BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

16/12 - ADVIES DE PANNE BOUW WINDMOLENPARK

Hieronder het advies dat het lokaal bestuur zal indienen bij de "debat public" inzake de bouw van het Franse windmolenmark.

Werd eveneens in het Frans vertaald.

 

 

Advies lokaal bestuur De Panne

Bouw windmolenpark voor de kusten van Duinkerke; dec 2020.

 

 

De Panne, Koksijde en Nieuwpoort vertegenwoordigen 45.000 inwoners en een veelvoud aan tweede verblijvers. 

Bovendien worden onze gemeentes, stranden en duinen jaarlijks door vele honderdduizenden mensen bezocht.  

 

België heeft slechts 67 km kust waardoor ons kusttoerisme bijzonder geconcentreerd is. 

 

 

Als eerste Belgische kustgemeente naast de Franse grens zal De Panne bijzonder worden getroffen door het windmolenpark.

 

Tijdens de voorbije maanden heeft ons gemeentebestuur verschillende stappen ondernomen om alsnog betrokken partij te worden in het Franse débat public. 

 

Burgemeester Bram Degrieck is persoonlijk, samen met vertegenwoordigers van verschillende Belgische stakeholders, naar Parijs getrokken voor overleg met de Franse overheden en de private initiatiefnemers.

 

Ondanks diverse beloftes vanwege het Franse concern, werd geen enkel contact genomen met ons lokaal bestuur voor een bilateraal overleg of consultatie.  Dit valt ten zeerste te betreuren en geeft blijk van de onverschilligheid vanwege het concern EDF / RTE zowel als van de bevoegde Franse overheden.

 

 

Ons lokaal bestuur uit bij deze haar bijzondere ongerustheid  en ongenoegen over de geplande bouw van het windmolenpark. 

 

Het park wordt gebouwd op tien kilometer buiten de kust met slechts een bijzonder kleine bufferzone naast de Frans – Belgische grens.  De plannen betreffen 38/46 molens van 12 – 16 MW, waarbij de hoogte van een individuele molen tot 300m kan bedragen.  Deze behoren momenteel bij de hoogste molens ter wereld en veel hoger dan hetgeen tot nu toe off-shore geplaatst is.

 

Ter vergelijking: de dichtste windmolens die in Belgische wateren werden gebouwd, staan op 23km uit de kust verwijderd, zijn slechts maximum 158m hoog en zijn toch al zichtbaar vanop de stranden van de Belgische Oostkust.

 

De in het dossier voorgestelde fotomontage lijkt ons een realistische weergave van wat ons te wachten staat.  Het te verwachten beeld, zowel overdag als ’s nachts, is onaanvaardbaar. 

 

Bovendien dienen wij volgende bezwarend te formuleren:

 

1.     Heel wat inwoners wonen op verdiepingen aan de kustlijn.  Het is evident dat het oog verder reikt vanop enige hoogte dan op het gelijkvloers; voor hen zal de visuele pollutie aldus nog veel groter zijn;

2.     De fotomontages betreffen stilstaande beelden.  Het is een evidentie dat bewegende wieken en de lichten van de windmolens die dag- en nacht knipperen een veel grotere visuele hinder zullen teweegbrengen.

 

De voorziene positionering van de windmolens zal ertoe leiden dat zal lijken alsof zij vlak voor de kusten van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zijn geplaatst.

Bewoners, tweede verblijvers en bezoekers hechten een bijzonder belang aan ons vrije en onbeperkte uitzicht.  Het belang ervan mag niet onderschat worden. 

 

Onze kust is de enige plaats in ons land waar een vrije einder is, een platte horizon zonder belemmeringen.  Het is een bijzonder waardevol gegeven, dat niet kan worden opgeofferd voor een project zonder enige meerwaarde voor onze gemeenten, onze inwoners, tweede verblijvers en bezoekers.

De geplande bouw van het windmolenpark legt een bijzonder zware hypotheek op de ontwikkeling van onze toeristische gemeenten en zal onherstelbare schade berokkenen aan de wijze waarop kustbewoners hun strand zullen beleven.  Dit is onaanvaardbaar.

 

De initiatiefnemers minimaliseren de impact op de kustbeleving alsof dit aanvaardbare “collateral damage” is en dat deze schade economisch niet te becijferen valt. Ten onrechte.

Ons lokaal bestuur verzet zich formeel tegen de voorziene locatie en zal zich aansluiten bij elk initiatief dat ernaar zal streven om de locatie van het windmolenpark te wijzigen.

 

Wij zijn niet principieel gekant tegen windenergie op zee, maar wel tegen deze roekeloze en onzorgvuldige inplanting waarbij volledig voorbijgegaan wordt aan de lokale belangen van onze inwoners, onze lokale economie en onze landschappelijke waardevolle natuur.

