BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

26/08 - FAQ!

 

Het was al even geleden, maar er zijn nieuwe FAQ's beschikbaar.

In de FAQ's van de federale overheid staan vele vragen beantwoord betreffende de regelgeving inzake de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

De regelgeving verandert nog af en toe.  De juiste teksten lezen en interpreteren is dus belangrijk.

 

Je vindt steeds de laatste info op www.info-coronavirus.be

 

 

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020 Inhoudstafel

ALGEMEEN.................................................................................................................................................. 3 ECONOMIE.................................................................................................................................................. 5 HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND ......................................................... 5 Ambulante activiteiten...........................................................................................................................8 HORECA .................................................................................................................................................. 9 ECONOMIE en WERK ............................................................................................................................ 10 BIJKOMENDE INFORMATIE...................................................................................................................13 GEZONDHEID ............................................................................................................................................ 15 Ziekenhuizen ........................................................................................................................................15 Besmetting en bescherming.................................................................................................................15 Gebruik van telecomgegevens ............................................................................................................. 17 Bijstand aan oudere personen, mindervalide personen en kwetsbare personen...............................19 Bijkomende informatie.........................................................................................................................21 ONDERWIJS & KINDEROPVANG ...............................................................................................................22 Kind en opvang.....................................................................................................................................22 Onderwijs .............................................................................................................................................22 Bijkomende informatie.........................................................................................................................24 OPENBAAR LEVEN ....................................................................................................................................26 Sociale contacten .................................................................................................................................26 Transport .............................................................................................................................................. 27 Toerisme ............................................................................................................................................... 28 Sporten ................................................................................................................................................. 28 Cultuur en recreatie .............................................................................................................................29 Evenementen .......................................................................................................................................31 Betogingen ...........................................................................................................................................33 Recepties en banketten........................................................................................................................33 Jeugd..................................................................................................................................................... 35 Gemeentelijke diensten ....................................................................................................................... 35 Erediensten en ceremoniES..................................................................................................................36 Overzichtstabel..................................................................................................................................... 38

1

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Bijkomende informatie.........................................................................................................................42 INTERNATIONAAL ..................................................................................................................................... 43 BIJKOMENDE INFORMATIE...................................................................................................................53

2

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

ALGEMEEN

De Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020 heeft beslist om op basis van een nieuw rapport van Celeval de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – om de verspreiding van het virus aan te pakken, voort te zetten.

Sommige activiteiten zijn verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

1)  De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

2)  Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes

voldoende worden verlucht;

3)  Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep

behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf

4)  De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;

5)  Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

6)  Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien:

  Georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers;

  De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info- coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;

  Het wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te telewerken.

1. Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied.

3

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Desalniettemin, en naar aanleiding van de lokale heropflakkeringen die in ons land vorm krijgen, is het Ministerieel Besluit aangepast om de gouverneurs en de burgemeesters in staat te stellen aanvullende maatregelen te nemen die de gezondheidssituatie oplegt en met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Wanneer de burgemeester beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten.

Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:

  Moet hij de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;

  Informeert hij hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van

de deelstaten;

  Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op

naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

2. Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

4

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

ECONOMIE

Er werd een evenwicht gezocht tussen het behoud van de fysieke en mentale gezondheid en de heropstart van de economie.

Telewerken blijft sterk aanbevolen indien mogelijk. Transacties en vergaderingen op afstand krijgen indien mogelijk de voorkeur.

Voor activiteiten die zijn hervat, moeten de door de bevoegde overheden vastgestelde en goedgekeurde protocollen worden gerespecteerd. De protocollen worden opgesteld in overleg tussen de vertegenwoordigers van de sectoren en de bevoegde ministers (inclusief de ministers van de deelstaten) indien de materies binnen hun bevoegdheden vallen. De protocollen die van toepassing zijn op de verschillende sectoren kunnen opnieuw worden geëvalueerd en indien mogelijk worden versoepeld indien de omstandigheden dit toelaten. Dit zal moeten gebeuren in overeenstemming met de bevoegde overheid voor elk protocol. Omgekeerd kunnen bepaalde voorwaarden worden aangescherpt als de epidemie zich ongunstig ontwikkelt.

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de acht algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit van toepassing:

  De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding.

  Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

  Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen

in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing

niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

  De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

  De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter

beschikking van het personeel en de klanten;

  De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het

gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

  De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

  Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden,

een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

HANDELSZAKEN, WINKELS, VRIJE BEROEPEN EN MIDDENSTAND

Algemeen

Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID−19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van

5

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

  discotheken en dancings;

  Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen)

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.

Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:

  Er wordt 1 klant per 10m2 toegelaten;

  Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de

in-en uitgang;

  De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op

de grond en/of signalisaties.

  Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van

dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. Winkels kunnen zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden. Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Het dragen van mondmaskers

Iedereen vanaf 12 jaar (klanten, personeel,...) is verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra en elke private- of publieke druk bezocht plaats. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente.

Onder winkels worden vestigingen toegankelijk voor het publiek die zich bezighouden met kleinhandel en/of dienstverlening begrepen, zoals bijvoorbeeld supermarkten, kruidenierszaken, slagerijen, bakkerijen, broodjeszaken, garages, apothekers, wasserijen, banken, verzekeringskantoren, boekenwinkels...

In winkelcentra en winkelstraten mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hieronder beschreven) van toepassing.

In de niet publiek toegankelijke delen van winkels en winkelcentra is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

6

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Klanten

Voor klanten gelden er een aantal beperkingen:

Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. Winkels kunnen zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden. Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

Lokale overheden

De lokale overheden organiseren de toegang tot de winkelcentra, de winkelstraten en parkings conform het ministerieel schrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropening van winkels en winkelcentra zodat de social distance maatregelen kunnen worden gerespecteerd.

Handelsbeurzen met inbegrip van salons

De organisatoren van handelsbeurzen, met inbegrip van salons, mogen vanaf 1 september 2020 hun activiteiten uitoefenen overeenkomstig het protocol dat werd vastgelegd door de bevoegde minister in overleg met de sector.

