BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 19 02 2024.

 

De geplande werken voor de inrichting van de St.-Pieterskerk om er de nieuwe bibliotheek in onder te brengen, werden gegund aan de firma Wycor uit Wetteren voor het bedrag van 3 135 406,15 eur.  Het ontwerp is van het architectenteam TM Juxta - Fallow uit Elsene.  Deze gunning dient nu voorgelegd te worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, want die verleenden een subsidie van 250 000 eur voor de herbestemming.

Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de kerk werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 18 april 2023.  De kerk was al eerder ontwijd en er werd met de kerkfabriek een erfpachtovereenkomst afgesloten.

De nieuwe bib zal "Bibliotheek Maurice Calmeyn" heten, een eervolle verwijzing naar de familie die 100 jaar geleden het bos in De Panne aanplantte en die aan de basis lag van het bouwen van de kerk.

De bib zal naast een invulling van de functie als hedendaagse bibliotheek eveneens kunnen fungeren als ontmoetingsplaats voor de buurt en voor kleinschalige activiteiten.  Voor de kerk, op het Alfons Mervillieplein, wordt het nieuwe permanente Beaufort - kunstwerk van Filip Vervaet geplaatst.  Dat werk wordt binnen enkele weken geïnstalleerd, nadat het plein grotendeels werd onthard en heringericht.  

Zowel het kunstwerk als de bibliotheek zullen er schitterend in beeld komen.

 

 

---------

 

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

----------

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 19 februari 2024.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 5 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 5 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een torenkraan voor het uitvoeren van renovatiewerken aan Zeelaan 161 in de periode van 21 februari tot en met 29 maart 2024.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een torenkraan op het stuk privéterrein, gelegen Zeelaan 167, voor de periode van 21 februari tot en met 29 maart 2024.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een stelling van 21 februari 2024 tot en met 30 april 2024 voor het renoveren van de meergezinswoning, gelegen Nieuwpoortlaan 43.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een stelling ter hoogte van Nieuwpoortlaan 43 voor de periode van 21 februari tot en met 30 april 2024.

Goedkeuring van de door MOW geselecteerde laadpaalpunten door het lokaal bestuur als wegbeheerder.

De door MOW geselecteerde laadpaalpunten worden door het lokaal bestuur als wegbeheerder deels goedgekeurd, deels voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Bortierlaan 10.

Er wordt toelating verleend om herstellingswerken uit te voeren in de Dumontwijk, meer bepaald aan Bortierlaan 10.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Moeresteenweg 133/1, Westhoeklaan 30 en Veurnestraat 175_6 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag: 2023/278.
Omgevingsnummer: OMV_2023163678.
Stilzwijgende weigering.

De aanvraag voor het het verbouwen van de woning, aanleggen van een parkeerplaats en bouwen van een fietsenstalling gelegen Albert Dumontlaan 27 wordt stilzwijgend geweigerd.

Aanvraag 2023/280.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het verbouwen van de woning gelegen Brouwersstraat 120, het plaatsen van een tuinkamer/berging en het wijzigen van 2 naar 1 woongelegenheden wordt afgesloten, er wordt vastgesteld dat geen opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023159837.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/280.

De aanvraag voor het verbouwen van de woning gelegen Brouwersstraat 120, het plaatsen van een tuinkamer/berging en het wijzigen van 2 naar 1 woongelegenheden wordt vergund. 

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023161442.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/284.

De aanvraag voor het bouwen van een tuinkamer na afbraak van de woning gelegen Bosduiflaan 7 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2024012297.
Gemeentelijk dossiernummer: 2024/18.

De aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis bij de Emmaweg 41 wordt vergund. 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2024
 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 5 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 230-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 230-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 231-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 231-2023 wordt goedgekeurd.

Betaalbaarstelling 45-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 45-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 46-2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 46-2024 wordt goedgekeurd.

Bestelaanvragen gemeente van 1 t.e.m 9 februari 2024, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 1 t.e.m. 9 februari 2024 wordt goedgekeurd.

