BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 29 01 2024.

---------------------------

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

 

Het college besliste tot het indienen van een subsidie-aanvraag voor het installeren van een watersport- en hengelponton aan het kanaal Nieuwpoort - Duinkerke (Dijk) bij de provincie West-Vlaanderen.  Deze subsidie kan maximaal 15 000 eur bedragen.

Het kanaal biedt een aantal mogelijkheden voor recreatieve invullingen.  We streven er naar dat kleine bootjes makkelijk kunnen aanleggen, dat kajakkers en suppers makkelijker in- en uit het water raken, ... en misschien kan er ook af en toe eens gezwommen worden in het kanaal, zoals bij "The Big Jump" - dit jaar op zondag 14 juli.

In afwachting van verdere afspraken voor de realisatie van "het Waterplein" wordt nu alvast deze subsidieaanvraag ingediend.  Het Waterplein is een lopend project om de bestaande voetgangersbrug -die niet makkelijk toegankelijk is voor fietsers, mensen met beperkte mobiliteit, ...) te vervangen door een kleine ophaalbrug - zoals in Wulpen.  In combinatie met de aanleg van nieuwe fietspaden aan de Dijk te Adinkerke moet dit de verkeersveiligheid verbeteren.  Voor de realisatie ervan zijn we echter afhankelijk van de Vlaamse Waterweg en het AWV, en dat is een lang proces waarvan het einde nog niet meteen in zicht is.

-------------

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 januari 2024

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 222-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 222-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 223-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 223-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 36-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 36-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 37-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 37-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 18 t.e.m. 24 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 18 t.e.m. 24 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 29 januari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren.

Volgende kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:
- de belasting op inname van het openbaar domein voor een bedrag van 47.623,31 euro.
- de belasting op de niet-bebouwde percelen voor een bedrag van 59.803,91 euro.

Verkiezingen 9 juni 2024. Aanstelling gemeentelijk coördinator.

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 wordt een gemeentelijk coördinator aangesteld.

Vraag tot medewerking aan de expo 'Happy Art' in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus.

Door de veelheid van gemeentelijke en toeristische evenementen en projecten die in 2024 reeds ingepland zijn, wordt niet ingegaan op de vraag tot medewerking aan de expo ‘Happy Art’ in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus.

Riolerings- en opschikkingswerken in de Koninginnelaan, Astridlaan, Kinonlaan, Frans Beerlantlaan, Leopold II Laan, Clos Normandstraat, Dr. A. Depagelaan en Kunstenaarslaan. Proces-verbaal van definitieve oplevering en volledige vrijgave van de borg.

Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de Koninginnelaan wordt goedgekeurd en de borg wordt volledig vrijgegeven.

Ontwerp en realisatie van een nieuw skatepark bij het jeugdcentrum De Panne. Meerwerk voor grondwerk, verlichting en branding. Gunning.

Er wordt goedkeuring verleend aan de meerkosten inzake grondwerk, verlichting en branding op het nieuwe skatepark van De Panne, zoals opgemaakt door de firma Nine Yards, Spinveld 49 te 4815 HV Breda voor een bedrag van 9.741,03 euro (BTW incl.).

Speelpleinwerking De Ravotter De Panne afgelast wegens te weinig personeel tijdens de Krokusvakantie 2024.

De vakantiewerking in de Ravotter De Panne wordt afgelast tijdens de krokusvakantie 2024 wegens te weinig inschrijvingen en een tekort aan jobstudenten. De gemeentelijke bus wordt ingelegd om de kinderen van De Panne naar de speelpleinwerking Adinkerke te vervoeren.

Visit De Panne vzw. Verhoging vergoedingen natuurgidsen. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de beslissing van het dagelijks bestuur van 17 januari 2024 met betrekking tot de verhoging van de vergoedingen van de natuurgidsen.

Standpunt lokaal bestuur inzake septemberverklaring kinderopvang baby's en peuters.

De onthaalouders van opvanglocaties Do-re-mi en Pimpajoentje werken naar een juiste planning van het aantal op te vangen kinderen tegen januari 2027.
Er wordt geen aanvraag ingediend voor het werknemersstatuut onthaalouder.

