BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

20/11 - DOORSTART OMLEIDINGSWEG

 

Vlaams minister voor Omgeving Demir besliste vandaag dat een aanzienlijk stuk van het planningsproces voor de omleidingsweg moet worden overgedaan.

De voorbije weken werden overlegmomenten gehouden tussen de gemeente De Panne, de verschillende kabinetten (Omgeving, Mobiliteit & Openbare Werken) en de provincie.  

De beslissing van de minister hing al even in de lucht en werd vandaag gecommuniceerd.

 

Heel kort samengevat: de op vandaag voorgestelde plannen voor de omleidingsweg voldoen niet aan de verwachtingen: niet aan die van de Vlaamse regering, maar zeker ook niet aan de verwachting van het lokaal bestuur De Panne.  Onze bezwaren zijn voornamelijk het tekort aan aandacht voor een leefbaar Adinkerke, voor de zwakke weggebruiker en te weinig verbanden tussen verschillende ruimtelijke uitdagingen of plannen in en rond het dorp Adinkerke.  Deze bezwaren, én mogelijke alternatieven, bundelde ik in een nota "Omleidingsweg 2.0".

Het is altijd mijn stelling geweest dat we als gemeente in de vorige legislatuur veel te weinig op het planningsproces van de omleidingsweg hebben gewogen om uiteindelijk tot een project te komen waar niemand echt tevreden om is.

De beslissing van de minister aanzie ik als een opportuniteit om tot een BETERE omleidingsweg te komen.  Een omleidingsweg in functie van de leefbaarheid van de woonkern Adinkerke in plaats van in functie van een snellere bereikbaarheid van De Panne of Plopsaland.  Dat is een belangrijk ander uitgangspunt dat ik hard zal verdedigen.

 

Samen met de kabinetten Omgeving, Openbare Werken en Mobiliteit, Ruimtelijke Planning van de Provincie West-Vlaanderen, Plopsaland zal ik de volgende maanden (en wellicht jaren) mijn schouders blijven steken onder een beter project ten voordele van de leefbaarheid van Adinkerke.

De volgende maanden krijgen we wellicht meer zicht op het verdere planningsproces.  Ook binnen het lokaal bestuur zijn nog wat knopen door te hakken, ook de gemeenteraad zal hierbij betrokken worden.

 

--

 

Hieronder de nota van de minister (update tekst 21/11)

 

1.     Situering

De N34 vormt een onderdeel van de kamstructuur die het stedelijk netwerk van de kust ontsluit. Deze kamstructuur bestaat uit de E40 als hoofdweg en uit primaire wegen als ‘tanden’, die de verschillende badplaatsen ontsluiten. De primaire wegen verzamelen het verkeer naar het hoofdwegennet. De N34 moet deze verzamelende rol verzorgen voor de ontsluiting van De Panne als badplaats en voor Plopsaland als pretpark.

 

 

 

De huidige inrichting van de N34 is echter niet afgestemd op deze rol bij druk toeristisch verkeer zowel afkomstig van de badplaats De Panne als van het pretpark Plopsaland, waardoor knelpunten optreden inzake verkeersafwikkeling. Dit brengt de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en bereikbaarheid van functies in het gedrang.

 

2.     Voortraject

De problematiek in Adinkerke is niet nieuw. Samengevat zijn er in de afgelopen vijftien jaar verschillende mobiliteitsstudies en milieuonderzoeken uitgevoerd. Er is ook een planproces voor de opmaak van een GRUP opgestart. Dit heeft evenwel niet geleid tot besluitvorming over een ontwerp-RUP.

In 2004 werd door De Lijn een studie uitgevoerd om maatregelen uit te werken om de doorstroming van de tram op grondgebied De Panne te verbeteren. Hierin was een eerste maal sprake van een omleidingstracé voor Adinkerke.

In 2007 werd een doorstromingsstudie uitgewerkt die als doel had de problematiek van de doorstroming te verruimen en ook oplossingen te zoeken voor het overige gemotoriseerde verkeer (problemen ontsluiting Plopsaland, congestie op de E40, circulatie en parkeren centrumgebied De Panne…). In deze doorstromingsstudie N34 traject De Panne werd gesteld dat vanuit verkeerskundige invalshoek het noodzakelijk is om te voorzien in een omleiding rond de kern van Adinkerke.

Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten werd een globale studie opgestart voor de omleiding doortocht Adinkerke met als doel om de mogelijke tracés voor deze omleiding rond de kern van Adinkerke niet alleen verkeerskundig, maar ook ruimtelijk te bestuderen. De uitgewerkte ruimtelijke visie en het referentie-ontwerp diende als vertrekpunt bij de opmaak van het plan-MER ‘omleiding doortocht Adinkerke’ (januari 2012) Vanuit dit vooronderzoek werd de probleemstelling opgedeeld in:

-                 enerzijds de wijze waarop de N34 momenteel functioneert en

-                 anderzijds de ruimtelijke draagkracht en (beeld)kwaliteit van het gebied tussen de N386 Duinhoekstraat en de spoorlijn.