 

In het kader van Europese solidariteit en met een aantal zorgvuldigheidsprincipes in het achterhoofd, dient te worden bestudeerd of er voor beide landen geen grotere meerwaarde te bekomen is door het gezamenlijk bouwen van een Frans-Belgisch windmolenpark dieper in zee en aldus nagenoeg onzichtbaar vanop onze stranden.  Zowel de Franse als de Belgische overheid heeft de verpletterende verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met het landschap en gevoeligheden die niet altijd in economische parameters kunnen worden weergegeven.

 

De Belgische overheid heeft immers ook een zone voorzien voor het plaatsen van offshore windmolens voor de Westkust.  Deze zone is voorzien op 33 km uit de kustlijnen.

De Belgische overheid heeft terecht, na eerdere projecten, ingezien dat het bouwen van een windmolenpark dicht bij de kust onaanvaardbaar is.

 

Ons lokaal bestuur pleit dan ook in deze consultatieronde voor een verplichte studie die de mogelijkheden en opportuniteiten voor de bouw van een ruimtelijk gezamenlijk ingepland Frans-Belgisch windmolenpark onderzoekt en eist aldus een staking van het huidig planproces omtrent de bouw van het Franse windmolenpark.

De Europese gedachten mogen geen holle woorden zijn, en er kan in deze tijden van grensoverschrijdende samenwerking geen sprake meer van zijn dat het ene buurland het andere buurland hypothekeert zonder enig overleg en louter omwille van unilaterale industriële belangen. 

 

Frankrijk heeft duizenden kilometer kustlijn.  België … 67.  Het inplanten van een windmolenpark op enkele honderden meter van de landsgrens in zee, vlak in het gezichtsveld van de bewoners van een buurland, zonder ook maar enige compensatie, getuigt van geen enkel respect vanwege het ene buurland jegens het andere.

Ons lokaal bestuur onderhoudt al jaren de beste relaties met onze Franse buurgemeenten. 

 

Meer nog, De Panne is verbroederd met onze goede buur Bray – Dunes en met de stad Sainte – Adresse.  We wensen in de toekomst verhoogd in te zetten op samenwerking op toeristisch, economisch en sociocultureel vlak.  Dat kan enkel tot meerwaarde leiden voor de inwoners aan beider zijden van de landsgrens.

 

De bouw van een gezamenlijk Frans-Belgisch windmolenpark kan een voorbeeld zijn hoe overheden het Europese gedachtengoed omzetten in de praktijk. 

 

Ons bestuur onderschrijft ook de bezwaren die worden geuit door de Haven van Oostende, de veiligheidsdiensten en niet in het minst door de vele milieuorganisaties vermits de windmolens worden gebouwd in bijzonder waardevol Natura – 2000 gebied.

Ten besluite dient ons lokaal bestuur te melden alle rechtsgronden te zullen uitputten teneinde de bouw van het windmolenpark op de huidige locatie te verhinderen.  Bovendien heeft ons bestuur de Belgische overheden aangemaand om op haar beurt, alle juridische en diplomatieke middelen in te zetten om ons standpunt bij te treden.

 

-------

Frans

_____

De Panne, Koksijde et Nieuwpoort représentent 45 000 habitants et d’innombrables résidents secondaires.

De plus, nos municipalités, nos plages et nos dunes reçoivent plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le littoral belge s’étend sur tout juste 67 km, ce qui explique la grande concentration de notre tourisme côtier.

 

De Panne étant la première commune côtière belge après la frontière française, elle sera particulièrement touchée par le parc éolien.


Au cours de ces derniers mois, notre conseil municipal a adopté différentes mesures pour participer en tant que partie prenante au débat public français.

Le bourgmestre Bram Degrieck s'est rendu en personne à Paris, avec des représentants de diverses parties prenantes belges, pour engager des consultations avec les autorités françaises et les opérateurs privés.
Malgré les différentes promesses faites par le groupe industriel français, aucun contact n'a encore été établi à ce jour avec notre administration municipale en vue de concertations ou de consultations bilatérales. Cela est profondément regrettable et démontre l'indifférence du groupe EDF/RTE, ainsi que celle des autorités françaises compétentes.

 

Par la présente notre administration municipale tient à exprimer sa préoccupation et son mécontentement particuliers concernant la construction prévue du parc éolien.

Le parc sera construit à dix kilomètres de la côte, avec une zone tampon particulièrement réduite à proximité de la frontière franco-belge. Les plans concernent 38/46 turbines de 12-16 MW dont la hauteur atteindra jusqu’à 300 m. Ces turbines comptent actuellement parmi les plus élevées au monde, avec une hauteur qui est nettement supérieure à celle des turbines installées en mer jusqu’à présent.

En comparaison, les turbines éoliennes les plus proches qu’ont été construites dans les eaux belges sont situées à une distance minimale de 23 km de la côte, leur hauteur maximale est de 158 m seulement et elles sont déjà visibles depuis les plages de la côte belge orientale.

 

Le photomontage présenté dans le dossier nous semble être une représentation réaliste de ce qui nous attend. Et le panorama à venir, de jour comme de nuit, est inacceptable.

