BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 20 11 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 november 2023.

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 13 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 13 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 192-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 192-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 193-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 193-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 9 t.e.m. 14 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 9 t.e.m. 14 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Raamovereenkomst "3-maandelijkse opmaak en leveren van drukwerk van het gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne". Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal een opdracht worden gegund voor de opmaak en het leveren van drukwerk voor het 3-maandelijkse gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne voor de periode van 1 jaar (edities januari-maart 2024 tot en met oktober-december 2024) met eventuele schriftelijke verlenging van 1 jaar. Het bestek wordt vastgesteld.

Raamovereenkomst 3-maandelijkse opmaak en leveren van drukwerk van het gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne". Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

De opdracht voor de "3-maandelijkse opmaak en leveren van drukwerk van het gemeentelijk infoblad voor team Communicatie van het gemeentebestuur De Panne” wordt opgestart. De lijst van leveranciers wordt vastgesteld.

Verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 11 oktober 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) van 11 oktober 2023.

Voorstel tot permanente ophanging van de Vredesvlag aan een vlaggenmast op het plein vóór het gemeentehuis. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan het voorstel voor de permanente ophanging van de Vredesvlag aan een vlaggenmast op het plein vóór het gemeentehuis.

Vraag voor medewerking van het burgercollectief ‘westhoek4peace’. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de medewerking van het burgercollectief ‘westhoek4peace’.

Oproep tot deelname aan het thermografieproject Energiehuis Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

Er wordt beslist om niet deel te nemen aan het thermografieproject Energiehuis Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. heraanleg voetpaden in de Zeelaan. Vaststelling

Voor de heraanleg van de voetpaden wordt in de Zeelaan éénrichtingsverkeer ingevoerd gedurende de werken - fase 1. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het monteren van een torenkraan aan Zeelaan 21 op 22 november 2023. Vaststelling.

Op woensdag 22 november 2023 wordt een torenkraan gemonteerd aan Zeelaan 21. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het demonteren van een torenkraan aan Meeuwenlaan 49 op 29 november 2023. Vaststelling.

Op woensdag 29 november 2023 wordt de torenkraan die staat aan Meeuwenlaan 49 gedemonteerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het lossen van ramen ter hoogte van Kerkstraat 8-12 op 18 december 2023. Vaststelling.

Op maandag 18 december 2023 worden er ramen gelost voor de nieuwbouwresidentie, gelegen Kerkstraat 8-12. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne. Vraag tot de organisatie 'Te Nacht Gaan' op 1 december 2023 in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne tot de organisatie 'Te Nacht Gaan' op 1 december 2023 in De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot aanpassing van de datum van Reveil - De Grote Oversteek naar 10 december 2023.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot aanpassing van de datum van Reveil - De Grote Oversteek naar 10 december 2023.

Gezinsbond Adinkerke. Vraag tot organisatie van de kerststallenwandeling op 16 december 2023.

Er wordt toelating verleend aan de Gezinsbond Adinkerke tot de organisatie van de 22ste kerststallenwandeling in Adinkerke op zaterdagnamiddag 16 december 2023.

Albert I. Aanvraag tot het organiseren van een kerstbos op het bestaande winterterras.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van de Albert I, gelegen Zeedijk 2, tot het organiseren van het kerst-strand-bos tijdens alle weekends van december 2023, en alle dagen van de kerstvakantie bij droog weer.

Visit De Panne. Vraag tot organisatie van het Kerstdorp en eindejaarevents 2023-2024.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van het Kerstdorp op de Markt en de eindejaarevents 2023-2024.

Vraag tot gebruik feestzaal en foyer voor concert Pol Horna.

De feestzaal en foyer worden ter beschikking gesteld voor de organisatie van het muzikaal concert op zondag 6 oktober 2024. Het tarief voor een vereniging wordt gehanteerd. De aanwezigheid van een technieker wordt evenwel doorgerekend aan de organisatie, conform artikel 4 van het reglement.

FC Sportacus. Vraag tot organisatie van de fuif "Back to the 90's op zaterdag 2 november 2024 in De Boare.

Er wordt toelating verleend aan FC Sportacus om de Back to the 90's Party te organiseren op zaterdag 2 november 2024 in De Boare.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van (brom)fietsen tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Pleegzorggemeente. Dankmoment pleeggezinnen op zondag 5 mei 2024 (10.30u-13.30u) met brunch in Hoeve Paepehof.

De Panne is pleegzorggemeente. Het bestuur houdt eraan de pleeggezinnen De Panne-Adinkerke te danken voor hun bijzonder engagement. Tijdens een brunchmoment is er kans voor informele ontmoeting.

Verslag van de adviesraad voor personen met een beperking van 7 september 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de adviesraad voor personen met een beperking van 7 september 2023.

Verslag van de seniorenraad van 26 september 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de seniorenraad van 26 september 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. 

Besluiten van de teamleads van 10 november 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 10 november 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Fiscale beroepen betreffende het belastingreglement van 22 december 2014 op wooneenheden zonder domiciliëring. Kennisname arresten Hof van Beroep Gent.

