BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

BESLUITEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 06 11 2023

 

Elke week op maandag komt het College van Burgemeester en Schepenen samen.  Er zijn twee blokken: één blok met de bouwdossiers en één blok met de andere punten.  De beslissingen van het CBS zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het lokaal bestuur: https://www.depanne.be/nl/over-de-panne/bestuur/college-van-burgemeester-en-schepenen.

Ik heb graag dat je weet wat we doen, daarom geef ik je wekelijks een overzichtje van de genomen beslissingen en een korte toelichting bij één specifiek topic.

Heb je een vraag over een genomen beslissing, of over iets anders?  Contacteer me gerust, ik bezorg je graag meer toelichting.

 

Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 november 2023.

 

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 23 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Betaalbaarstelling 184-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de betaalbaarstelling 184-23, goedgekeurd door de algemeen directeur.

Onwaarden van 6 november 2023.

Er wordt een lijst met bedragen en op voorstel van de financieel directeur tot onwaarde verklaard.

Vaststelling kohieren.

De volgende kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard:

Aanslagjaar

Aard der belasting

Bedrag

2023

Belasting op de terrassen gelegen op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de staande strandcabines

47.768,00 euro

2023

Belasting op het ander gebruik van de openbare weg

27.150,00 euro

2023

Belasting op de inname van het strand en het openbaar domein door kustrijwielen

8.486,50 euro

Geboortetoelage. Betaalbaarstelling.

De bedragen die het voorwerp uitmaken van een geboortetoelage worden betaalbaar gesteld in de vorm van cadeaucheques.

Nieuwe datum organisatie rommelmarkt werkgroep Seniorenraad. Goedkeuring.

De rommelmarkt van de seniorenraad zal in 2024 plaatsvinden op zondag 9 september. Door een afstemming met de activiteitenplanning van Visit De Panne werd een nieuwe datum gezocht voor de jaarlijkse rommelmarkt in de Boare. Dit is een initiatief van de werkgroep van de seniorenraad. De opbrengst gaat naar sociale doelen.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting verLEDden Zeelaan, stuk tussen Nieuwpoortlaan en Veurnestraat. Goedkeuring.

 


---------------------------

vrije toelichting, niet opgenomen in de beslissingen van het college:

We zetten veel in op energiebesparende maatregelen.  Het omschakelen van de straatverlichting naar LED - verlichting is daar een belangrijk onderdeel in.

Het college gaf goedkeuring aan de uitvoering van 3 dossiers=

- Zeelaan, in het kader van de heraanleg van de voetpaden - de bestaande palen worden behouden (enkelen worden verplaatst ifv de nieuwe inrichting), de gele lampkappen worden vervangen door antracietkleurige armaturen).

- een aantal straten ten oosten van de Zeelaan 

- een stuk van de Stationsstraat in Adinkerke

De totale investering bedraagt om en bij de 435 000 eur, som die gefinancierd wordt middels de overeenkomst "Licht als dienst" tussen de gemeente De Panne en Fluvius.   

In deze ronde betreft het 358 verlichtingspunten die bijkomend ver-LED worden.  In totaal is daarmee 56% van onze straatverlichting dan voorzien van LED - technologie - De Panne is daarmee één van de koplopers tussen de steden en gemeenten in West-Vlaanderen.

Door de omschakeling naar LED - verlichting wordt niet enkel energie gespaard, maar kan een groot aandeel van de straatverlichting ook op afstand aangestuurd worden en kan de verlichting bijvoorbeeld ook gedimd worden wat uiteraard eveneens een besparing in elektriciteit oplevert.

------------------------------

 

De opdracht tot het verledden van alle armaturen in de Zeelaan, stuk tussen Nieuwpoortlaan en Veurnestraat wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De offerte t.w.v. 304.600,11 euro (incl. btw) wordt volledig ten laste genomen door Fluvius.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting verLEDden Oost Zeelaan, alles rechts van de Zeelaan met uitzondering Barkenlaan, Jeanne d'Arcplein en Toeristenlaan. Goedkeuring.

De opdracht tot het verledden van alle armaturen aan de oostkant van de Zeelaan wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De offerte t.w.v. 181.482,31 euro (incl. btw) wordt volledig ten laste genomen door Fluvius.

Licht als dienst Fluvius. Openbare verlichting verLEDden Stationsstraat, tussen Noordhoekstraat en het rondpunt aan de autosnelweg. Goedkeuring.

