BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

15/12 - AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

Toelichting ivm aanpassing Meerjarenplan (MJP) 2020 - 2025

December 2020

 

 

Het MJP is hét beleidsdocument bij uitstek.  Het lokaal bestuur licht er haar geplande beleid in toe, en koppelt daar de financiering aan.

De opmaak van een MJP is een verplichting voor een lokaal bestuur.  Samen met de gemeenteraadsleden van Het plan – B, Act!e en NV-A hebben we er in 2019 veel tijd in gestoken.

Het MJP is een levend document: het kan jaarlijks aangepast worden aan nieuwe visies, ontwikkelingen, mee- of tegenvallers. 

 

Hieronder mijn toelichting, als aanvulling van de toelichting van collega Nicolas Luyssen:

 

 

Beste gemeenteraadsleden, collega's

 

Het voorbije jaar was ongezien voor ons lokaal bestuur.

Met corona of zonder corona: ons bestuur stond voor grote uitdagingen. 

 

Terwijl 2019, als eerste jaar van de nieuwe beleidsploeg, vooral in het teken stond van de opmaak van het Meerjarenplan (MJP), was 2020 het jaar waarin de projecten werden opgestart.  Het bestuur koos resoluut voor een andere aanpak in enkele grote projecten, die de ene al wat minder zichtbaar zijn in de structuur of de detaillering van het aangepaste MJP. 

 

Ø  de her-lokalisatie van de dienst voor Toerisme naar de aangekochte gronden “De Cordial” en de bibliotheek naar de te ontwijden en her in te richten St.-Pieterskerk.

Door deze geplande her-lokalisatie kan de renovatie van het gemeentehuis gefaseerd starten.  Inmiddels werd de flex-ruimte gerealiseerd en werden de plannen voor de beleidsvleugel goedgekeurd.  Dit zijn twee belangrijke stappen die de verdere grondige renovatie van het gemeentehuis faciliteren en voorbereiden.

Tijdens het voorbije jaren werden in het voorbije jaren hierin belangrijke voorbereidende stappen gezet.

 

Ø  Er werd een strategisch beleidsplan communicatie uitgewerkt.  Dit plan zal tot een nieuwe structuur leiden voor onze communicatie, waardoor een belangrijke beleidsoptie in ons MJP nl. “beter communiceren met de burger” kan worden gerealiseerd.

In het komend voorjaar zal het bestuur trouwens een gloednieuw logo en huisstijl kunnen presenteren voor onze gemeente.  De Panne zal zich op deze manier beter kunnen profileren naar de buitenwereld toe.

 

Ø  De dienst Toerisme finaliseert momenteel het strategisch beleidsplan toerisme, in samenwerking met Westtoer.  Naar de toekomst toe worden belangrijke klemtonen gelegd in onze toeristische profilering en programma.

Begin volgend jaar wordt de nieuwe structuur voor de VZW Toerisme uitgerold, met een belangrijke keuze voor partnership van de private spelers binnen het toeristisch landschap.

 

Ø  In een vorige gemeenteraad werd de suggestieve vraag gesteld hoeveel studiewerk het lokaal bestuur op vandaag wel niet allemaal aan het uitvoeren is.  De raadsleden hebben ondertussen de gedetailleerde informatie gekregen. 

Er wordt inderdaad veel gestudeerd.  Dat is goed. Wie ingenieur of dokter wil worden moet ook studeren.

 

Belangrijker is echter dat dit studiewerk zal leiden tot effectieve realisaties de komende jaren.  Een greep uit het lopende studiewerk:

o   De herinrichting van de groene zone rond de Vijvers Markey;

o   Het relanceplan voor de Nieuwpoortlaan en omgeving;

o   De aankoop en inrichting van de “groene corridor” achter de Stationsstraat;

o   De heroriëntering van de site Rijkswacht, al dan niet in combinatie met de site Flora;

o   de globale studie rond het huidige en toekomstig beleid en de huisvesting inzake de diverse vormen van kinderopvang in zijn totaliteit;

o   de toekomstige structuur van onze eigen dienstverlening inzake “wonen”, in combinatie met de nieuwe krijtlijnen die werden uitgezet inzake het sociale wonen en de woonmaatschappijen;

o   het globale fietsplan, dat we begin volgend jaar aan de gemeenteraad zullen voorleggen;

o   het uitwerken van nieuwe mogelijkheden en inzichten voor het museum Cabour en de villa Chalutier – voor die laatste wachten we op de details van het nieuwe decreet die mogelijk nieuwe insteken kan opleveren;

o   de verschillende opties tot het bouwen van het toeristisch kantoor op de site Cordial worden juridisch en programmatorisch met elkaar vergeleken, een beslissing hierin wordt in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd;

o   de procedurele stappen inzake de ontwijding en inrichting van de St. Pieterskerk als bibliotheek worden momenteel gefinaliseerd.  Daarnaast komen de gesprekken omtrent de juridische overeenkomst met de kerkfabriek stilaan tot een finaal einde;