Aanvraag tot vrijstelling van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten.

Er wordt een vrijstelling van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten toegekend voor de organisatie van het eetfestijn op 2 maart 2024.

Onwaarden van 19 februari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Gemeentelijke openbare bibliotheek. Programma jeugdboekenmaand 2024. Vaststelling.

Het programma voor de jeugdboekenmaand 2024 wordt vastgesteld.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

Het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van een geboortetoelage wordt betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Gebruik van adressen tweedeverblijvers van team Financiën - Belastingen door team Communicatie voor het versturen van een uitleggende brief over het evenementenprogramma van Visit De Panne, begeleid met de Pannepas.

Er wordt toelating gegeven aan team Financiën - Belastingen om de adressen van de tweedeverblijvers door te geven aan team Communicatie in het kader van een brief over het evenementenprogramma. 

FD Productions in opdracht van team Welzijn. Aanvraag tot filmen op 23 februari 2024 met als thema ‘Everybody Need Some Buddy’, in kader van het project buddywerking.

Er wordt toelating verleend aan FD Productions voor het filmen op vrijdag 23 februari 2024 op het grondgebied van De Panne van 08.00u tot 17.00u.

Cédric Jacques in opdracht van team Cultuur. Aanvraag tot filmen met drone i.k.v. de fotografiebeurs Westimage op het grondgebied van De Panne op 28 april 2024.

Er wordt toelating verleend aan Cédric Jacques voor het filmen met een drone ikv de fotografiebeurs Westimage in opdracht van team Cultuur op zondag 28 april 2024 tussen 09.00u en 18.00u op het grondgebied van De Panne.

Bovenlokaal erfgoeddossier ‘Ontwikkeling van een duurzame erfgoedwerking en een regionale collectie- en depotwerking in regio Noordelijke Westhoek’ van DVV Westhoek en het Bakkerijmuseum Veurne. Vraag tot ondertekening partnerfiche. Goedkeuring.

Er wordt goedkeuring gegeven aan de ondertekening van de partnerfiche in het kader van het bovenlokaal erfgoeddossier ‘Ontwikkeling van een duurzame erfgoedwerking en een regionale collectie- en depotwerking in regio Noordelijke Westhoek’ van DVV Westhoek en het Bakkerijmuseum Veurne.

Vraag tot aankoop van boeken ‘Schilder van de zee. Louis Artan (1837-1890)’ bij verschijning in de loop van 2024.

Er wordt niet ingegaan op de vraag tot aankoop van boeken ‘Schilder van de zee. Louis Artan (1837-1890)’ bij verschijning in de loop van 2024.

Toepassen 5%-regel voor verenigingen die UiTPASpartner worden. Goedkeuring.

Er wordt akkoord gegaan met de 5%-regel voor erkende Pannese verenigingen die UiTPASpartner willen worden.

Raamcontract voor maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen ten behoeve van de gemeente De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een opdracht worden gegund voor het maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen ten behoeve van gemeente De Panne voor de periode 2024-2025. De raming bedraagt 114.600,00 euro (exclusief 21% btw).

Raamcontract bermbeheer. Maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen ten behoeve van gemeente De Panne voor de periode 2024-2025. Vaststellen lijst van leveranciers.

De opdracht tot het maaien van de wegbermen langs openbare wegen en waterlopen op het grondgebied van gemeente De Panne wordt opgestart. De lijst met te raadplegen leveranciers wordt vastgesteld.

Onderhoudscontract voor een periode van 4 seizoenen voor de fontein op de markt van De Panne. Gunning.

Het onderhoudscontract voor de fontein van de markt De Panne wordt gegund aan de firma Aquafontal B.V.B.A mits de prijs van 40.550,00 euro (btw exclusief) of 49.065,50 euro (btw inclusief).

Aanstellen van een ontwerper voor de werken aan de Cordial. Gunning.