Als gevolg van het milieu-onderzoek in dit plan-MER over de omleidingsweg werd een bijkomende plan-MER opgemaakt (april 2015) voor het parkeersysteem gekoppeld aan de omleidingsweg.

 

Op basis van het gevoerde onderzoek is er door de Vlaamse Regering in 2017 kennis genomen van een nota betreffende de opstart van de procedure voor het GRUP inzake de verkeersafwikkeling E40-N34 te Adinkerke.

De planopties in het voorontwerp werden onder meer door de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) en de gemeente De Panne in vraag gesteld, onder meer op het vlak van ruimtebeslag en mobiliteit.

De SARO bracht op 23 januari 2019 een ongunstig advies uit over het voorontwerp. De opmerkingen gaan in op de duurzaamheid van de mobiliteitsaanpak, de ruimte-inname, de compenserende maatregelen en ontbreken van een samenhangende ruimtelijke visie.

Na de plenaire vergadering zijn de parkeergegevens uit de verschillende milieubeoordelingen vergeleken. Daaruit blijkt dat niet de volledige oppervlakte van de zone tussen Adinkerke en de omleidingsweg noodzakelijk is als parking. Er is een maximale parkeerbehoefte van 3288 plaatsen op piekmomenten of topdagen. Vermits de parkeerbehoefte lager is dan eerst ingeschat en vermits het gaat om piekbehoefte, niet om een permanente behoefte, is het een uitdaging om het gebied een zinvolle invulling en kwalitatieve inrichting te geven. Vanuit die vraagstelling zou er ook gedacht kunnen worden aan een herinrichting van de toegangszone naar Plopsaland en een meer globale herinrichting van de verschillende parkeerterreinen. Op dit ogenblik is er geen duidelijk masterplan voor de ontwikkelingen van Plopsaland.

 

De gemeente De Panne heeft aangedrongen om de verkeersleefbaarheid in Adinkerke aan te pakken en de nodige stappen te zetten in het besluitvormingsproces met het oog op de opmaak van een robuust gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente heeft ook een aantal reflecties ter bespreking geplaatst onder de noemer “Omleidingsweg 2.0”. Deze reflecties betreffen niet enkel de omleidingsweg, maar omvatten alle bestaande denkpistes en planprocessen die het grondgebied Adinkerke betreffen. De Panne is op basis van de nieuwe inzichten op de kern Adinkerke van mening een betere omleidingsweg te kunnen voorstellen met méér aandacht voor de leefbaarheid van de kern Adinkerke en voor de zwakke weggebruiker. De afstemming tussen tram, trein en auto, het voorzien van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen en het omvormen van de spoorwegovergangen in Adinkerke, zijn belangrijke overwegingen in de visie van de gemeente.

De visie van de gemeente ondergraaft niet de optie voor een omleidingsweg, maar pleit wel voor een globale aanpak van de omleidingsweg als onderdeel van kern Adinkerke en afgestemd op Plopsaland.

 

3.     Aanpak

 

Het Departement Omgeving herstart het planproces, in samenspraak met het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer, in de vorm van een geïntegreerd planproces waarbij de opmaak van een GRUP en de milieubeoordeling geïntegreerd verlopen. Het bestaande onderzoeksmateriaal vormt de basis voor het planproces. Waar nodig worden de gegevens geactualiseerd.

Departement Omgeving krijgt de opdracht om een planteam samen te stellen en in samenspraak met de gemeente De Panne, de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit een startnota uit te werken met een geactualiseerde plandoelstelling die tegemoet komt aan de samenhangende problematiek van doorstroming op de E40, de verkeersleefbaarheid van Adinkerke, de multimodale ontsluiting van Adinkerke, De Panne en Plopsaland en de inpassing van infrastructuuringrepen in Adinkerke met inbegrip van een omleidingsweg rond Adinkerke.

Het planteam bevraagt actief de nodige actoren naar hun actuele visie om te komen tot een breed gedragen voorstel. Naast de besturen wordt minstens met Plopsaland overleg georganiseerd over de gewenste ontwikkelingen in Adinkerke.

Het planteam bereidt op korte termijn een startnota voor, met een uitgewerkte plandoelstelling die een concreet antwoord biedt aan de problematiek van verkeersleefbaarheid in Adinkerke en doorstroming op de E40, die aan de Vlaamse Regering kan worden voorgelegd.

 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,

Omgeving, Energie en Toerisme

 

 

 

 

 

 

Zuhal DEMIR