 

En outre, nous devons formuler les objections suivantes :

 

1.     De très nombreux résidents habitent dans des appartements situés à des étages éleves le long du littoral. Il est évident que leur champ de vision est plus étendu depuis une certaine hauteur qu’au rez-de-chaussée et que, par conséquent, la pollution visuelle sera beaucoup plus importante pour eux.

 

2.     Les photomontages portent sur des images fixes. Bien évidemment, les pales en mouvement et les lumières des éoliennes qui clignotent jour et nuit causeront un impact visuel négatif beaucoup plus important.

 

Le positionnement prévu des éoliennes donnera l’impression qu’elles se situent tout juste devant les côtes de De Panne, Koksijde et Nieuwpoort.

 

Les habitants, les résidents secondaires et les visiteurs attachent une importance particulière à notre horizon libre et sans restriction. Son importance ne peut pas être sous-estimée.

 

Notre littoral est le seul endroit de notre pays où nous pouvons jouir d’un horizon libre, plat et sans obstacles. Il s’agit d’un aspect particulièrement inestimable, qui ne peut pas être sacrifié pour un projet qui n’apporte aucune valeur ajoutée à nos communes, à nos citoyens et résidents secondaires et à nos visiteurs.

 

La construction prévue du parc éolien met en péril le développement de nos communes touristiques et causera un dommage irréparable à la manière dont les habitants du littoral jouiront de la plage. Cela est inacceptable.

 

A tort les promoteurs du projet minimisent l’impact sur l’expérience côtière et estiment que ce dommage collatéral est admissible et ne peut être quantifié économiquement.

 

Notre conseil municipal s’oppose formellement à l’emplacement prévu et adhérera à toute initiative visant à modifier l’emplacement du parc éolien.

 

Nous ne sommes pas principalement opposés à l’énergie éolienne en mer, mais nous nous opposons à cette implantation imprudente et inconsidérée qui ignore complètement les intérêts locaux de nos résidents, notre économie locale et la valeur inestimable de notre paysage.

 

Dans le cadre de la solidarité européenne et en gardant à l'esprit un certain nombre de principes de précaution, il convient d'étudier la possibilité de générer une plus grande valeur ajoutée pour les deux pays en construisant conjointement un parc éolien franco-belge à une plus grande distance des côtes et donc pratiquement invisible de nos plages. Les gouvernements français et belge ont tous deux l'écrasante responsabilité de faire preuve de circonspection face à un paysage et à des sensibilités qui ne peuvent pas toujours se refléter dans des paramètres économiques.

 

En effet, le gouvernement belge a également prévu une zone pour l’installation d’éoliennes offshore au large de la côte ouest. Cette zone est située à 33 km de la côte.

Le gouvernement belge a réalisé à juste titre, après la mise en œuvre de projets antérieurs, que la construction d’un parc éolien à proximité de la côte est inacceptable.

 

Dans le cadre de ce cycle de consultation, notre administration locale préconise donc une étude obligatoire afin que les possibilités et les opportunités de construction d'un parc éolien franco-belge planifié conjointement soit examiné et exige l'arrêt du processus de planification actuel pour la construction du parc éolien français.

 

La pensée européenne ne doit pas être un vain mot, et en ces temps de coopération transfrontalière, il n’est plus admissible qu'un pays voisin en hypothèque un autre sans la moindre consultation et uniquement au nom d'intérêts industriels unilatéraux.

 

La France possède des milliers de kilomètres de côtes. La Belgique en compte... 67. L'implantation d'un parc éolien maritime à quelques centaines de mètres de la frontière nationale, en plein champ de vision des habitants d'un pays voisin, sans aucune compensation, témoigne d’un manque de respect de la part d’un pays voisin envers un autre.

 

Notre administration locale entretient depuis de nombreuses années d’excellentes relations avec nos communes françaises voisines.

De Panne est d’ailleurs jumelée avec notre bon voisin Bray-Dunes et avec la ville de Sainte-Adresse. À l'avenir, nous souhaitons mettre davantage l’accent sur la coopération dans les domaines du tourisme, de l’économie et des questions socio-culturelles. Cela ne peut qu’entraîner une valeur ajoutée pour les résidents des deux côtés de la frontière nationale.

 

La construction d'un parc éolien commun franco-belge pourrait illustrer la manière dont les gouvernements mettent en pratique les idées européennes.

 

Notre conseil municipal approuve également les objections exprimées par le port d'Ostende, par les services de sécurité et, qui plus est, par les nombreuses organisations environnementales puisque les éoliennes sont construites dans une zone Natura 2000 de valeur inestimable.

 

En conclusion, notre administration locale tient à signaler qu'elle épuisera tous les moyens de droit à sa disposition pour empêcher la construction du parc éolien à son emplacement prévu actuellement. En outre, notre conseil municipal a enjoint les autorités belges à utiliser, à son tour tous les moyens légaux et diplomatiques pour soutenir notre position.