De handelsbeurzen worden georganiseerd volgens de volgende voorwaarden:

-  Er worden de nodige maatregelen genomen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking ;

-  Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd ;

-  Er wordt niet meer dan één bezoeker per 10m2 ontvangen.

Op een handelsbeurs is het verplicht om een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Wie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen in de winkels?

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de winkel om de regels van social distance en van het dragen van een mondmasker te laten naleven. De eigenaar moet de adequate maatregelen nemen om dit te doen naleven. Als ze een beroep doen op een beveiligingsfirma, moet dat in overeenstemming zijn met de wet 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor winkels?

Winkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen.

Bestaan er specifieke beperkingen voor nachtwinkels?

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m2 is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur.

7

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Bestaan er specifieke beperkingen met betrekking tot de openingsuren voor casino’s en speelautomatenhallen?

Ja, ze mogen hun activiteiten uitoefenen vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten. Ze moeten vanaf één uur ’s nachts gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Mag ik gebruik maken van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams?

Het gebruik bij je thuis is toegelaten. Wellnesscentra mogen jacuzzi’s, stoomcabines en hammams privé verhuren, met name op reservatie en enkel voor personen die tot dezelfde sociale bubbel behoren. Bovendien dienen ze na elk gebruik grondig gereinigd te worden zoals voorzien in het geldende protocol.

Buiten bovenstaande bepaling is gedeeld gebruik van deze voorzieningen niet toegestaan.

Vallen bemanningswissels van zeelieden onder dezelfde regeling als die voor essentiële diensten? Ja, dezelfde regeling is van toepassing.

AMBULANTE ACTIVITEITEN

Markten (met inbegrip van brocante- of rommelmarkten) en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid.

Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19- coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de social distance regels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de "Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt en kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;

  De social distance regels worden gerespecteerd.

  Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt (jaarmarkten uitgezonderd)

bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;

  Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of jaarmarkt bedraagt 200,

dit aantal wordt verhoogd naar 400 personen vanaf 1 september 2020.

  Iedereen (marktkramers, kermiskramers en klanten) is verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische

redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

  Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij

de ingang en uitgang van de markt of kermis door de bevoegde gemeentelijke overheid. De

marktkramers en kermiskramers stellen eveneens handgels ter beschikking;

  Indien eten en drinken ter plaatse bij de kraam of foodtruck wordt geconsumeerd, gebeurt dit

onder dezelfde modaliteiten als voorzien voor de horeca. Take-away blijft toegelaten, bijvoorbeeld al wandelend een ijsje of een hamburger eten op de markt/kermis is perfect toegelaten;

8

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

  Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn;

  Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.

  Er wordt maximaal met twee personen gewinkeld, als deze personen geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel of onder hetzelfde dak wonen moet de veiligheidsafstand aangehouden worden. De bevoegde gemeentelijke overheid kan beslissen om het individueel winkelen te behouden. Eén of twee volwassenen mogen minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Wat wordt er verstaan onder “een kermis”?

Een kermis wordt beschouwd als een rondreizende bijeenkomst van kermiskramers, het omvat attracties en ritten evenals verschillende kramen.

Mogen braderieën of jaarmarkten georganiseerd worden?

Ja, ze worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden en hetzelfde protocol als voor de markten.

HORECA

Elke klant van een horecazaak is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens volgens de volgende voorwaarden:

  de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

  een maximum van tien personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd. Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de sociale bubbel te respecteren;

  enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

  elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

  het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van

medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

  het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van

medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);

  er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met

naleving van een afstand van 1,5 meter;

  terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften

bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die

binnen gelden;

  drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur

tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en

9

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven.

Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
 De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer

of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige).

De discotheken en dancings blijven daarentegen gesloten.

9. Mag een onderneming, als zij onder druk staat van de Covid-19 maatregelen, andere activiteiten uitoefenen dan diegenen die zijn verklaard in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Ja, een bedrijf kan zijn activiteiten tijdelijk op een andere manier uitvoeren zonder enige administratieve stappen ten opzichte van de KBO en zonder kosten.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een traiteur die als een restaurant wil werken of voor een discotheek die als een bar wil functioneren.

Uiteraard moeten deze nieuwe activiteiten worden uitgevoerd volgens de regels van het protocol dat als gevolg van toepassing is.

ECONOMIE EN WERK

Er moet over gewaakt worden dat de continuïteit van de Belgische economie niet in gevaar komt. In dat kader moet elke schakel van de keten gegarandeerd blijven, van grondstoffen tot productie en consumptie, in- en uitvoer inbegrepen.

De algemene principes zijn de volgende:

Voor ondernemingen die niet tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten behoren:

  Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

  Waar telewerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

o de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder

het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
o wanneer de regels van social distancing niet gegarandeerd kunnen worden, minstens een

gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden. o Als er gewerkt wordt in ploegen en teams:

 Beperk de grootte van de teams;

10

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

 Beperk de rotatie in de samenstelling van de teams.

In het transport georganiseerd door het bedrijf, moeten de passagiers mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof en indien mogelijk de veiligheidsafstand van 1.5m respecteren. Indien het dragen van een mondmasker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

De toepassing van deze principes wordt gegarandeerd op ondernemingsniveau en uitgewerkt door het nemen van preventiemaatregelen toegepast zoals gedefinieerd in “de generieke gids om de verspreiding

van COVID-19 op het werk tegen te gaan” (beschikbaar op https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf); aangevuld door:

  richtlijnen op sectoraal niveau;

  en/of richtlijnen op ondernemingsniveau;

het adres: eventueel

en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Voor de ondernemingen die behoren tot cruciale sectoren en de essentiële diensten:

  Telethuiswerk is sterk aanbevolen in alle bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich er toe leent.

  Daarnaast zijn deze ondernemingen en diensten ertoe gehouden om, in de mate van het

mogelijke, en de regels van social distancing toe te passen. Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids hierboven gebruiken als inspiratiebron.

