BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 11 09 2023

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 1 en 4 september 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zittingen van 1 en 4 september 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 159-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 159-2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Betaalbaarstelling 160-23, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

De lijst van aanrekeningen nr. 160-23 wordt goedgekeurd.

Bestelbonnen gemeente van 31 augustus t.e.m. 6 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het register van bestelbonnen van de gemeente van 31 augustus t.e.m. 6 september 2023, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Bestelaanvragen gemeente van 31 augustus t.e.m. 6 september 2023, goed te keuren door het college van burgemeester en schepenen.

Het register van bestelaanvragen van de gemeente van 31 augustus t.e.m. 6 september 2023 wordt goedgekeurd.

Onwaarden van 11 september 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Raamcontract levering van stationery zomer 2021 - eind 2023, optioneel met 1 jaar verlengbaar. Verlenging opdracht periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

De opdracht tot uitvoering van het raamcontract levering stationery zomer 2021 - eind 2023, optioneel met 1 jaar verlengbaar wordt 1 jaar bijkomend verlengd met de firma Vandendriessche bvba, Kardinaal Mercierstraat 15 te 8000 Brugge.

Heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan. Overschakeling naar een andere plaatsingsprocedure omwille van een onaanvaardbare offerte.

Omwille van een onaanvaardbare offerte wordt er in het dossier "heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan" overgeschakeld van een openbare procedure naar een mededingsprocedure met onderhandeling overeenkomstig artikel 38 van de Wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten.

Raamovereenkomst voor het reinigen van glas- en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente De Panne, het AGB en het OCMW van De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Er zal een opdracht worden gegund voor het 'Reinigen glas- en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente De Panne, het AGB en het OCMW van De Panne'. Deze opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het bestek wordt vastgesteld. De raming bedraagt 90.000,00 euro (exclusief 21% btw) of 108.900,00 euro (inclusief 21% btw).

Raamovereenkomst voor het reinigen van glas- en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente De Panne, het AGB en het OCMW van De Panne. Vaststelling leveranciers en opstart procedure.

Er zal een opdracht worden gegund voor het 'reinigen glas- en schrijnwerk van de gebouwen van de gemeente De Panne, het AGB en het OCMW van De Panne' voor de periode van 17 oktober 2023 tot en met 17 oktober 2027. De lijst van leveranciers wordt vastgesteld.

Sleepkosten van twee voertuigen in Egelantierlaan op 19 augustus 2023. Betaling.

Er wordt ingegaan op de vraag tot betaling van de sleepkosten van twee geparkeerde voertuigen in de Egelantierlaan op 19 augustus 2023.

Square Projects. Vraag tot gratis gebruik van gemeentelijk materiaal tijdens event Fleet Caffee op 12 september 2023.

Er wordt toelating verleend aan Square Projects tot het gebruik van gemeentelijk materiaal tijdens hun Fleet Caffee op 12 september 2023 tegen het tarief opgenomen in het gemeentelijk reglement.

Vincent Productions. Aanvraag tot filmen met drone op het grondgebied van De Panne voor de documentaire 'Arte Discovery' op 15 september 2023.

Er wordt toelating gegeven aan Vincent Productions om op vrijdag 15 september van 07.00u tot 21.00u filmopnames te maken op het grondgebied van De Panne voor de documentaire 'Arte Discovery' over de Noordzee, met specifiek voor De Panne het zeilwagenrijden.

VBS Sint-Pieter. Aanvraag tot de organisatie van 'Strapdag Adinkerke' op vrijdag 22 september 2023.

Er wordt toelating verleend aan de VBS Sint-Pieter tot de organisatie van 'Strapdag Adinkerke' op vrijdag 22 september 2023.

Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. Strapdag Sint-Pietersschool op 22 september 2023.

Op 22 september 2023 wordt de Strapdag 2023 van de Sint-Pietersschool georganiseerd. Naar aanleiding daarvan zijn bijzondere verkeersmaatregelen vereist met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op het goede verloop van het normale verkeer.

Volvo Clasique club Belgium. Vraag tot de organisatie van de 'jaarlijks treffen Volvoclub' op 1 oktober 2023.

Er wordt toelating verleend aan Volvo Clasique club Belgium tot de organisatie van de 'jaarlijks treffen Volvoclub' op 1 oktober 2023.

Notulen van de algemeen directeur van 1 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 1 september 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 1 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 1 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 1 september 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 1 september 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Verzoek Middelkerke betreffende aanvechten van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023 houdende de goedkeuring van de nieuwe milieunormen voor windturbines bij de Raad van State.

Er wordt niet ingegaan op het verzoek van de gemeente Middelkerke om annulatieberoep aan te tekenen tegen het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023 houdende de goedkeuring van de nieuwe milieunormen voor windturbines.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Charter 'Hou het duidelijk!'. Ondertekening.

Het charter ‘Hou het duidelijk’ wordt ondertekend. Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad van oktober 2023.