BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 9 10 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 9 oktober 2023

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 2 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 2 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een werfzone en voetgangerszone op het voetpad en de parkeerstroken ter hoogte van Zeelaan 40-42.

Er wordt toelating verleend om een werfzone met voetgangerszone te plaatsen op het voetpad en de parkeerplaatsen in de Zeelaan ter hoogte van huisnummers 40-42 voor de periode van 16 oktober tot en met 28 december 2023.

Aanvraag kapvergunning Westhoeklaan 5.

Er wordt vergunning verleend om 1 boom te kappen in de Westhoeklaan 5.

Aanvraag kapvergunning Bortierlaan 30.

Er wordt toelating verleend om een boom te kappen in de Bortierlaan 30.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerend goed gelegen in de Duinkerkekeiweg 1, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023079524.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/157.

De aanvraag voor het aanleggen van bijkomende verharding bij de Fazantenlaan 18 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023105851.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/202.

De aanvraag voor een functiewijziging van wonen naar vakantieverblijf van de Prins Albertlaan 57 wordt vergund.

Aanvraag 2023/203.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het bouwen van een carport, tuinberging en loungeruimte bij de Veldstraat 29/2 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023114387.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/206.

De aanvraag voor het plaatsen van een zelfreinigende toiletunit in de Schuilhavenlaan wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023126941.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/219.

De aanvraag voor de regularisatie van het appartement op de 10de verdieping van Europan, Dynastielaan 2 wordt vergund.

                Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 oktober 2023

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 2 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 175-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 175-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 176-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 176-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 28 september t.e.m. 4 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 28 september t.e.m. 4 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 9 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Subsidiemachtiging "Groene Corridor".

Er wordt goedkeuring verleend om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Herstelfonds voor het project “BuurtTuin De Groene Corridor”. Er kan een subsidie verkregen worden van maximaal 50.000 euro.

Raamovereenkomst. "Leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten". Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal een opdracht, via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, worden gegund voor het leveren van professionele kledij voor het personeel van team Technische Diensten - periode oktober 2023 - augustus 2027.
Het bestek “Raamovereenkomst. Leveren professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten”, wordt vastgesteld.
De raming bedraagt 144.595 euro (incl. 21% btw).

Uitbetaling premie plaatsing hemelwaterput De Pannelaan 32.

De premieaanvraag voor de plaatsing van een hemelwaterput wordt goedgekeurd.

Sleepkosten in Dynastielaan op 27 september 2023. Betaling.

Er wordt ingegaan op de betaling van de sleepkosten van een geparkeerd voertuig in de Dynastielaan ter hoogte van huisnummer 4 op 27 september 2023.

Besluit van de burgemeester van 2 oktober 2023 houdende de vaststelling van een tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het invoeren van zones met een snelheidsbeperking, van 2 oktober 2023 om 00.00u tot 16 oktober 2023 om 23.59u. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 2 oktober 2023 houdende de vaststelling van een tijdelijk verkeersreglement n.a.v. het invoeren van zones met een snelheidsbeperking, van 2 oktober 2023 om 00.00u tot 16 oktober 2023 om 23.59u, wordt bekrachtigd.

Besluit van de burgemeester van 6 oktober 2023 houdende de toelating tot organisatie van het opendeurweekend van kledingwinkel Zenith in De Panne op 7 en 8 oktober 2023. Bekrachtiging.

De beslissing van de burgemeester van 6 oktober 2023 houdende de toelating tot de organisatie van het opendeurweekend van kledingwinkel Zenith in De Panne op 7 en 8 oktober 2023, wordt bekrachtigd. 

JD Create in opdracht van Visit De Panne. Aanvraag tot filmen met drone voor aftermovie van evenementen Reveil.

Er wordt toelating verleend aan JD Create voor het filmen met een drone voor de aftermovie van evenementen Reveil op 28 oktober 2023 (Strand Verlicht) en 1 november 2023 (Slotmoment).

Visit De Panne. Vraag tot organisatie van Reveil - Soul Repair Café op zondag 15 oktober 2023 in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van Reveil - Soul Repair Café op zondag 15 oktober 2023 in De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van Reveil - Boodschap aan de Overkant van 16 oktober 2023 tot en met 1 november 2023.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van Reveil - Boodschap aan de Overkant van 16 oktober 2023 tot en met 1 november 2023 aan het gemeentehuis.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van Reveil - De Grote Oversteek op 21 oktober 2023 aan de vijvers Markey in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van Reveil - De Grote Oversteek op 21 oktober 2023 aan de vijvers Markey in De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot organisatie Reveil - Strand Verlicht op zaterdag 28 oktober 2023 op het strand van De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot organisatie Reveil - Strand Verlicht op zaterdag 28 oktober 2023 op het strand van De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie Reveil - Slotmotmoment op 1 november 2023 op de militaire begraafplaats in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie Reveil - Slotmotmoment op 1 november 2023 op de militaire begraafplaats in De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot de organisatie van Halloween op 31 oktober 2023 in De Panne.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot de organisatie van Halloween op 31 oktober 2023 in De Panne.

Visit De Panne. Vraag tot organisatie van het Vuurfeest op 4 november 2023 aan de vijvers Markey.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne tot organisatie van het Vuurfeest op 4 november 2023 aan de vijvers Markey.

Vraag van Pink Ribbon tot deelname van het lokaal bestuur De Panne aan de Roze Mars.

Er wordt niet ingegaan op de vraag van Pink Ribbon om deel te nemen aan de Roze Mars 2023 in de maand oktober.

Afsprakennota Digibank Westkust. Goedkeuring.

In opvolging van de samenwerkingsovereenkomst die tussen de partners van Digibank Westkust werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2022, wordt de afsprakennota tussen de partners goedgekeurd.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van de woning tegen inbraak. Uitbetaling premie.

De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van woningen en handelszaken tegen inbraak wordt toegekend.

Notulen van de algemeen directeur van 29 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 29 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. 

Notulen van de algemeen directeur van 29 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 29 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 29 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 29 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

 

 

Overlastproblematiek danscafé Infinity. Kennisname.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overlastproblematiek in verband met danscafé Infinity.

 

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

De voorbije maanden werd ik verschillende malen gecontacteerd door omwonenden betreffende nachtlawaai afkomstig van de uitbating van een danscafé in de Veurnestraat. Er zijn ook een aantal vechtpartijen geweest.  Ons jong volk moet zeker de kans krijgen om dichtbij huis te kunnen uitgaan, maar dat moet in evenwicht zijn tot de rust in de buurt en de "openbare orde".

 Bij aanhoudende overlast kan de burgemeester een bestuurlijke maatregel opleggen zoals voorzien in art 134 van de Nieuwe Gemeentewet.

Alvorens tot dergelijke maatregel over te gaan, dient een hoorzitting te worden gehouden met de uitbater.  Deze hoorzitting is ondertussen binnenkort gepland.

 

 

 

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Skatepark. Aanpassing groenaanleg. Goedkeuring.

Het nieuwe voorstel inzake de kleine wijziging van de aanleg van de groenzone bij het skatepark, zoals opgemaakt door Nine Yards Skateparks Co op 4 oktober 2023, wordt goedgekeurd.

Het vast bureau in zitting van 9 oktober 2023

 Notulen vorig vast bureau van 2 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 2 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 174-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 174-23 goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 28 september t.e.m. 4 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 28 september t.e.m. 4 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 9 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Notulen van de algemeen directeur van 29 september2023 inzake het OCMW-personeel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 29 september 2023 inzake het OCMW-personeel.