Voor wat betreft de onderaannemers en nevendiensten van cruciale sectoren en essentiële diensten, zij zijn onderhevig aan de regelgeving die van toepassing is voor de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

11

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Zijn er specifieke richtlijnen voor de ontsmetting van de ruimte?

Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon werkt en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.

Is de verkoop tussen particulieren toegestaan (bv. tweedehandsverkoop, verkoop via veilingsites) ?

Ja, dat is toegestaan mits respect van de sociale distance maatregelen.

Wordt de geldigheidsduur van de maaltijd-, eco- en andere cheques verlengd?

Ja, verschillende handelszaken werden immers verplicht door de Veiligheidsraad een tijd te sluiten. Daarom heeft de Regering beslist de geldigheid van de maaltijd- en ecocheques die zijn vervallen in de maanden maart, april, mei en juni 2020 te verlengen met zes maanden.

Ook de sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, werden verlengd. Deze cheques kunnen uitzonderlijk gebruikt worden tot 31 december 2020.

Welke ondernemingen moeten gegevens van klanten bijhouden in het kader van de contactopsporing en onder welke voorwaarden?

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst op de volgende plaatsen:

-  de wellnesscentra;

-  de gemeenschappelijke sportlessen;

-  de zwembaden;

-  de casino’s en de speelautomatenhallen;

-  de feest- en receptiezalen;

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.

Na 14 kalenderdagen moeten de gegevens vernietigd worden.

Wat zijn de bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers die tijdelijk beroep doen op buitenlandse werknemers of zelfstandigen?
Het ministerieel besluit voorziet dat in de volgende sectoren: bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector dat de werkgevers, die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, een geactualiseerd register bij houdt.

   

Dit register moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende

dag na het einde ervan en bevat volgende informatie van de werknemer of zelfstandige:

Identificatiegegevens;

Verblijfplaats in België;

Telefoonnummer;

De gegevens van de persoon met wie hij/zij samenwerkt.

12

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID- 19. 14 kalenderdagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden.

De registratieplicht geldt niet voor:

 

Grensarbeiders;

Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer de werknemers en zelfstandigen het Passenger Location Form moeten invullen, (Zie vraag: “Wanneer moet ik het Passenger Locator Form invullen?” van het deel internationaal.) moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd

ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het

formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Voor meer details kan u zich wenden tot artikel 2bis van het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het

coronavirus COVID-19 te beperken.

BIJKOMENDE INFORMATIE Federaal:

 FOD Economie:
o https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-

versterkte
o https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-

ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-faqs-over

Generieke gidsen betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van

het COVID-19 virus tegen te gaan:

o https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte- maatregelen/coronavirus-tips-voor-het

o https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige
o https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-

economische/coronavirus-tips-voor-het

Generieke gids voor het heropenen van de horeca:

o https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten- economische/coronavirus-raadgevingen-voor

 FAVV:
o http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

  FOD Financiën:
o https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/corona-

informatie-en-maatregelen/faq-covid-19

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

o https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus
o Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de- coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en

13

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

 RVA:
o https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200423_0.pdf

Regionaal :

  Vlaams Gewest : https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke- maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse- coronamaatregelen-rond-ondernemen-en-werk

  Waals Gewest : https://www.1890.be/article/faq-coronavirus

  Brussels Gewest : https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest- gestelde-vragen

14

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

GEZONDHEID

De zorg voor personen blijft prioritair en moet gegarandeerd blijven.

De afgelopen maanden heeft de epidemie een aanzienlijke impact gehad op de zorgverlening, zowel in de eerstelijnszorg als in de ziekenhuizen. Zorgverleners en ziekenhuizen zetten zich in om de beste zorg te blijven bieden aan de mensen die besmet zijn met COVID-19 en tegelijk de toegang tot de algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg op een veilige manier te organiseren. Het doel is dat iedereen op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast. Het is aangeraden om zich te informeren bij de zorginstellingen en hun richtlijnen te volgen.

Zowel de zorgverstrekkers die actief zijn in de ambulante zorg als de zorgvertrekkers in de ziekenhuizen hebben hun activiteiten voor zowel dringende als niet-dringende zorg hervat. De bloedinzamelingen dienen verder te gaan, met maximaal respect voor de social distance maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

ZIEKENHUIZEN

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

De ziekenhuizen organiseren een eigen bezoekersregeling die de veiligheid van de patiënten, het personeel en de bezoekers garandeert. Voor alle ziekenhuizen wordt therapeutisch verlof voor kinderen en jongeren onder 18 jaar toegestaan waarbij het ziekenhuis een regeling voorziet die de veiligheid van de overige patiënten en het personeel garandeert.

Voor de psychiatrische ziekenhuizen blijven de bezoekersregelingen vanaf 11 mei 2020 van kracht. Er wordt gepreciseerd dat modaliteiten over het bezoek aan het gezin voor alle patiënten gelden.

Patiënten en bezoekers wordt aangeraden contact op te nemen met hun ziekenhuis om de precieze modaliteiten van een bezoek te kennen.

BESMETTING EN BESCHERMING

De hygiënische maatregelen worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten.

De onderstaande informatie is een samenvatting van de informatie die op het moment van schrijven beschikbaar is. De meest actuele informatie is beschikbaar op volgend adres: https://covid- 19.sciensano.be/nl

Is er een risico op infectie door contact met voorwerpen en oppervlakten?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

Het virus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels...). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel...) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt.

Wat betreft de besmettingen via verpakkingsmateriaal en levensmiddelen is meer informatie beschikbaar op de site van het FAVV:

http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

15

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

3. Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Het bedekken van mond en neus is belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker, een alternatief beschermingsmiddel (sjaal of bandana) of indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, is een gelaatsscherm ook toegestaan.