De opdracht tot het verLEDden van alle armaturen in de Stationsstraat tussen de Noordhoekstraat en het rondpunt aan de autosnelweg wordt goedgekeurd binnen het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’. De offerte t.w.v. 19.293,23 euro (incl. btw) wordt volledig ten laste genomen door Fluvius.

Opdracht tot levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheers softwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van team Milieu van de gemeente De Panne.

De eindafrekening voor een bedrag van 1.076.642,27 euro in het kader van de subsidieaanvraag bij OVAM, voor de opdracht tot levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket en toegangsbadges ten behoeve van de dienst Milieu van de gemeente De Panne, wordt goedgekeurd.

Leveren van elektrisch materiaal. Inschrijven op raamovereenkomst van Creat. Goedkeuring.

Gemeente De Panne schrijft in op het raamcontract "leveren van elektrisch materiaal van 7 november 20223 - 31 oktober 2027", waarbij Creat optreedt als aankoopcentrale. De ramingsprijs bedraagt 121.000 euro (btw incl.).

Raamcontract ledigen van ondergrondse containers voor restafval, PMD en papier en karton. Wijziging t.o.v. 2023.

De behandeling van dit agendapunt wordt uitgesteld.

Regionaal Landschap Westhoek vzw. Rapport werkingsjaar 2022. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van het rapport van het werkingsjaar 2022 van het Regionaal Landschap Westhoek vzw.

Princiepsbeslissing. Haalbaarheidsstudie turnaccommodatie.

Er wordt akkoord gegaan met de opmaak van een haalbaarheidsstudie in het kader van een mogelijke herlocatie van de acrogymclub Zeestern Immaculata.

Gemeentelijke basisschool. Aanwending lestijdenpakket in het lager onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. Hervaststelling.

In de gemeentelijke basisschool, Dorpsstraat 24, 8660 Adinkerke wordt de aanwending van het lestijdenpakket voor het lager onderwijs hervastgesteld voor het schooljaar 2023-2024.

Gemeentelijke basisschool. Wijziging van de beslissing van 5 juni 2023. Ten laste name personeel via beleidsondersteuning en schoolbestuururen 2023-2024.

Voor het schooljaar 2023-2024 zal door het lokaal bestuur:

-  via beleidsondersteuning ten laste worden genomen: kleuteronderwijzer(s) voor 23/24ste, onderwijzer(s) voor 43/24ste, een administratief medewerker voor 7/36ste, een zorgcoördinator en beleidsondersteuner voor 3/36ste

-  via schoolbestuur-uren een leraar (holt) voor 3/36.

Scholengemeenschap Strand&Polder. Verslag beheerscomité van 11 oktober 2023. Bekrachtiging en goedkeuring.

Het verslag van het beheerscomité van de scholengemeenschap Strand&Polder van 11 oktober 2023 wordt bekrachtigd en goedgekeurd.

Spelotheek Sint-Jansheem. Verhoging huurprijs.

De verhoging van de huurprijs van het Sint-Jansheem van 175 euro naar 225 euro per maand wordt goedgekeurd.

Focus-WTV in samenwerking met Lokaal Bestuur De Panne. Vraag tot filmen met drone op het openbaar domein op 13 en 16 november 2023 van 7.00u tot 19.00u.

Er wordt toelating verleend aan Focus-WTV voor het maken van filmopnames met drone i.k.v. het programma USP (Unieke StadsProjecten) in samenwerking met Lokaal Bestuur De Panne op maandag 13 en donderdag 16 november 2023 van 7.00u tot 19.00u.

Zaterdagmarkt De Panne. Wijziging locatie van de Markt naar de Zeelaan, gedeelte tussen de Lindenlaan en de Markt, van 16 december 2023 tot en met 6 januari 2024 wegens de opstelling van het Kerstdorp.

De wekelijkse zaterdagmarkt van De Panne verhuist tussen 16 december 2023 en 6 januari 2024 naar de Zeelaan, gedeelte tussen het gemeentehuis en de Markt, wegens de opstelling van het Kerstdorp.

Tijdelijk verkeersreglement te De Panne n.a.v. het verplaatsen van de zaterdagmarkt van de Markt naar de Zeelaan door het Kerstdorp van 16 december 2023 t.e.m. 6 januari 2024. Vaststelling.

De wekelijkse zaterdagmarkt wijzigt van locatie voor het Kerstdorp. De zaterdagmarkt zal doorgaan in de Zeelaan i.p.v. op de Markt van 16 december 2023 t.e.m. 6 januari 2024.