Er wordt kennis genomen van de arresten van de vijfde kamer van 7 november 2023 van het Hof van Beroep van Gent inzake belasting op wooneenheden zonder domiciliëring. Het Hof van Beroep van Gent oordeelde dat het belastingreglement van 22 december 2014 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De belasting wordt ontheven door het Hof van Beroep in 98 dossiers en de gemeente wordt veroordeeld tot de gerechtskosten.

Repaircafé De Panne-Adinkerke. Aanvraag gebruik voormalig politiegebouw Brouwersstraat vanaf eind november 2023.

Het voormalig politiegebouw wordt ter beschikking gesteld voor de Repaircafés vanaf eind november 2023. Er wordt een startbudget van 500 euro gegeven. Er worden geen banners ter beschikking gesteld aan de organisatie.

Voorstel tot aanpassing meerjarenplanwijziging 2020-2025.

De kredieten 2023 en 2024 in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 worden voorgesteld.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 20 november 2023. 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 13 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 13 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Kerkstraat, gedeelte tussen Kerkstraat 47 en Kerkstraat 2-4 op 18 december 2023.

Er wordt toelating verleend om de Kerkstraat af te sluiten tussen Kerkstraat 47 en Kerkstraat 2-4 op 
18 december 2023 voor het lossen van ramen op 18 december 2023.

Inname openbaar domein. 
Vraag om een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 19 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 15 november 2024.

Er wordt toelating verleend om van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een extra terras te plaatsen op de Markt (plein) voor huisnummer 19.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Meeuwenlaan, gedeelte tussen de Vlaanderenlaan en de J. Demolderlaan op 29 november 2023.

Er wordt toelating verleend om de Meeuwenlaan af te sluiten tussen de Vlaanderenlaan en de J. Demolderlaan voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het demonteren van een torenkraan op 29 november 2023 ter hoogte van Meeuwenlaan 49.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een reclameruiter ter hoogte van Zeedijk 44.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het afsluiten van de Zeelaan, gedeelte tussen het gemeentehuis en de Brouwersstraat op 22 november 2023.

Er wordt toelating verleend om de Zeelaan af te sluiten tussen het gemeentehuis en de Brouwersstraat voor het plaatsen van een telescopische kraan met oplegger voor het monteren van een torenkraan op 22 november 2023 op de oprit van het gemeentehuis.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone ter hoogte van Zeelaan 22-24 en een laad- en loszone op de bushalte voor de periode van 27 november 2023 tot en met 31 mei 2024.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een werfzone voor Zeelaan 22-24 en een laad- en loszone op de bushalte voor de periode van 27 november 2023 tot en met 31 mei 2024.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Dorpsstraat 48, Kievitweg 6 en Duinkerkekeiweg 19/2, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag 20221/4.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het verkavelen van gronden gelegen langs de Smekaertstraat wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 106 bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023075731.
Gemeentelijk dossiernummer: 20221/4.

De aanvraag voor het verkavelen van gronden gelegen langs de Smekaertstraat wordt geweigerd.

Aanvraag 2023/216.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor de regularisatie van een bijgebouwde doorgang naar een dakterras bij de Ollevierlaan 50 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023124086.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/216.

De aanvraag voor de regularisatie van een nieuwbouwvolume en dakterras bij de Ollevierlaan 50 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023125667.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/221.

De aanvraag voor het uitbreiden van de woning gelegen Pannepot 2 wordt vergund.

Aanvraag 2023/227.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het bouwen van een garage met tuinkamer bij de Maurice Calmeynlaan 16 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Aanvraag 2023/231.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis met overkapping bij de Emmaweg 41 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Aanvraag 2023/234.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het bouwen van een loods na afbraak van 3 bijgebouwen bij de Moeresteenweg 79 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023129472.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/234.

De aanvraag voor het bouwen van een loods bij de Moeresteenweg 79 wordt vergund.

Het vast bureau in zitting van 20 november 2023.

Notulen vorig vast bureau van 13 november 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 13 november 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 191-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr.191-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 9 t.e.m. 14 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 9 t.e.m. 14 november 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 10 november 2023 inzake het OCMW-personeel.

Voorstel tot meerjarenplanwijziging 2020-2025.

De kredieten 2023 en 2024 in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW worden voorgesteld.

---------------------------

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

 

De gemeenteraad keurde op 16 oktober de "vaststelling van het tracé der wegenis" NIET goed voor het verkavelen van een stuk woonuitbreidingsgebied in Adinkerke.   

Hierdoor kan het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag tot omgevingsvergunning niet behandelen vanwege een "legaliteitsbeletsel".  

Eerder gaf ook de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) ook een negatief advies.  

Concreet betekent dat dat de aangevraagde verkaveling er niet komt.

 

De weigering van deze omgevingsvergunning betekent niet dat deze gronden ook in de toekomst niet meer verkaveld kunnen worden.  De GECORO adviseerde om voor het hele woonuitbreidingsgebied (aan de Smekaertstraat, tussen het kanaal en de spoorbundel) een duidelijke visie op te maken.  

In deze visie zullen de items "mobiliteit", "woonvorm" en de "ruimtelijke draagkracht van het gebied" duidelijk aan bod moeten komen.  Dit wordt geen makkelijke opdracht en een afweging van ruimtelijk ontwikkelingen tegenover het aantonen van extra behoefte aan woongelegenheden.

Het college moet nog een beslissing nemen of deze ruimtelijke visie nog in deze legislatuur zal worden opgemaakt.