Dit is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:

  op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;

  Op markten, kermissen en handelsbeurzen, met inbegrip van de salons, brocante- en rommelmarkten;

  voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.

  voor het zaalpersoneel in de horeca;

  voor het keukenpersoneel in de horeca;

  voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;

  In winkels en winkelcentra;

  In winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald

door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen

preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

  In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en

bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;

  In casino’s en speelautomatenhallen;

  In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;

  bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de

eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van

activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;

  Evenementen;

  Betogingen;

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

1)  De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

2)  Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes

voldoende worden verflucht;

3)  Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep

behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats 16

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende

adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf

4)  De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een

mondmasker dragen;

5)  Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde

personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

6)  Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op:

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt daarentegen niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Het is veel beter om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Wat wordt er beschouwd als een openbaar gebouw?

De mondmaskerplicht geldt in de publiek toegankelijke delen van gebouwen die toebehoren aan overheidsadministraties.

Is het toegelaten om je mondmasker tijdelijk af te nemen op een openbare plaats waar het verplicht is om een mondmasker te dragen?
Ja, het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger,...).

Zijn er speciale regelingen voor het dragen van maskers voor mensen die doof of slechthorend zijn?

Ja, in dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Wie wordt momenteel getest?

Gedetailleerde informatie met betrekking tot de procedures zijn terug te vinden op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

GEBRUIK VAN TELECOMGEGEVENS

Waarom moet ik mijn telefoonnummer achterlaten in een horecazaak, de sportles, het zwembad,... ?

In het geval dat een persoon positief test, vergemakkelijkt het feit dat deze gegevens zijn bijgehouden het opsporen van de aanwezigen die eventueel met deze persoon in contact kwamen. Zo kunnen deze personen snel getest en, indien noodzakelijk, geïsoleerd worden.

17

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.

De bezoeker of deelnemer moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven, de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

De gegevens kunnen zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres.

Gebruikt de overheid mijn persoonlijke telecomgegevens in de strijd tegen het Coronavirus?

Neen, de overheid heeft enkel toegang tot anonieme gegevens, en voert op basis van deze gegevens analyses uit die helpen in de strijd tegen het Coronavirus. Geen enkel adres, telefoonnummer of naam wordt door de overheid verwerkt. Er wordt over gewaakt dat de gegevens op geen enkele manier herleidbaar zijn naar een individu. Op het niveau van aggregatie dat gebruikt wordt is de burger volledig anoniem en is zijn identiteit beschermd.

Waarvoor worden de telecomgegevens gebruikt?

De overheid gebruikt de geanonimiseerde en geaggregeerde telecomgegevens om te helpen bij de besluitvorming over de bestrijding van de epidemie. Met behulp van deze gegevens kan ze enkele nuttige vaststellingen doen, zoals bijvoorbeeld: is de mobiliteit van de Belgen gedaald sinds het uitvaardigen van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad? In welke geografische zones is de mobiliteit hoger dan in andere?

Betekent dit dat al mijn bewegingen voortaan worden gevolgd?

Neen, er worden in het kader van deze analyses geen nieuwe gegevens verzameld. De gegevens verlaten de bedrijfsruimten van de telecomoperatoren niet. Ze zijn geanonimiseerd (dat wil zeggen, het is niet mogelijk om te weten welk individu achter welk datapunt zit) en geaggregeerd (dat wil zeggen, er is geen analyse van het gedrag van een enkel individu).

Worden mijn gegevens bewaard of hergebruikt?

Neen, de gegevens die in het kader van dit project worden verwerkt, worden alleen gebruikt om de Covid-19 epidemie te bestrijden. Irrelevante gegevens worden onmiddellijk en continu verwijderd. Aan het einde van de gezondheidscrisis worden alle gegevens verwijderd, zodat zij nooit gestolen of tegen de burger zouden kunnen worden gebruikt.

Waarom is het relevant om telecomgegevens te gebruiken in de context van een Covid-19-epidemie?

Het gebruik van mobiele-telefoongegevens (geaggregeerd en geanonimiseerd) voor het beheer van epidemiologische crisissen is reeds uitgevoerd en heeft zijn doeltreffendheid bewezen. Zo werden technologieën die vergelijkbaar zijn met de technologieën die vandaag worden gebruikt, geïmplementeerd tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2013-2015.

Het Covid-19-virus wordt overgedragen vanwege de fysieke nabijheid tussen individuen. Daarom kan het gebruik van gegevens over de verplaatsing van de bevolking de gezondheidsautoriteiten essentiële informatie verschaffen voor het beheer van de epidemie.

Kunnen deze gegevens tegen mij worden gebruikt?

Absoluut niet. De gegevens die worden verwerkt zijn volledig anoniem en kunnen niet teruggebracht worden tot individuele personen. Er worden enkel analyses uitgevoerd om beleidsmakers en de bevolking te informeren. De gegevens worden in geen geval gebruikt voor repressieve of bestraffende doeleinden m.b.t. individuele burgers.

18

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Komen er gelijkaardige initiatieven voor in andere Europese landen?

Ja, overheden en mobiele operatoren in andere Europese landen, alsook de Europese Commissie, werken aan soortgelijke initiatieven. De Belgische overheid heeft met sommigen van hen contact om expertise te delen en, voor zover mogelijk, ook grensoverschrijdende bewegingen te kunnen meten.

Voldoen deze praktijken aan de nationale en Europese privacyregelgeving?

Absoluut. In België wordt speciale aandacht besteed aan het nauwgezet respecteren van de privacyregelgeving, in tegenstelling tot wat in sommige andere regio's van de wereld gebeurt. De aanpak van de overheid is een “privacy-first” aanpak. Niet alleen wordt er voortdurend over gewaakt dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd, ook data privacy experten en een ethisch comité zijn betrokken bij de analyse van de gegevens. De aanpak en werkmethodes werden goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie analyseert en gebruikt de gegevens?

De overheid beslist welke analyses er op de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens worden toegepast, en voor welke doeleinden deze analyses kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. De telecomoperatoren geven enkel geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens door aan Sciensano, die daarop de gevraagde analyses aan de regering bezorgt.

Kan ik ervoor kiezen om geen locatiedata door te geven in het kader van het ‘data tegen Corona’ project?