De opdracht tot het aanstellen van een ontwerper voor de werken aan de Cordial wordt gegund aan het Architectenbureau Janis Filieux bvba. Het ereloon van de architect bedraagt 10,2 % van het totale bedrag.

Werken Sint-Pieterskerk. Gunning.

De opdracht voor de werken in de Sint-Pieterskerk wordt gegund aan de firma Wycor, Biezeweg 6 te 9230 Wetteren voor de prijs van 2.591.244,75 euro (btw exclusief).

Streekwerking Kust, Strategie en Ontwikkeling Provincie West-Vlaanderen. Vraag tot deelname aan het voorstel van VOC Oostende inzake de aanpak van vogelgriep aan de kust voor 2024.

Er wordt niet deelgenomen aan de gecoördineerde aanpak van vogelgriep aan de kust, zoals opgemaakt door het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter aanmoediging van het aankopen van een fietshelm om de verkeersveiligheid te verhogen worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het plaatsen van ramen aan de Meeuwenlaan 49 op 19 en 20 februari 2024. Vaststelling.

Op 19 en 20 februari 2024 wordt een kraanvrachtwagen geplaatst ter hoogte van de Meeuwenlaan 49. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. Classic Brugge - De Panne op 20 en 21 maart 2024. Vaststelling.

Op woensdag 20 en donderdag 21 maart 2024 wordt de Classic Brugge - De Panne georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Side Shore Surfclub. Vraag tot organisatie van een strandopruiming Eneco Clean Beach Cup op 24 maart 2024.

Er wordt toelating verleend aan de Side Shore Surfclub voor de organisatie van de strandopruiming op 24 maart 2024.

Gezinsbond. Vraag tot organisatie van een kinderrommelmarkt op woensdag 12 april 2023 (13.00u-17.00u) op de Markt in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan de Gezinsbond tot organisatie van een kinderrommelmarkt op woensdag 12 april 2023 (13.00u-17.00u) op de Markt in De Panne.

Er wordt toelating gegeven aan De Leerplaneet om een schoolfeest te organiseren op 27 april 2024 als bijzondere muziekactiviteit.

Er wordt toelating gegeven aan De Leerplaneet om een schoolfeest te organiseren op 27 april 2024 als bijzondere muziekactiviteit.

Team Toerisme & Lokale Economie & Cultuur. Vraag tot organisatie van de derde editie Lentemarkt aan de vijvers Markey in Adinkerke op zondag 28 april 2024.

Er wordt toelating gegeven aan team Toerisme & Lokale Economie & Cultuur om de derde editie Lentemarkt aan de vijvers Markey in Adinkerke te organiseren op zondag 28 april 2024 (10.00u-18.00u).

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. Lentemarkt op 28 april 2024. Vaststelling.

Op 28 april 2024 wordt de Lentemarkt georganiseerd in Adinkerke. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Golazo. Aanvraag tot organisatie van Belgian Coast Walk 2024.

Er wordt goedkeuring verleend aan Golazo tot organisatie van de Coast Walk op zaterdag 11 mei 2024.

Gezinsbond afdeling Adinkerke. Aanvraag tot organisatie lentereceptie op het veld t.h.v. de hondenweide in Adinkerke op zondag 26 mei 2024.

Er wordt toelating gegeven tot organisatie lentereceptie Gezinsbond op het veld t.h.v. de hondenweide in Adinkerke op zondag 26 mei 2024 (11.00u-13.00u).

Aanvraag muziekmachtiging communiefeest op 1 juni 2024 in de Dorpsstraat 24 te 8660 Adinkerke.

Er wordt toelating verleend aan een particulier tot het organiseren van een communiefeest op 1 juni 2024 in de Dorpsstraat 24 te Adinkerke als bijzondere muziekactiviteit. 

Vraag tot organisatie Rommelmarkt Hobby Club op zaterdag 1 juni 2024 van 6.00u tot 20.00u op de Leopold I-Esplanade in De Panne.