Vraag tot gebruik feestzaal en foyer voor concerten Pol Horna.

De feestzaal en foyer worden ter beschikking gesteld voor de organisatie van het muzikaal concert op zondag 2 juni 2024.

Veiligheidsmonitor. Deelname.

Het lokaal bestuur De Panne neemt deel aan de 11de editie van de Veiligheidsmonitor.

Samenwerking diefstalpreventieadviseurs PZ Westkust. Goedkeuring.

Er wordt een duurzame samenwerking aangegaan tussen de steden en gemeenten van PZ Westkust (Koksijde, Nieuwpoort en De Panne) voor de diefstalpreventieadviseurs. Zo kunnen de DPA’s van de verschillende steden en gemeenten advies geven op het volledige grondgebied van de politiezone.

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van fietsen en bromfietsen tegen diefstal. Uitbetaling premies.

De aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke premie ter beveiliging van (brom)fietsen tegen diefstal worden goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Notulen van de algemeen directeur van 27 oktober 2023 inzake openbaarheid van bestuur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 27 oktober 2023 inzake openbaarheid van bestuur.

Notulen van de algemeen directeur van 20 en 27 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemeen directeur van 20 en 27 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Besluiten van de teamleads van 20 en 27 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de besluiten van de teamleads van 20 en 27 oktober 2023 inzake het gemeentepersoneel.

Procedure (schijn)huwelijk. Kennisname vonnis.

Er wordt kennis genomen van het vonnis van de 22ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, sectie familie- en jeugdrechtbank van 24 oktober 2023. De vordering van eisers x en y tegen de gemeente wordt afgewezen.

Minnelijke schikking Zeelaan 167. Kennisname schrijven onroerend erfgoed.

Er wordt kennis genomen van het schrijven van het departement Omgeving inzake de minnelijke schikking met betrekking tot Zeelaan 167. De gemeente bezorgt een antwoord aan de inspecteur onroerend erfgoed.

Beroep GAS4boete politierechtbank. Kennisname vonnis.

Er wordt kennis genomen van het vonnis van de politierechtbank van 19 oktober 2023 in het hoger beroep van x inzake een GAS4boete op het grondgebied van gemeente De Panne.

Schadegeval aanrijding paaltje. Vraag tot terugbetaling kosten.

Het bestuur gaat niet in op de vraag om de kosten voor de herstelling van de wagen van de heer X terug te betalen.

Voorbereiding dossier uitweg Noordhoekstraat via Houtstraat. Aanstelling notaris.

In het kader van de voorbereiding van het dossier van de Noordhoekstraat - aanleg uitweg via Houtstraat wordt notaris Van Damme aangesteld voor het opstellen van de nodige notariële aktes.

DVV Westhoek. Opmaak Ruimtelijke Regionale Energiestrategie Westhoek door de WVI. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de nota i.v.m. de Regionale Ruimtelijke Strategie Westhoek van de WVI.

Gevonden fietsen. Overdracht aan het gemeentebestuur.

Het voorstel tot overdracht van de 36 gevonden fietsen aan het gemeentebestuur, opgesteld door de eerste commissaris van de politiezone Westkust, wordt goedgekeurd.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur.

Aanvraag tot gebruik van metaaldetector op openbaar domein.

Er wordt toelating verleend aan een particulier om met een metaaldetector sporadisch voorwerpen op te sporen op het strand van De Panne, voor zover het eigendom en in beheer is van het gemeentebestuur. 

                Het college van burgemeester en schepenen inzake bouwdossiers in zitting van 6 november 2023.

Notulen vorig college van burgemeester en schepenen bouw van 23 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 23 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Kasteelstraat 31 voor de periode van 17 november 2023 tot en met 17 november 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Kasteelstraat 31 mits naleving van artikel 10 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot plaatsen van een kippenspit ter hoogte van Markt 1.

Er wordt toelating verleend om tijdens de openingsuren een kippenspit te plaatsen ter hoogte van Markt 1.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras voor de handelszaken ter hoogte van Zeedijk 2-6 / 5 / 13 / 15 en 49.
Periode: 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024.

Er wordt toelating verleend aan Restro bvba om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaken gelegen op de Zeedijk ter hoogte van huisnummers 2-6 / 5 / 13 / 15 en 49 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 3 voor de periode van 10 november 2023 tot en met 31 maart 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 72 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement. 

