BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 25 09 2023

 

 

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 25 september 2023
 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 18 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Aanvraag kapvergunning Duinenstraat/parking Kerkstraat 29.

Er wordt vergunning verleend om 2 sierkersen te kappen in de Koninginnelaan 34. Eén of twee struiken moeten in de plaats geplant worden.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerend goederen gelegen in de Moeresteenweg 156, Koning Albertplein 15, Brouwersstraat 46, Landbouwersstraat 20, Westhoeklaan 66, Zeelaan 182, Veurnestraat 80 en Bosduiflaan 3 wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023086135.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/162.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje bij de Hoge Duinenlaan 2/1 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023098767.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/187.

De aanvraag voor het bouwen van een woning met zwembad gelegen M. Calmeynlaan 10/2 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023102191.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/193.

De aanvraag voor de regularisatie van de publiciteit aan de Nieuwpoortlaan 83 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023103635.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/199.

De aanvraag voor het vernieuwen van de zoldervloer en dakkapel gelegen Bortierlaan 20 wordt vergund.

Aanvraag 2023/200.
Beraadslaging over de ingediende standpunten of opmerkingen naar aanleiding van onderzoek scheidingsmuren.

Het onderzoek scheidingsmuren voor het verbouwen van de woning en bouwen van een garage gelegen Westhoeklaan 24 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023105464.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/201.

De aanvraag voor het uitbreiden van het tuinhuis bij de Garzebekeveldstraat 23 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023111926.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/204.

De aanvraag voor het wijzigen van de voorgevel van de Kasteelstraat 58 wordt vergund.

Aanvraag 2023/159.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het verkavelen van een lot in 2 percelen gelegen Koekuitstraat 6 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat twee bezwaren werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023037296.
Gemeentelijk dossiernummer: 20233/1.

De aanvraag voor het verkavelen van een lot in 2 percelen gelegen Koekuitstraat 6 wordt vergund.

 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2023

 

 Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 18 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 18 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 167-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 167-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 168-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 168-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 14 t.e.m. 20 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 14 t.e.m. 
20 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 25 september 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Lijst Oninbaarstelling 269. Jaar 2023. Onwaarden wegens administratieve vergissing.

Er worden een aantal bedragen tot onwaarden verklaard.

Team Welzijn. Aanvraag personenlijst in het kader van het versturen van een brief met informatie over de Covid-vaccinaties.

Er wordt opdracht gegeven aan team Burgerzaken om op grond van artikel 5 eerste lid van het KB 
16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken aan team Welzijn in het kader van het versturen van een brief aan alle 65-plussers met informatie over de Covid-vaccinaties.

Team Cultuur. Aanvraag personenlijst in het kader van een uitnodiging voor het slotmoment van Reveil.

Er wordt opdracht gegeven aan team Burgerzaken om op grond van artikel 5 eerste lid van het KB 
16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken aan team Cultuur in het kader van een uitnodiging voor het slotmoment van Reveil.

Project E-inclusie. Actie agogisch project digitaal vaardig maken van de medewerkers. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

Voor de actie agogisch project digitaal vaardig maken van de medewerkers, kaderend in het project E-inclusie, wordt er opleiding voorzien die zal verzorgd worden door LIGO. De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.

Over Hoop. Engagement over het faciliteren van dienstverlening aan gezinnen.

Het lokaal bestuur verklaart haar engagement voor de medewerking aan een project ter ondersteuning van gezinnen. Het is een initiatief van vzw Golfbreker in samenwerking met Kind & Gezin en de eerstelijnszone. De samenwerking situeert zich binnen de werking van het Huis van het Kind.

Levensloop. Stichting tegen Kanker. Toestemming en engagement tot logistieke ondersteuning voor de organisatie van het event in De Panne.

De Stichting tegen Kanker vraagt aan De Panne goedkeuring om het solidariteitsevent Levensloop op het grondgebied te organiseren. Het event wordt mee gedragen door een lokale vereniging Vechters voor vechters. Het lokaal bestuur verleent ook logistieke ondersteuning.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting brug Adinkerke. Goedkeuring.

De opdracht tot het plaatsen van verlichting aan de brug van de stationsstraat in Adinkerke wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’.

Proces verbaal definitieve oplevering werken Vijvers Markey. Goedkeuring en volledige vrijgave borg.

Het proces-verbaal van definitieve oplevering werken Vijvers Markey wordt goedgekeurd en de borg wordt volledig vrijgegeven.

Sleepkosten Prins Albertlaan op 8 september 2023. Betaling.

Er wordt ingegaan op de vraag tot betaling van de sleepkosten van een geparkeerd voertuig in de Prins Albertlaan op 8 september 2023.

Sleepkosten Prins Albertlaan op 11 september 2023. Betaling.

Er wordt niet ingegaan op de vraag tot betaling van de sleepkosten van een geparkeerd voertuig in de Prins Albertlaan op 11 september 2023.

Team Groeien. Aanvraag tot de organisatie van het Sintfeest voor de inwoners van De Panne op zondag 26 november 2023.

Er wordt toelating verleend aan team Groeien tot de organisatie van het Sintfeest voor de inwoners van De Panne op zondag 26 november 2023.

Plopsaland. Muziekmachtiging optredens New Years Eve op 31 december 2023 in De Panne.

Er wordt muziekmachtiging verleend aan Plopsaland om in het kader van het New Years Eve vuur- en luchtspektakel het maximale geluidsniveau te beperken tot <= 95 dB(A) LAeq, 15min.

Sint-Pieterswijk De Panne. Aanvraag organisatie rommelmarkt met animatie op 5 mei 2024.

Er wordt toelating verleend aan de Sint-Pieterswijk De Panne om op 5 mei 2024 een rommelmarkt met animatie te organiseren in de Sint-Elisabethlaan, de Kerkepannestraat, de Ijslandstraat en de Kruierstraat.

ParaPanne Cycling Days. Editie 2024.

Er wordt goedkeuring verleend aan ParaPanne tot de organisatie van de Cycling Days op donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van (brom)fietsen tegen diefstal worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Receptie in het kader van een uitwisseling tussen de seniorenraden van De Panne en Bray-Dunes op 26 september 2023. Goedkeuring tussenkomst.

Het lokaal bestuur bekostigt de receptiekosten, in het kader van de uitwisseling tussen de seniorenraden van De Panne en Bray-Dunes, van 26 september 2023 in de Boare.

Notulen van de algemeen directeur van 15 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 15 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 15 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 15 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 15 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Aanpak melding overlast nachtlawaai Markt De Panne.

Naar aanleiding van klachten van buurtbewoners in verband met nachtlawaai op de Markt neemt het lokaal bestuur enkele maatregelen om de overlast voor de buurt aan te pakken.