BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 18 12 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 december 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 11 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 11 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 207-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 207-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 208-2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 208-2023 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 7 t.e.m. 13 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 7 t.e.m. 13 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 6 t.e.m. 13 december 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 6 t.e.m. 13 december 2023 wordt goedgekeurd.

Lijst Oninbaarstelling 273 - jaar 2023. Onwaarden voor het college van burgemeester en schepenen.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Lijst Oninbaarstelling 271 - jaar 2023. Onwaarden wegens administratieve vergissing.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohieren.

De volgende kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:

- milieubelasting aanslagjaar 2023, 2e kohier:                                 1.107,00 euro
- masten en pylonen aanslagjaar 2023:                                         22.500,00 euro
- wooneenheden zonder domicilie aanslagjaar 2023, 2e kohier:    309.919,00 euro
- toeristische logies aanslagjaar 2023:                                         394.531,00 euro

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting verLEDden in de Barkenlaan en Jeanne D'Arcplein. Goedkeuring.

De opdracht tot het verLEDden van de openbare verlichting in de Barkenlaan en Jeanne D'Arcplein wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De raming van deze werken bedraagt 36.888,54 euro en de financiering wordt volledig ten laste genomen door de Gaselwest.

Licht als dienst Fluvius. OV-palen vervangen en verplaatsen in de Zeelaan. Goedkeuring.

De opdracht voor het vervangen van 12 OV-palen en verplaatsen van 36 OV-palen in de Zeelaan wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De raming van deze werken bedraagt 84.985,35 euro (incl. btw) en de financiering wordt volledig ten laste genomen door Gaselwest.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting op het skatepark. Goedkeuring.

De opdracht tot het plaatsen van nieuwe openbare verlichting op het skatepark van De Panne wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De raming van deze werken bedraagt 7.880,93 euro (incl. btw) en de financiering wordt volledig ten laste genomen door Gaselwest. 

Gemeentelijke basisschool. Vacantverklaring van betrekkingen in wervingsambt gewoon basisonderwijs.

Volgende betrekkingen worden vacant verklaard in de gemeentelijke basisschool van Adinkerke:
- onderwijzer 9/24
- kinderverzorgster 1/32
- ICT-coördinator (PBA) 3/36.

Sociale woningen. Huurprijsherziening op 1 januari 2024. Vaststellen van de reële huurprijs.

De reële huur in de sociale woningen wordt vastgesteld vanaf 1 januari 2024.

Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het Kerstdorp en eindejaarevents 2023-2024. Opheffing en hervaststelling.

Vanaf 16 december 2023 tot en met vrijdag 12 januari 2024 wordt het kerstdorp georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Wijkbestuur d'Achte. Vraag tot de organisatie van 'Nieuwjaarsdrink Wijk d'Achte' op 6 januari 2024.

Er wordt toelating verleend aan Wijkbestuur d'Achte tot de organisatie van hun nieuwjaarsdrink op zaterdag 6 januari 2024.

Vereniging Commerçanten Kasteelstraat. Vraag tot organisatie van de Kasteelstraatfeesten op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2024.

Er wordt toelating gegeven aan Vereniging Commerçanten Kasteelstraat tot organisatie van de Kasteelstraatfeesten op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2024 in de Kasteelstraat en op de Markt in De Panne.

Gerechtsdeurwaarder voor dossiers Franse overtreders in het kader van GAS 4 en GAS 5. Aanstelling. 

Er wordt beslist dat lokaal bestuur De Panne zal samenwerken met dezelfde gerechtsdeurwaarder als de andere gemeenten van Politiezone Westkust om Franse overtreders in dossiers m.b.t. GAS 4 (parkeerinbreuken) en GAS 5 (snelheidsovertredingen) te laten betalen.

Woning Brouwersstraat 49/1. Tijdelijke huurovereenkomst voor noodopvang. Vaststelling.

De woning Brouwersstraat 49/1 wordt ter beschikking gesteld als noodwoning voor mensen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten. De huurovereenkomst wordt vastgesteld.

Steunverklaring binnen reguliere werking team Welzijn en in functie van de dossiervorming voor de indiener (vzw Oranjehuis). Aktename.

Er wordt akte genomen van de steunverklaring aan het dossier kwaliteitsvolle outreachende en integrale begeleiding voor jongvolwassenen in dak- en thuisloosheid.

Notulen van de algemeen directeur van 8 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 8 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 8 december 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 8 december 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Gebruiksovereenkomst villa le Chalutier. Goedkeuring.

De gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en mevrouw x voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2024 wordt goedgekeurd. 

Vonnis rechtbank eerste aanleg Brugge wooneenheden zonder domicilie belastingsreglement 13 mei 2019. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge inzake de belasting op wooneenheden zonder domiclie van 13 mei 2019 tegen x en y. De rechtbank meent dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel en de gemeente wordt in het ongelijk gesteld. Er wordt hoger beroep aangetekend tegen het bewuste vonnis.

Royal Sand Yacht Club vzw. Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

Schepen Buyens wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de Royal Sand Yacht Club vzw.

Samenwerking inzake 'Digitale Transformatie voor de Westhoek'.

Aan DVV Westhoek meedelen het copromotorschap te willen opnemen in het kader van het project ‘NextGen Lokale Besturen: Een Digitale Transformatie voor een Efficiëntere Regio’ en hiervoor een verklaring van cofinanciering aan te leveren waarmee de bereidheid wordt aangegeven om de nodige personeelsinzet aan te leveren bij de projectuitvoering.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 18 december 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 11 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 11 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Aanvraag kapvergunning Fazantenlaan 18.

Er wordt vergunning verleend om een boom te kappen in de Fazantenlaan 18.

Voorkooprecht.

Op verkoop van onroerend goed gelegen in de Kasteelstraat 81 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

21/321 Melding toevoegen asbuilt plan - Frans Beerlantlaan 2. Aktename.

Er wordt akte genomen van de doorgevoerde interne wijzigingen van de kelderverdieping via het toegevoegde as-built plan in het OMV dossier 2021156871, voor het bouwen van een meergezinswoning in de Fr. Beerlantlaan 2, 8660 De Panne.

Aanvraag 2023/250.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het inrichten van een buitenschoolse kinderopvang gelegen Garzebekeveldstraat 11/15 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat 12 dezelfde brieven met opmerkingen werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023111074.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/250.

De aanvraag voor het herinrichten van een handelspand naar buitenschoolse kinderopvang gelegen Garzebekeveldstraat 11/15 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023154081.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/263.

De aanvraag voor de regularisatie van het kelderappartement in de W. Vandermeerenlaan 5 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023155699.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/265.

De aanvraag voor het inrichten van een woning met pedicurepraktijkruimte gelegen Veurnestraat 84 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023163928.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/276.

De aanvraag voor het isoleren en bepleisteren van de zij- en achtergevel van het Eksterpad 9 wordt vergund.

 

Het vast bureau in zitting van 18 december 2023.

Notulen vorig vast bureau van 11 december 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 11 december 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 206-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 206-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 7 t.e.m. 13 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 7 t.e.m. 13 december 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Sociale woningen. Huurprijsherziening op 1 januari 2024. Vaststellen van de reële huurprijs.

De reële huur in de sociale woningen wordt vastgesteld vanaf 1 januari 2024.

Notulen van de algemeen directeur van 8 december 2023 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 8 december 2023 inzake het OCMW-personeel.