Er wordt geen toelating verleend aan de Hobby Club tot organisatie van een rommelmarkt op zaterdag 1 juni 2024.

Side Shore Surfers. Vraag tot organisatie 'Gewoon een Feestje 2024' ter hoogte van de surfclub, Zeedijk 109 te De Panne.

De toelating wordt verleend aan de Side Shore Surfers om 'Gewoon een Feestje 2024' te organiseren op zaterdag 6 juli 2024 vanaf 09.00u tot 00.00u en op zondag 7 juli 2024 van 00.01u tot 03.00u aan de surfclub Side Shore Surfers, Zeedijk 109 te De Panne.

Café Twins. Vraag tot organisatie ribbetjesfestijn op 3 augustus 2024.

Er wordt toelating verleend aan café Twins om het ribbetjesfestijn te organiseren op 3 augustus 2024.

Kletzen vzw. Vraag tot organisatie fuif 'No Reason' op 14 september 2024.

Er wordt goedkeuring verleend aan Kletzen vzw om de fuif 'No Reason' te organiseren in De Boare op 14 september 2024 als bijzondere muziekactiviteit. Er wordt eveneens toelating verleend om een parkeerverbod te voorzien op alle parkeerplaatsen achteraan en aan de zijkant (team Welzijn - Senioren) van de zaal De Boare van donderdag 12 september om 12.00u tot en met 16 september 2024 om 12.00u.

Fotografiebeurs Westimage 2024. Vraag tot verdere organisatie van de tweejaarlijkse fotografiebeurs.

Fotoclub Coxypics en team Cultuur krijgen toestemming om de tweejaarlijkse fotografiebeurs te organiseren en in dit kader een Venetiaanse parade te houden. Flyeren op de Markt en in de Zeelaan wordt niet toegelaten.

Aanvraag gebruik raadszaal door JCI Veurne-Westkust voor een trainingsevent op 3 mei 2024.

Er wordt toelating verleend aan JCI Veurne-Westkust voor het gebruik van de raadszaal voor hun trainingsevent op 3 mei 2024 van 19.00u tot 22.00u.

Viering 100-jarig bestaan Royal Sand Yacht Club. Vraag tot ondersteuning.

Team Sport legt een datum vast om met de verantwoordelijken van de vereniging Royal Sand Yacht Club te vergaderen over het 100-jarige bestaan van hun club.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van een fiets tegen diefstal wordt goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor 2023. Betaalbaarstelling.

Aan 157 mantelzorgers uit De Panne wordt een gemeentelijke mantelzorgtoelage betaalbaar gesteld voor de dagdagelijkse zorgen die zij in 2023 verleenden aan een zwaar zorgbehoevend persoon, eveneens inwoner van onze gemeente.

Notulen van de algemeen directeur van 2 februari 2024 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 2 februari 2024 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 2, 7 en 9 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 2, 7 en 9 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 2 en 9 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 2 en 9 februari 2024 inzake het gemeentepersoneel.

Westerpunt. Voorbereiding akte van mede-eigendom. Aanstelling notaris.

Notariaat Battel-Van Damme wordt aangesteld voor de opmaak van de ontwerp notariële mede-eigendomsakte met Westtoer met betrekking tot het Westerpunt.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Het vast bureau in zitting van 19 februari 2024.

* Notulen vorig vast bureau van 5 februari 2024. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 5 februari 2024 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 229-2023, goed te keuren door het vast bureau.

De lijst van aanrekeningen nr. 229-2023 wordt goedgekeurd.

* Betaalbaarstelling 228-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 228-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 43-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 43-2024, goedgekeurd door de algemeen directeur.

* Betaalbaarstelling 44-2024, goed te keuren door het vast bureau.

De lijst van aanrekeningen nr. 44-2024 wordt goedgekeurd.

* Onwaarden van 19 februari 2024.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

* Notulen van de algemeen directeur van 2 en 9 februari 2024 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 2 en 9 februari 2024 inzake het OCMW-personeel.