BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 16 10 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers
in zitting van 16 oktober 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 9 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 9 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was. )

Inname openbaar domein. 
Vraag tot inname van het openbaar domein voor de afbraak van een meergezinswoning gelegen ter hoogte van Canadezenplein 1 in de periode van 17 oktober tot en met 17 november 2023.

Er wordt toelating verleend voor de inname van het openbaar domein voor de afbraak van een meergezinswoning gelegen ter hoogte van Canadezenplein 1 in de periode van 17 oktober tot en met 17 november 2023.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een torenkraan op de verharding voor het gemeentehuis voor de periode van 13 november 2023 tot en met 30 september 2024.

Er wordt toelating verleend tot het plaatsen van een torenkraan op de verharding voor het gemeentehuis voor de periode van 13 november 2023 tot en met 30 september 2024.

Azzurro. Vraag om een winterterras te plaatsen van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Azzurro om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak, gelegen Zeedijk 94 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een terras tegen de gevel ter hoogte van Zeelaan 26.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Grill Yasmine om een terras te plaatsen tegen de gevel ter hoogte van Zeelaan 26.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Visserslaan 2 appartement 0302.

Er wordt vergunning verleend om ramen en deuren te vervangen aan een appartement gelegen Visserslaan 2.

Aanvraag kapvergunning Vlaanderenlaan 23.

Er wordt vergunning verleend om in de Vlaanderenlaan 23 bomen te kappen.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Bortierlaan 59, Fazantenlaan 7, Koninklijke Baan/E. D'Arripelaan, Oostduinenstraat 33, Nieuwpoortlaan 11 en Fazantenlaan 12, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023097689.
Gemeentelijk dossiernummer: V/20231/1.

De aanvraag voor het afsplitsen van de tuin van de Veurnestraat 209/1 wordt vergund. 

Aanvraag 2023/151.
Omgevingsnummer: OMV_2023031903.
Stilzwijgende weigering.

De aanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning gelegen Fazantenlaan 12 is stilzwijgend geweigerd.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023076378.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/171.

De aanvraag voor het bouwen van assistentiewoningen gelegen Lindenlaan 5 - Koninklijke Baan 20/22 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023110383.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/203.

De aanvraag voor de afbraak van een bijgebouw en de bouw van een nieuwe carport, tuinberging en loungeruimte bij de Veldstraat 29/2 wordt vergund.

            Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 oktober 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 9 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 178-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 178-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 179-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 179-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 5 t.e.m. 11 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 5 t.e.m. 11 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 16 oktober 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring belastingkohieren.

Het kohier voor de belasting op inname van het openbaar domein wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van 16.471,02 euro.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Aanvraag tot verlenging ondersteuning van de regiomarketingcampagne ‘De Westhoek is WOW’ voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 voor de prijs van 1.994,94 euro per jaar.

De verdere deelname aan de regiomarketingcampagne ‘De Westhoek is WOW’ wordt ondersteund voor de periode 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.
Het lokaal bestuur engageert zich voor de prijs van 1.994,94 euro/jaar, zijnde een totaalprijs van 3.989,88 euro (2 jaar).

Werken Sint-Pieterskerk. Stopzetting procedure.

De overheidsopdracht voor de werken in de Sint-Pieterskerk wordt stopgezet.

 

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

Het lokaal bestuur kreeg de principiële belofte van een subsidie voor de werken aan de St.-Pieterskerk ten bedrage van 250 000 eur vanwege de Vlaamse Overheid.  Een smak geld, die het project zeker ten goede zal komen.

Om de subsidie te bekomen, mogen de werken echter nog niet zijn aanbesteed.  Dat betekent dat de werken nog niet mogen zijn toegewezen aan een aannemer.  Het lokaal bestuur was al gestart met de procedure van de gunning.

Om geen fouten te maken en dus het risico te lopen deze subsidie mis te lopen, werd beslist de lopende procedure stop te zetten en op korte termijn opnieuw op te starten.  Grote aanpassingen zullen niet aan de bestekken worden aangebracht.