o   de aanpak en opvolging van juridische geschillen inzake dossiers “belasting op wooneenheden zonder domicilie”, de toekomstige financiering van ons lokaal bestuur;

o   het dossier rond de bouw van het Franse windmolenpark vergt bijzondere aandacht.  Het bestuur nam weloverwogen positie in en bereidt een juridische procedure voor,

o   verschillende grote dossiers werden en worden met elkaar in verband gebracht.  Zo wordt de parkeerconcessie, die einde volgend jaar vervalt, in verband gebracht met de renovatie van de Zeedijk en de gesprekken met het MDK inzake de bescherming van de kusten tegen de zeespiegelstijging en de 1000-jarige storm.

 

Ongeacht de politieke interpretatie die elkeen van de gemeenteraadsleden aan dit studiewerk geeft, moet worden vastgesteld dat studieprocessen vaak niet snel genoeg verlopen en vaak bijzonder tijdsrovend zijn voor zowel mandatarissen als medewerkers. 

 

 

Ø  Hoewel onze gemeente het burgemeestersconvenant niet tekende, werd het voorbije jaar fors geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.  Zo werden zonnepanelen geïnstalleerd op ons patrimonium, en gaat de verledding van onze openbare verlichting de komende jaren in een sneltreinvaart door.  Deze investeringen in duurzaamheid zullen snel hun vruchten afleveren, direct voelbaar in de financiële exploitatie van onze gemeente.

 

 

Ø  Enkele projecten die reeds even in de pijplijn zitten, werden administratief afgerond of kregen nieuwe impulsen.

 

o   De laatste rechte lijn in de dossiers ”renovatie Dumontwijk” en “fietspaden N35” werden ingezet.  Deze beide belangrijke dossiers kregen de final-touch onder leiding van collega Janssens en verkregen ondertussen de omgevingsvergunningen.  De start van beide projecten is voorzien volgend jaar.

o   Het dossier van de Duinhoekstraat ondergaat de processie van Echternach na negatieve adviezen van het ANB en Erfgoed.  Een aangepast plan, met meer aandacht voor de zwakke weggebruiker, wordt thans voorbereid door het studiebureau.

o   Ook het dossier “Omleidingsweg” kende een bijzondere wending de voorbije weken.  Het lokaal bestuur voerde de voorbije maanden heel wat gesprekken met verschillende Provinciale, Vlaamse en federale diensten en kabinetten.  Onder de noemer “Omleidingsweg 2.0” suggereerde het lokaal bestuur een aantal verbeteringen aan het voorliggende ontwerp. 

Dit, samen met ernstige bedenkingen van het kabinet Omgeving en de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie, resulteert in de beslissing van de Vlaamse Regering tot een “doorstart” van het planningsproces. 

De omleidingsweg dient meer in het belang van de leefbaarheid van de dorpskern Adinkerke én de zwakke weggebruiker te staan.  Het bestuur zal de komende maanden en jaren zwaarder wegen op het proces en de lokale belangen sterker verdedigen.  Dit project betreft de belangrijkste ruimtelijke ontwikkeling binnen onze gemeentegrenzen sedert de bouw van de westhoekverkaveling.

o   Het ontwerp voor zowel het Westerpunt en de Vista Houtsaeger werd gefinaliseerd en is rijp voor omgevingsvergunningsaanvraag.

o   het bestuur finaliseerde de bestekken voor de ondergrondse afvalcontainers.  Het bestuur verfijnde het initiële concept uit 2016 en is ervan overtuigd dat deze investering in de loop van het komende jaar kan worden uitgerold.

 

 

Het lokaal bestuur geeft de absolute voorrang aan de realisatie van de projecten binnen het vooropgestelde MJP.  De opstart van het projectmanagement zal hiertoe de sleutel vormen.  Op vandaag werden 83 projecten afgebakend waaraan gewerkt wordt.  Het installeren van dit projectmanagement zorgt ervoor dat er een beter overzicht wordt bewaard op de stand van zaken van dossiers en dat beter kan gerapporteerd worden naar het bestuur – ook naar gemeenteraadsleden.

 

 

 

Het lokaal bestuur sloot in 2020 een woelige administratieve fase af met de aanstelling van de nieuwe Algemene Directeur.  Dat Wim de juiste man op de juiste plaats is, staat buiten kijf.  Het lokaal bestuur heeft opnieuw een administratieve kapitein die de administratieve koers bepaald.

 

Er werd in recordtempo een nieuwe Rechtspositieregeling (RPR) voor ons personeel opgesteld.  In samenspraak met de vakbonden werden nieuwe mogelijkheden uitgewerkt om tot een beter en sterker personeelsbeleid te komen.  Personeelsleden krijgen meer mogelijkheden tot doorgroeien, thuiswerk is ondertussen ingebed in onze structuren en nieuwe medewerkers kunnen beter aangeworven worden.  Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal en daar willen we als lokaal bestuur goed voor zorgen. 

