BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 27 11 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 november 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 20 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 20 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 196-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 196-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 197-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 197-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 15 t.e.m. 22 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 15 t.e.m. 22 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 15 t.e.m. 22 november 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 15 t.e.m. 22 november 2023 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 27 november 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren.

Volgende kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:
- belasting op inname van het openbaar domein: 25.003,60 euro
- omslagbelasting op de exploitatie van zandgroeven: 4.215 euro
- belasting op bouwen en verbouwen: 46.067,27 euro

Wegname van geldautomaten uit het KBC-kantoor. Kennisname.

Het college neemt kennis van het feit dat vanaf 12 december 2023 de geldautomaten worden weggenomen uit het KBC-kantoor.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Aangespoelde orka “Reveil”. Intentie tot terughalen naar De Panne.

Het bestuur heeft de intentie om het geraamte van de aangespoelde orka, die de naam 'Reveil' kreeg, na de wetenschappelijke onderzoeken terug naar De Panne te halen.

 

---------------------------

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

Op 29 oktober stierf een orka op het strand van De Panne. Het dier was sterk vermagerd en het blijkt dat het een natuurlijke dood stierf. Maar een orka hoort uiteraard helemaal niet thuis in onze zeeën.

Deze week ontvangt staatssecretaris Dermine het verzoek van het lokaal bestuur om het skelet van orka Reveil onder te brengen in het Bezoekerscentrum Duinpanne, om er deel uit te maken van de permanente expo "Sea Change".

In het Bezoekerscentrum Duinpanne komen elk jaar 125 000 bezoekers, waaronder 30 000 schoolkinderen. Die leren er onder andere over de gevolgen van de klimaatwijziging voor onze Noordzee. Orka Reveil is daar een symbool van.

We zijn er van overtuigd dat dit skelet een bijzondere educatieve meerwaarde kan betekenen voor de expo.

Het skelet moet uiteraard nog klaargemaakt worden, dat zal nog een hele poos duren - en ook een duit kosten.

Ook het visserijmuseum Navigo uit Koksijde is kandidaat om het skelet onder te brengen naast dat van de in 1989 aangespoelde potvis Valentijn. Dat is uiteraard ook een waardige bestemming.

Een polemiek moeten we daar niet rond voeren - het is geen potje armworstelen tussen @Marc Vanden Bussche en Bram Degrieck (zou wel mooie beelden geven, toegegeven ).  Ik begrijp dat de pers daar een sappig verhaal in zoekt, maar dat is niet aan de orde.

Aan de staatssecretaris en wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om te beslissen.

 

 

Raamovereenkomst. "Leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten". Gunning.

Het leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten voor de periode wordt gegund aan de firma 'Profession Wear&Safety' voor een totaal bedrag van 167.855,44 euro (btw inclusief).

Verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

De voorwaarden van de opdracht “verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne” worden vastgesteld.
De hieraan verbonden uitgave wordt geraamd op 40.822,38 euro (inclusief 21% btw).
Deze opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Opdracht voor het verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne. Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

Er wordt een procedure opgestart voor het verwijderen van grafzerken en ontgravingswerken op de begraafplaats van De Panne. De lijst van de leveranciers wordt vastgesteld.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting verLEDden in De Pannelaan en stuk van de Stationsstraat. Goedkeuring.

De opdracht tot het verLEDden van 98 OV-armaturen in De Pannelaan en een stuk van de Stationsstraat wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’.

Kennisgeving exploitatievergunning klasse III. Gebruik vast röntgentoestel. 
Exploitatiezetel: Stationsplein 2, 8660 De Panne.

Er wordt een vergunning verleend aan de exploitatie gelegen op het Stationsplein 2 te 8660 De Panne voor het gebruik van een vast röntgentoestel.

Ondergrondse restafvalcontainers. Behoud tarifering.

Om het doel en het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers te stimuleren en te behouden, wordt beslist om de tarifering niet te wijzigen, zoals bepaald in het Vlarema, en de extra milieuheffing ter waarde van 2.345 euro ten laste te nemen.

Uitbetaling premie plaatsing hemelwaterput Veurnestraat 322.

De premie-aanvraag voor de plaatsing van een hemelwaterput wordt goedgekeurd.

Particulier autodelen. Overeenkomst en huishoudelijk reglement met betrekking tot uitleen van de deelauto. Stopzetting.

Een particulier zet de overeenkomst inzake particulier autodelen stop.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. "Te Nacht Gaan" op 1 december 2023. Vaststelling.

Op 1 december 2023 wordt "Te Nacht Gaan" georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Kwaliteitslabel Blue Flag. Indienen aanvraag 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Strandconcessies. Organisatie reddingsdienst/-hulp bij ongevallen.

De reddingsdienst wordt in de bewaakte zone verzekerd door de strandredders vanaf 15 juni 2024 tot en met 15 september 2024 onder voorbehoud dat er voldoende redders worden gevonden voor wat betreft de periodes van juni en september.

Strandreddingsdienst. Verslag interventies 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de interventies van de kustreddingsdienst 2023 in het kader van de gevraagde inventarisatie voor het IKWV.

Sira Group BV. Vraag tot organisatie van het Contrastfestival op 26 en 27 juli 2024 op de Leopold I-Esplanade.

Er wordt toelating verleend aan Sira Group BV tot de organisatie van het Contrastfestival op 26 en 27 juli 2024 op de Leopold I-Esplanade als bijzondere muziekactiviteit.

Circus Barones. Vraag tot inname van een standplaats op het Koningsplein van 13 t.e.m. 18 augustus 2024.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Facelift-premie Handelspanden. Zeelaan 113A. Goedkeuring dossier (FLP19-2022).

De subsidieaanvraag met dossiernummer FLP19-2022 wordt goedgekeurd. 

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van (brom)fietsen tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 17 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 17 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 17 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 17 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Gelinkt publiceren en melden. Analyserapport van Agentschap Binnenlands Bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het analyserapport eerste kwartaal 2023, opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur, inzake het gelinkt publiceren en melden aan de burger.

Garages Markt. Algemene vergadering 1 december 2023. Agenda en aanduiden van vertegenwoordiger.

De agenda van de algemene vergadering van 1 december 2023 van Garages Markt wordt goedgekeurd.

Schrijven Gaselwest i.v.m. de vraag tot volstorting aandeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het schrijven van Gaselwest met de vraag tot onderschrijven van één aandeel à rato van 25 euro naar aanleiding van het operationeel zijn van Wyre.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 27 november 2023. 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 20 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 20 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein.
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter ter hoogte van Zeedijk 44.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Tomag-chi tot het plaatsen van een reclameruiter voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 44.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van infoborden op meerdere locaties voor de periode van 5 december 2023 tot en met 5 juni 2024.

Er wordt toelating tot het plaatsen van infoborden op meerdere locaties voor de periode van 5 december 2023 tot en met 5 juni 2024.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Kasteelstraat 1 en Kasteelstraat 3 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag 2023/224.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het verbouwen van de woning gelegen Veurnestraat 101 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat door één aanpalende opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023085239.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/224.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning gelegen Veurnestraat 101 wordt vergund.

Aanvraag 2023/235.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het bouwen van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing gelegen Zeelaan 100/102 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Aanvraag 2023/238.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de Houtstraat 26 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023133530.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/241.

De aanvraag voor het plaatsen van een elekriciteitscabine bij de Zeelaan 21 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 27 november 2023.

Notulen vorig vast bureau van 20 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 20 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 195-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 195-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 15 t.e.m. 22 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 15 t.e.m. 22 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.