Gemeentebestuur Koksijde. Aanvraag doortocht mountainbiketoertocht op 25 februari 2024.

Er wordt toestemming verleend aan het gemeentebestuur van Koksijde (met name de sportdienst) om hun mountainbiketoertocht te laten passeren over het grondgebied van De Panne op 25 februari 2024.

Chiro Windekind. Aanvraag tot organisatie fuif 'Nachtwacht' op 13 april 2024.

Er wordt goedkeuring verleend aan Chiro Windekind om de fuif Nachtwacht te organiseren in De Boare op 13 april 2024 als bijzondere muziekactiviteit; de cafetaria’s van team Jeugd en team Welzijn mogen hierbij gebruikt worden. Er wordt eveneens toelating verleend om parkeerverbod te voorzien op alle parkeerplaatsen achteraan de zaal De Boare van donderdag 11 april 2024 16.00u tot zondag 14 april 2024 20.00u.

Valkerij Dominique. Roofvogeldemonstratie op 2 augustus 2024 in de Kasteelstraat in De Panne. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de melding van een roofvogeldemonstratie op vrijdag 2 augustus 2024 in de Kasteelstraat in De Panne.

Gebruik van adressen tweedeverblijvers van team Financiën - Belastingen door team Toerisme voor het versturen van een uitnodiging voor de dag van de 2de verblijver op 21 september 2024.

Er wordt toelating gegeven aan team Financiën - Belastingen om de adressen van de tweedeverblijvers door te geven aan team Toerisme in het kader van de dag van de 2de verblijver.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Verslag adviesraad voor personen met een beperking van 5 december 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de adviesraad voor personen met een beperking van 5 december 2023.

Verslag van de seniorenraad van 28 november 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de seniorenraad van 28 november 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 19 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 19 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 19 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 19 januari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Subsidieaanvraag Waterponton & Hengelplatformen langs het kanaal Nieuwpoort -Duinkerke op grondgebied De Panne.

Er wordt een subsidieaanvraag ingediend voor projecten flankerend beleid langs geselecteerde West-Vlaamse Kanalen voor het project "Waterplein". Er kan een subsidie verkregen worden van maximaal 15.000 euro.

Adviesverlening voor goedkeuring voorontwerp provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen.

Het lokaal bestuur geeft gunstig advies op het voorontwerp Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen.

Het lokaal bestuur doet beroep op de provincie om, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Overheid, de uitvoering van de omleidingsweg rond dorp Adinkerke te benaarstigen.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 29 januari 2024. 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 22 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Kasteelstraat 43 in de periode van 29 januari tot en met 7 februari 2024.

Er wordt toelating verleend om een werfzone te plaatsen ter hoogte van Kasteelstraat 43 in de periode van 30 januari tot en met 7 februari 2024.

Aanvraag kapvergunning hoek Kerkstraat - Sint-Elisabethlaan 1.

Er wordt toelating verleend om 1 linde te kappen op de hoek Kerkstraat - Sint-Elisabethlaan 1.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Koning Albertplein 9.

Er wordt geen toelating verleend om schilderwerken uit te voeren aan de meergezinswoning, gelegen Koning Albertplein 9. De aanvrager moet eerst advies vragen aan Onroerend Erfgoed, om na te gaan of de voorgestelde techniek aanvaardbaar is.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023031903.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/151.

Het openbaar onderzoek voor de bouw van een meergezinswoning gelegen Fazantenlaan 12 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 9 bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023169236.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/283.

De aanvraag voor de functiewijziging van de eerste verdieping naar bureauruimte van de Nieuwpoortlaan 59, wordt geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024006962.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/13.

De aanvraag voor het renoveren en isoleren van de woning gelegen Oostduinenstraat 14 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 29 januari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 22 januari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 22 januari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling nr. 221-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 221-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling nr. 35-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 35-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Bestelbonnen OCMW van 18 t.e.m. 24 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 18 t.e.m. 24 januari 2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.