 

Met de uitwerking van de Hka door de Algemeen Directeur krijgt de nieuwe structuur van ons medewerkersbestand stilaan vorm.  Dit is een -weliswaar voor de buitenwereld weinig zichtbare- stap in de verdere ontplooiing van ons lokaal bestuur en de positionering van onze gemeenschap naar de buitenwereld toe.

 

De nieuwe structuur, met de aanwerving van een aantal belangrijke sleutelfuncties (oa. Business Developer, directeurs Ruimte, Mens en Recreatie en Ondernemen, jurist, risicomanager en HR-manager) vergt weliswaar tijdens de eerste jaren een investering in ons personeelbestand maar moet tegen het einde van deze legislatuur zijn vruchten afleveren, ook financieel.  Zo moeten we tegen het einde van 2025 terug op het begrote personeelsbudget van 2020 uitkomen.  Rekening houdende met een jaarlijkse indexatie van 2% op de totale personeelskost betekent dit op zich een investering in onszelf die zichzelf zal terugverdienen.

 

 

 

Corona heeft 2020 voor het grootste stuk bepaald.  Het lokaal bestuur heeft alles in het teken gesteld van de bestrijding van de verspreiding van het corona-virus.  Ik schat in dat hierdoor het overgrote deel van onze geplande projecten minstens 6 maand vertraging hebben opgelopen.  Deze vertraging dient te worden ingehaald, gezien het bestuur het opgestelde MJP wil realiseren, zij het dat er rekening zal moeten worden gehouden met nieuwe doelstellingen, nieuwe inzichten en financiële meevallers maar ook opdoffers.

 

Ook financieel heeft de coronacrisis een belangrijke invloed gehad.  De uiteindelijke rekening zal blijken na de corona-crisis en zal netto rond het miljoen euro bedragen.  Het bestuur investeerde bijzonder hard in haar eigen personeel -nagenoeg niemand van onze medewerkers moest vanwege de crisis inleveren-, er werden belastingen kwijtgescholden en er werd ondersteuning verleend waar het binnen de mogelijkheden van ons lokaal bestuur kon.  Ook onze burger hebben we zo goed als mogelijk bijgestaan.

 

Het college wenst samen met de gemeenteraad over te gaan tot een evaluatie van de genomen maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus, maar de snelle, bijna dagdagelijkse evoluties zorgen ervoor dat grondige evaluaties zohaast onmogelijk zijn geworden.  Om de volgende zomer voor te bereiden, en eventuele beleidsopties naar de toekomst voor te bereiden, wordt tegen het jaareinde een online-bevraging gehouden omtrent de inrichting en de mobiliteit binnen ons handelscentrum.

 

 

 

Voor het komend jaar staan enkele bijzondere investeringen gepland.  Dit betreffen investeringen in “centen” maar ook in “visievorming”. 

 

Naast de eerder vermelde start van investeringsprogramma’s in straten, gebouwen en infrastructuur, wordt verder geïnvesteerd in:

 

Ø  het bestuur heeft de intentie het krot op te kopen op het kruispunt Burgweg / Noordhoekstraat om er een buurtfunctie aan te geven;

Ø  de aankoop van nieuw rollend materieel: de jutterbus, een busje voor senioren, twee vrachtwagens, een bull, een aantal wagens, waaronder enkele electrische wagens;

Ø  ICT, de aankoop van een CRM – tool en software voor projectmanagement; verdere uitwerking van het é-loket; een nieuwe website en communicatietools;

Ø  De bouw van een nieuw lokaal voor de zeescouts;

Ø  Een update van het skatepark;

Ø  Ons sociaal woon-patrimonium, onder meer ventilatiesysteem;

Ø  De renovatie van een aantal herdenkingsmomumenten;

Ø  De plaatsing van de planché op het strand, …

Ø  De definitieve aankoop van de ex-rijkswachtkazerne jegens de politiezone Westkust;

Ø  De uitvoering van de sanering van de hondenweide aan de Vijvers Markey;

Ø  Verdere investeringen inzake duurzaamheid, zoals ledverlichting in gemeentelijke gebouwen en hetb publiek domein,

 

 

Beste leden van de gemeenteraad, het weze duidelijk dat dit bestuur “on top of things” is, ondanks het bijzondere jaar dat we met z’n allen achter de rug hebben.  Terwijl velen de kop zouden laten hangen, heeft ons bestuur resoluut gekozen om “een tandje bij te zetten” en onze doelstellingen centraal te plaatsen. 

We zijn er immers meer dan ooit van overtuigd dat ons ambitieuze meerjarenplan dé manier is om onze gemeente in post-coronatijden terug op de economische, toeristische en sociale kaart te zetten. 

 

We vragen u daarom het vertrouwen.

 

Dank u wel.