Neen, uw locatiegegevens worden niet individueel doorgegeven. De overheid ontvangt enkel een overzicht van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Dit is nooit individueel herleidbaar en

volledig anoniem. Deze doorgifte van gegevens werd afgestemd met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

BIJSTAND AAN OUDERE PERSONEN, MINDERVALIDE PERSONEN EN KWETSBARE PERSONEN

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of residentiële zorginstellingen?

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van het bezoek: Vlaams Gewest: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals Waals Gewest: https://www.wallonie.be/fr/maisons-de-repos

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus verder gezet worden maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de hygiëne- en social distancing maatregelen.

Vrijwillig transport van mindervaliden en hulpbehoevenden mag doorgaan, er moet in de mate van het mogelijke een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus van het type voertuig.

19

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

21. Blijven callcenters voor mensen in nood (zelfmoord, huiselijk geweld, enz.) bereikbaar?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen door de calltakers. Nuttige nummers en websites vindt u hieronder:

Nederlandstalig:

De belangrijkste websites zijn de volgende:
1. https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen 2. https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Voor meer specifieke informatie: www.tele-onthaal.be; www.awel.be ; www.1712.be ; www.caw.be ; www.jac.be ; www.zelfmoord1813.be ; www.nupraatikerover.be ; Opvoedingslijn 078/15 00 10

Duitstalig:

1. In het geval van intrafamiliaal- en partnergeweld waarbij een noodzaak is aan bescherming en begeleiding:

Prisma ASBL (Frauenzentrum, Refuge des femmes) : 087/554 077

Telefonhilfe: 108 – 24/24, 7/7 (Ook van toepassing voor zelfmoordgedachten)

2. Bij behoefte aan een gesprek : telefonhilfe : 108

3. Zelfmoordgedachten, psychotherapeutische raadpleging, psychotherapeutische doorverwijzing: BTZ (Beratungs- und Therapiezentrum, centrum voor raadgeving en therapie)

Eupen : 087/140180

St.Vith : 080/650065

Franstalig:

Centre de prévention du suicide Ecoute violences conjugales

Comportements violents Télé-Accueil
SOS Parents
Ecoute -Enfants

SOS Viol

0800 32 123 0800 30 030

Praxis
107
0471 414 333 103
0800 98 100

Ecouteviolencesconjugale s.be
Asblpraxis.be

SOS Enfants, FWB https://www.one.be/publ ic/1- 3ans/maltraitance/equip e-sos-enfants/

20

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

BIJKOMENDE INFORMATIE Federaal:

  FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-heropstarten-van-ambulante-zorgverstrekking- een-prive-praktijk

  VBS GBS: http://www.vbs-gbs.org

  Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl

  FAVV: http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Regionaal:

 Vlaamse Gemeenschap:

o https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/

o www.tele-onthaal.be o www.awel.be
o www.1712.be
o www.caw.be

o www.jac.be
o www.zelfmoord1813.be o www.nupraatikerover.be

 Féderation Wallonie-Bruxelles:

o https://www.ecouteviolencesconjugales.be/
o www.asblpraxis.be
o https://www.one.be/public/1-3ans/maltraitance/equipe-sos-enfants/ o https://www.one.be/public/coronavirus/

21

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

ONDERWIJS & KINDEROPVANG

KIND EN OPVANG

Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

Vlaanderen:

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang

https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

Fédération Wallonie Bruxelles:

https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-pour-mettre- votre-enfant-en-creche/

Deutschsprachige Gemeinschaft:

www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus

Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders.

ONDERWIJS

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september:
Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
Fédération Wallonie-Bruxelles: http://www.enseignement.be/index.php?page=28291 Deutschsprachige Gemeinschaft: http://ostbelgienbildung.be/coronavirus

In het kader van de leerplicht en het deeltijds kunstonderwijs worden de specifieke voorwaarden voor de organisatie van lessen en scholen (het aantal dagen aanwezigheid op school, modaliteiten van het dragen van een mondmasker, externe activiteiten...) door de Ministers van Onderwijs vastgesteld op basis van het advies van experten, rekening houdend met de gezondheidscontext en de mogelijke ontwikkelingen daarvan.

Indien er op lokaal niveau bijzondere maatregelen worden genomen, stellen de Ministers van Onderwijs een procedure vast, waarbij het advies van de experten wordt gevraagd en waarbij de bevoegde gemeentelijke overheid en de desbetreffende actoren worden betrokken. Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

Hoger onderwijs:

Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.
22

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Volwassenenonderwijs:
De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de schoolgebouwen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

3. Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.

Sciensano heeft een procedure uitgewerkt met betrekking tot de COVID-19 maatregelen voor kinderen in collectiviteiten, deze is beschikbaar op de volgende website : https://covid- 19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf

Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?

Deze instellingen blijven open en mogen hun activiteiten en lessen hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?

Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

“Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de bibliotheken. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bibliotheken is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Wat is de maximale capaciteit van een auditorium of aula?

Vanaf 1 september 2020 mogen maximaal 200 personen een les in een auditorium bijwonen. Deze limiet kan overschreden worden :

indien een protocol van de bevoegde overheden een hogere ontvangstcapaciteit voorziet;

of wanneer er een toelating is gegeven door de gemeentelijke overheid in akkoord met de bevoegde minister(s) na raadpleging van een viroloog en met in achtneming van het

geldende protocol.

3. Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

23

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

BIJKOMENDE INFORMATIE Kinderopvang :

- Vlaamse Gemeenschap:
o https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-

vaccineren/ziek/coronavirus/#Kinderopvang
o https://www.kindengezin.be/img/draaiboek-kinderopvang-coronacrisis.pdf

-  Fédération Wallonie-Bruxelles:
o https://www.one.be/public/detailarticle/news/coronavirus-les-conditions-dacces-

pour-mettre-votre-enfant-en-creche/

-  Deutschsprachige Gemeinschaft:

o http://www.ostbelgienfamilie.be/coronavirus/ Onderwijs:

 Vlaamse Gemeenschap :
o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders o https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-richtlijnen-voor-scholen-en-clbs o HOGERONDERWIJS:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-universiteiten

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen

o VOLWASSENENONDERWIJS: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor- volwassenenonderwijs

o DEELTIJDSKUNSTONDERWIJS: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-informatie-voor-deeltijds- kunstonderwijs

 Fédération Wallonie-Bruxelles:
o http://enseignement.be/index.php?page=28291 o HOGERONDERWIJS:

http://enseignement.be/index.php?page=28301&navi=4684

o VOLWASSENENONDERWIJS: www.enseignement.be/index.php?page=27151

24

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

 Deutschsprachige Gemeinschaft:

o http://ostbelgienbildung.be/coronavirus

o http://www.ostbelgienbildung.be/PortalData/21/Resources/downloads/coronavirus/2 0200430_FAQ_Covid19_Bildung_und_Kinderbetreuung.pdf

25

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

OPENBAAR LEVEN

Men kan zich vrij verplaatsen binnen het Belgische grondgebied maar er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om alle gezondheidsaanbevelingen op te volgen.

Volgens de beslissingen van 11 en 23 juli 2020 wordt naast de bestaande verplichtingen iedereen vanaf 12 jaar verplicht om ook een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels en winkelcentra, elke private- of publieke druk bezochte plaats, markten (inclusief rommelmarkten en brocantes) en kermissen, bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen en in de publiek toegankelijke delen en openbare gebouwen, bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet- confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenementen en betogingen.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door de persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In het geval van de openbare gebouwen geldt het verplicht dragen van een mondmasker enkel en alleen voor de publiek toegankelijke delen. Voor de overige hierboven genoemde vestigingen is het dragen van een masker in de niet publiek toegankelijke delen niet verplicht onder de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Het dragen van een mondmasker wordt nog steeds sterk aanbevolen op andere openbare plaatsen.

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, sportieve, toeristische en recreatieve aard kunnen hernemen. De voorwaarden waaronder deze mogen plaatsvinden worden verder uitgelegd in dit hoofdstuk.

Discotheken en dancings blijven niettemin gesloten. Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams zijn enkel toegankelijk als het gebruik privé is.

Samenscholingen van meer dan tien personen (kinderen jonger dan twaalf jaar niet meegeteld) blijven echter verboden. Tenzij men zich met de sociale bubbel in de privésfeer bevindt, gelden de algemene regels, aangevuld met de eventuele lokale bijkomende maatregelen.

SOCIALE CONTACTEN

Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum vijf, steeds dezelfde personen, ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen.

Deze limiet van 5 personen moet worden gerespecteerd om de snelle verspreiding van het virus te vermijden. Elke burger moet een lijst kunnen opmaken van alle personen met wie hij of zij nauwe contacten heeft gehad en deze gegevens indien nodig aan de centra voor contact tracing kunnen overmaken.

Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.

26

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,...).

Indien grootouders in de sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
Ja, als ze deel uitmaken van de sociale bubbel. Als ze deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,...) wordt dit evenwel sterk afgeraden.

TRANSPORT

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer blijft behouden.

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?
Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen mits het toepassen van de nodige hygiëne-

en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.

De passagiers vanaf 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen en indien mogelijk een afstand van 1.5 meter bewaren. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Wat met taxi’s (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een huishouden of mensen uit dezelfde bubbel mogen in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

27

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel personen mogen meerijden in een privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een huishouden of mensen uit dezelfde bubbel telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in een vervoermiddel

(bestelwagens/busjes) wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

Ja, een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

Voor het Vlaams Gewest:

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de- coronacrisis/coronamaatregelen-voor-technische-keuring/tijdelijke-demonteerbare-afscherming-in- voertuigen.

Welke regels zijn van toepassing voor luchtvaartactiviteiten allerlei?
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

TOERISME

Toerisme en toeristische activiteiten zijn toegelaten op het hele Belgische grondgebied.

Alle logiesvormen (hotels, Airbnb, vakantiehuisjes, campings,...) mogen openen indien de geldende protocollen nageleefd worden en wat betreft het aantal gasten per wooneenheid zijn de regels omtrent de sociale bubbels van toepassing, met name de personen die onder hetzelfde dak wonen en hun dezelfde vijf personen met een maximum van 10 personen (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar). Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de regels van de sociale bubbel te respecteren. De eventuele restaurants of bars van deze voorzieningen mogen openen indien de maatregelen voorzien voor de horeca (zie gedeelte horeca, in het hoofdstuk Economie) worden gerespecteerd. De discotheken en dancings moeten op dit moment nog gesloten blijven.

SPORTEN

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:
Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging): Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

  maximum met 50 personen ;

  steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden.

28

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

  100 (200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;

  200 (400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

  100 (200 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;

  200 (400 vanaf 1 september 2020) indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.

Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,... kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?

De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven. De zwembaden zijn verplicht om de gegevens van de bezoekers te registreren met het oog op de contact tracing.

Is de registratie van contactgegevens van de deelnemers verplicht bij een sportwedstrijd- of toernooi? De registratie van contactgegevens van deelnemers is verplicht voor de gemeenschappelijke

sportlessen, en niet voor sportwedstrijden of toernooien.

Gezien de aan sportclubs verbonden cafetaria’s de regels van toepassing op de horeca dienen te volgen geldt de registratieplicht van klanten ook voor hen.

CULTUUR EN RECREATIE

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal vijftig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.

29

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Zijn pretparken open?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,...?

Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.

  Voor de Vlaamse Gemeenschap: https://cjsm.be/informatie-covid-19

  Voor de Franse Gemeenschap: http://www.culture.be/index.php?id=17847

  Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.ostbelgienlive.be/ExitStrategieKultur

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:

  in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;

  met een groep van maximum vijftig personen zijn.

Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, ...) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals

theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen;

  200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten.

Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, ...) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

30

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

14. Mogen amateuropnames plaatsvinden?
Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:

o in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
o meteengroepvanmaximumvijftigpersonen,enmethetrespectvaneenafstandvan1,5

meter tussen elke persoon.
15. Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?

Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.

EVENEMENTEN

Evenementen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.
Elke bezoeker van een evenement is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

  100 (200 vanaf 1 september 2020) personen binnen;

  200 (400 vanaf 1 september 2020) personen buiten.

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken moet elk evenement een bepaalde set regels volgen.

 Voor evenementen op de openbare weg volstaat het om:
o Degeldendesectorprotocollentoetepassen;
o Het evenement te evalueren via het Covid Event Risk Model, wanneer het CERM moet

gebruikt worden (protocol CERM: https://www.covideventriskmodel.be/protocol).  Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is,

dienen de acht minimale regels te worden gerespecteerd. Ter herinnering deze acht minimale regels zijn:

o De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;

o Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
o Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de

uitgeoefende activiteit;
o De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden; o De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te

voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
o De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de

werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
o De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

31

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

o Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Tot slot mogen evenementen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Eenmalige evenementen

Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming. De gemeentelijke overheid neemt de resultaten op in de multidisciplinaire risicoanalyse voor het nemen van de toelatingsbeslissing.

Op de openbare weg:

-  CERM is verplicht

-  Sector- en CERM protocollen van toepassing

-  Toestemming burgemeester is noodzakelijk

Niet op de openbare weg:

-  CERM aanbevolen

-  Indien er geen geldend protocol toepasbaar is, zijn de acht minimale regels van toepassing.

Evenementen op regelmatige basis

Voor de evenementen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren als theaters, bioscopen, stadions, congreszalen werden protocollen vastgelegd met de betrokken ministers en de experten van GEES.
Vanaf 1 september 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.

16. Mag een conferentie georganiseerd worden?
Ja, deze worden beschouwd als een evenement en kunnen georganiseerd worden volgens de geldende

regels voor evenementen hierboven vermeld.

Indien voeding en dranken voor consumptie ter plaatse worden aangeboden moet het protocol van toepassing en de horecaregels worden gerespecteerd.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in conferentiezalen en auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.

32

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

In de niet publiek toegankelijke delen van conferentiezalen en auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

17. Mag een traiteur maaltijden aanbieden op een éénmalig evenement?
Ja, dit is toegestaan indien de regels voor de horeca worden gerespecteerd. BETOGINGEN

Betogingen op de openbare weg zijn toegestaan met een maximum van 200 (400 vanaf 1 september 2020) deelnemers. Voor betogingen moet steeds toestemming gevraagd worden aan de bevoegde gemeentelijke overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

In ieder geval moeten de betogingen altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plek waar de veiligheidsafstanden gerespecteerd kunnen worden. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Betogingen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

RECEPTIES EN BANKETTEN

De geldende regels verschillen naargelang het gaat over een receptie of banket met privékarakter of over een gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek.

Onder een receptie of banket met privékarakter wordt verstaan: er is geen vrije toegang, het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden zijn huwelijksrecepties, babyshowers of koffietafels. Een bedrijfsfeestje georganiseerd voor het personeel en waarbij de levenspartners eveneens worden uitgenodigd, wordt als een banket of een receptie met privékarakter beschouwd, net zoals een banket of een receptie georganiseerd door een vereniging voor haar leden.

Andere recepties en banketten (zoals buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd,...) worden beschouwd als toegankelijk voor het publiek.

De regels van toepassing voor recepties en banketten met privékarakter:
Recepties en banketten met privékarakter kunnen plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen (toepassing van de regels van de sociale bubbel).

De recepties en banketten moeten georganiseerd worden volgens het geldende protocol wanneer ze in een publiek toegankelijke plaats doorgaan.

De regels van toepassing voor recepties en banketten toegankelijk voor het publiek :
De banketten en recepties toegankelijk voor het publiek worden beschouwd als evenementen en dienen dus de regels die van toepassing zijn voor evenementen te volgen. Recepties en banketten mogen niet plaatsvinden tussen 1u ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Het maximum aantal aanwezigen is 100 (200 vanaf 1 september 2020) binnen en 200 (400 vanaf 1 september 2020) buiten. De regels voor horeca zijn eveneens van toepassing:

33

FAQ COVID-19 24/08/2020 16u50

1.

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

Het personeel van

FAQ NL Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ; een maximum van tien personen per tafel is toegestaan;

enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

de professionele traiteur/catering wordt niet meegerekend bij het aantal genodigden.

Mag ik een receptie of banket bij mij thuis organiseren?
Ja, het is mogelijk om een receptie of een banket bij je thuis te organiseren. Het maximum aantal

genodigden (inclusief de gastheer/vrouw) is 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Hoeveel mensen mogen er aanwezig zijn op mijn (huwelijks)receptie-of banket ?
Aangezien het gaat om een receptie of banket met privékarakter is de regel van de sociale bubbel van

toepassing, dus maximum 10, ongeacht de plaats waar dit wordt georganiseerd.

Mag er bij een receptie of banket een buffet georganiseerd worden?

Dit is toegelaten op een receptie of banket met privékarakter omdat de genodigden niet gehouden zijn aan de verplichting om aan tafel te blijven zitten. Het maximum aantal aanwezigen is 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd.

Aangezien bij publiek toegankelijke recepties en banketten elke klant gehouden is aan zijn eigen tafel te blijven zitten, kan er geen buffet georganiseerd worden.

Mag ik dansen op een receptie of banket?

Nee, dansen op een receptie of banket is niet toegestaan. Echter, op een privé-receptie of -banket kunnen alleen mensen worden uitgenodigd die deel uitmaken van de sociale bubbel, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd dient te worden gerespecteerd.

34

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

JEUGD

Mogen binnenspeeltuinen open zijn?

Ja, deze mogen hun activiteiten uitoefenen volgens het geldende protocol.

Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?
Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.

Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).

Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.

De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt en met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan de lijst is bekendgemaakt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.

Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.

Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

Mogen de reguliere activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum vijftig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.
Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Onder welke voorwaarden kunnen burgerlijke huwelijken worden voltrokken?