Deze stap betekent een kleine vertraging in het dossier, maar 250 000 eur is een smak geld, het zou getuigen van slecht bestuur als we deze subsidie aan ons zouden laten passeren.  

 

 

 

De Jutterbus. Een afsprakenkader voor optimale inzet. Goedkeuring.

Er wordt een intern afsprakenkader goedgekeurd over de inzet van de Jutterbus. Het kader komt tegemoet aan een aantal interne behoeften en zorgt voor een optimale inzet en personeelsplanning.

Felicitaties. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de felicitaties gericht aan het lokaal bestuur en zijn medewerkers.

Gemeentelijke premies voor het in stand houden van zwaluwnesten 2023. Toekenning.

De premies voor het behouden van zwaluwnesten in 2023 worden toegekend.

Kennisgeving exploitatievergunning klasse III. Gebruik tandradiografietoestel. Exploitatiezetel: De Pannelaan 6, 8660 De Panne.

Er wordt een vergunning verleend aan de tandartspraktijk gelegen De Pannelaan 6 te 8660 De Panne voor het gebruik van tandradiografietoestellen.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023134296.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/237.

Er wordt akte genomen van de overdracht vergunning klasse 3, houden van reptielen, Sint-Elisabethlaan 2 G002, 8660 De Panne.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. de Halloweentocht op 31 oktober 2023. Vaststelling.

Op 31 oktober 2023 wordt de Halloweentocht georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het Vuurfeest op 4 november 2023. Vaststelling.

Naar aanleiding van het Vuurfeest, dat doorgaat op 4 november 2023, zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Team Sport. Vraag tot organisatie Panne Beach Endurance op 19 november 2023.

Er wordt toestemming gegeven tot de organisatie van de Panne Beach Endurance op 19 november 2023. Het is toegelaten de nodige signalisatie aan te brengen teneinde de veiligheid op het parcours te verzekeren. De signalisatie dient na de wedstrijd verwijderd te worden.

Visit De Panne. Vraag tot organisatie van Charity op 28 november 2023 in De Boare.

Er wordt toelating verleend aan Visit De Panne om Charity te organiseren op 28 november 2023 in De Boare.

VZW KVC Panne Sportief. Aanvraag wielerwedstrijd Classic Brugge-De Panne 2024.

Er wordt toestemming gegeven aan VZW KVC Panne Sportief tot doortocht en aankomst van de rittenwedstrijd "Driedaagse Brugge - De Panne" op 20 en 21 maart 2024. Het is toegelaten de nodige signalisatie aan te brengen teneinde de veiligheid op het parcours te verzekeren. De signalisatie dient na de wedstrijd verwijderd te worden.

Verslag bespreking 'Project nieuwe deelfietsen" met de WVI op 16 september 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag bespreking "Project nieuwe deelfietsen" met de WVI van 16 september 2023.

Verslag adviesraad Lokale Economie van 3 oktober 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het verslag van de adviesraad Lokale Economie van 3 oktober 2023.

IVVO. Verslagen raad van bestuur van 4 juli en 19 september 2023. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de verslagen van de raad van bestuur van de IVVO van 4 juli en 19 september 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 6 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 6 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. 

Besluiten van de teamleads van 6 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 6 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Raamovereenkomst. "Leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten." Vaststelling leveranciers. Aanpassing.

De opdracht voor de raamovereenkomst "leveren van professionele kledij voor personeel van team Technische Diensten" werd opgestart. De lijst van de leveranciers wordt hervastgesteld.

 

Het vast bureau in zitting van 16 oktober 2023.

Notulen vorig vast bureau van 9 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 9 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 177-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 177-23, goedgekeurd door 
de algemeen directeur.

Bestelbonnen OCMW van 5 t.e.m. 11 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van het OCMW van 5 t.e.m. 11 oktober 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.