel van de De Pannelaan 2 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023143990.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/254.

De aanvraag voor het plaatsen van een betonnen afsluiting bij de Duinkerkekeiweg 15 wordt vergund.

Aanvraag 2023/136.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het wijzigen van de dienst- en brandweg en het bouwen van een serre, luifel en containerstandplaats in Plopsland wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 4 bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2022149139.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/136.

De aanvraag voor het wijzigen van de dienst- en brandweg en het bouwen van een serre, luifel en containerstandplaats in Plopsland wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 4 december 2023. 

Notulen vorig vast bureau van 27 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 27 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 201-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 201-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 23 t.e.m. 30 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 23 t.e.m. 30 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.