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 33 van 16 november 2023 tot en met 1 september 2024 mits naleving van art. 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Panne Plage om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 33 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 48 van 16 november 2023 tot en met 1 april 2024 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Riviera om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 48 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van een winterterras ter hoogte van Zeedijk 72 voor de periode van 16 november 2023 tot en met 12 november 2024.

Er wordt toelating verleend om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 72 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein. 
Vraag tot het plaatsen van winterterras ter hoogte van Zeedijk 99 van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 mits naleving van art. 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Leopold I om in de periode van 16 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een winterterras te plaatsen voor de handelszaak ter hoogte van Zeedijk 99 mits naleving van artikels 522 tot 534 van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement.

Inname openbaar domein.
Vraag van Vergoo bv om een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 57 van 7 november 2023 tot en met 14 oktober 2024.

Er wordt toelating verleend aan de uitbater van Cono om van 7 november 2023 tot en met 14 maart 2024 een terras met bloembakken te plaatsen op 1 parkeerplaats ter hoogte van Zeelaan 57.

Fifty One Westkust. Vraag tot het plaatsen van promoborden op privéterreinen voor hun eindejaarsconcert Daan dat doorgaat op 16 december 2023.

Er wordt toelating verleend aan Fifty One Westkust om promoborden op privéterreinen te plaatsen voor hun eindejaarsconcert Daan dat doorgaat op 16 december 2023.

Le Mirage. Vraag tot het plaatsen van schaduwdoeken i.p.v. parasols aan de achterzijde van het strandterras van handelszaak, Zeedijk 9.

Er wordt toelating verleend om schaduwdoeken te plaatsen op de achterzijde van het strandterras van Zeedijk 9 in de periode van 15 maart 2024 tot en met 15 november 2024.

Aanstelling landmeter MSOG voor schatting van een eigendom in de Doornstraat.

Landmeter MSOG Vandewalle wordt aangesteld voor de schatting van een eigendom in de Doornstraat.

Melding werkzaamheden Dumontwijk - Visserslaan 18.

Er wordt toelating verleend om zonnepanelen te plaatsen in de Dumontwijk, meer bepaald op het gebouw gelegen Visserslaan 18.

Voorkooprecht.

Op verkopen van onroerende goederen gelegen in de Visserslaan 32, Veurnestraat 16, Westhoeklaan 24 en Blondéweg 8, wordt door het gemeentebestuur geen recht van voorkoop weerhouden.

Aanvraag 2023/205.
Beraadslaging over de ingediende bezwaren of opmerkingen.

Het openbaar onderzoek voor het uitbreiden van de kelderverdieping van de meergezinswoning gelegen Canadezenplein 1 - Nieuwpoortlaan 147 wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023122674.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/212.

De aanvraag voor het plaatsen van een draadafsluiting en infiltratievoorziening bij de Hoge Duinenlaan 4 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023123507.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/217.

De aanvraag voor het opsplitsen van het handelsgelijkvloers gelegen Veurnestraat 19/21 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023132815.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/239.

De aanvraag voor het vervangen van de ramen en isoleren van de zij- en achtergevel van de Veurnestraat 320 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023133707.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/243.

De aanvraag voor de renovatie en verbouwing van een appartement gelegen Zeedijk 93 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023136675.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/244.

De aanvraag voor de bestemmingswijziging van handel naar woonst gelegen Kasteelstraat 26 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023136716.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/245.

De aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis bij de Ollevierlaan 8 wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023135267.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/246.

De aanvraag voor het rooien van een dode iep langs de Duinkerkekeiweg wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023135678.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/247.

De aanvraag voor het rooien van een populier ter hoogte van kmp 2,273 in de Duinhoekstraat wordt vergund.

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2023137986.
Gemeentelijk dossiernummer: 2023/248.

De aanvraag voor het aanbrengen van gevelreclame aan de Zeelaan 26 wordt vergund.

 

Het vast bureau in zitting van6 november 2023.

* Notulen vorig vast bureau van 23 oktober 2023. Goedkeuring.

De notulen van de zitting van 23 oktober 2023 worden goedgekeurd, elk voor wat betreft de punten waarvoor hij aanwezig was.

* Betaalbaarstelling 183-23, goedgekeurd door de algemeen directeur. Kennisname.

Er wordt kennis genomen van de lijst van aanrekeningen nr. 183-23, goedgekeurd door de algemeen.