Deze kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen met respect voor de sociale afstand. Bovendien zijn alle personen vanaf 12 jaar verplicht hun mond en neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof in voor de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om een masker te dragen, kan een gelaatsscherm gebruikt worden.

35

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

De receptie of de banketten na de ceremonie dienen de regel te volgen van de recepties en banketten zoals hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

EREDIENSTEN EN CEREMONIES

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd met respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen per gebouw;

  fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;

  de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang.

  Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

26. Mag men op een andere plaats (bijvoorbeeld buiten) een ceremonie organiseren?
Ja, onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in de protocollen voor religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Ze mogen dus nooit georganiseerd worden voor meer dan 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen, los van het gegeven of dit binnen of buiten gebeurt.

27. Welke regels zijn van toepassing op begrafenissen en crematies?

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 100 (200 vanaf 1 september 2020) personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

De koffietafel dient de regel te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Vanaf 1 september 2020 is het toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 50 personen mits naleving van de regels die van toepassing zijn op de horecasector.

28. In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden? Deze toepassing moet gebruikt worden voor:

  alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;

  betogingen;

  sportcompetities

o metmeerdan200deelnemers; o ofopdeopenbareweg;

Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de

36

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.

In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.

37

FAQ COVID-19 24/08/2020 16u50 OVERZICHTSTABEL

FAQ NL
Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

EENMALIGE BIJEENKOMSTEN TOT 31 AUGUSTUS 2020

Sociale bubbel

Huishouden +5, max 10

50

NEE

Vakantiekampen

COVID EVENT RISK MODEL VAN TOEPASSING?

NEE

PROTOCOL

NEE

Sectorprotocol

VOORWAARDEN

AANTAL DEELNEMERS

- volgens de regels van de sociale bubbel

BIJKOMENDE

- Personen die onder hetzelfde dak wonen + 5 steeds dezelfde personen, met uitzondering van kinderen jonger dan 12.

Privé receptie & banket

Huishouden +5, max 10

NEE

Jeugd- en sportkampen

50NEESectorprotocol

-  club of vereniging

-  meerderjarige trainer, begeleider, toezichter

100JA indien op openbare wegCERM protocol indien CERM verplicht

-  niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

-  toelating burgemeester : o openbareweg:steeds

200
Geen limiet (tenzij voorzien door protocol of gemeente)JA indien +200 deelnemers of indien op openbare wegSectorprotocol

-

-

-

CERM verplicht op openbare weg of indien +200 deelnemers
volgens geldend protocol, maar bij gebrek aan protocol gelden 8 minimale

regels.
toelating burgemeester : openbare weg

Georganiseerde activiteiten (jeugd/cultuur/sport/toerisme)

Sportwedstrijden (toeschouwers)

Indoor

Outdoor

Sportwedstrijden (deelnemers)

Ceremonies & erediensten

100

NEE

Erediensten

social distance, handhygiëne, fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers

38

Evenementen & publiek toegankelijke

Indoor

100

JA indien op openbare weg

Exitprotocol + CERM protocol

- niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

gezeten recepties en bankettenOutdoor200 indien CERM verplicht

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd.

-  toelating burgemeester : openbare weg

-  naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers in functie van waar

het evenement plaatsvindt

Betogingen200JACERM protocol

-  statisch en op openbare weg

-  op plek met voldoende ruimte voor social distance (1.5m)

-  toelating burgemeester : steeds

Markten, brocantes1 persoon per 1,5 lopende meter aan het kraamNEEMarkten

-  het dragen van mondmaskers is verplicht voor markt-, foorkramers en klanten

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd

Kermissen400NEEKermis

-  het dragen van mondmaskers is verplicht voor foorkramers en klanten

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd

EENMALIGE BIJEENKOMSTEN VANAF 1 SEPTEMBER 2020AANTAL DEELNEMERSVOORWAARDEN
COVID EVENT RISK MODEL VAN TOEPASSING?PROTOCOLBIJKOMENDE
Sociale bubbelHuishouden +5, max 10NEENEE- Personen die onder hetzelfde dak wonen + 5 steeds dezelfde personen, met uitzondering van kinderen jonger dan 12.
Privé receptie & banketHuishouden +5, max 10NEESectorprotocol- volgens de regels van de sociale bubbel
Koffietafel50NEERegels van toepassing op de horeca 

39

FAQ COVID-19 24/08/2020 16u50

FAQ NL
Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

NEE Vakantiekampen

Jeugd- en sportkampen

Georganiseerde activiteiten (jeugd/cultuur/sport/toerisme)

50

NEE

Sectorprotocol

-  club of vereniging

-  meerderjarige trainer, begeleider, toezichter

Sportwedstrijden (toeschouwers)

Indoor

200

JA indien op openbare weg

CERM protocol indien CERM verplicht

-  niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

-  toelating burgemeester :
o openbareweg:steeds

Outdoor

400

Sportwedstrijden (deelnemers)

Geen limiet (tenzij voorzien door protocol of gemeente)

JA indien +200 deelnemers of indien op openbare weg

Sectorprotocol

-  CERM verplicht op openbare weg of indien +200 deelnemers

-  volgens geldend protocol, maar bij gebrek aan protocol gelden 8 minimale

regels.

-  toelating burgemeester : openbare weg

Ceremonies & erediensten

200

NEE

Erediensten

- social distance, handhygiëne, fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers

Evenementen & publiek toegankelijke gezeten recepties en banketten

Indoor

200

Exitprotocol + CERM protocol indien CERM verplicht

-  niet op openbare weg: volgens geldend protocol, of respect van 8 minimale regels.

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd.

-  toelating burgemeester : openbare weg

-  naleving van regels mbt het dragen van mondmaskers in functie van waar

het evenement plaatsvindt

400

JA indien op openbare weg

Outdoor

Betogingen

400

JA

CERM protocol

-  statisch en op openbare weg

-  op plek met voldoende ruimte voor social distance (1.5m)

-  toelating burgemeester : steeds

Markten, brocantes

1 persoon per 1,5 lopende meter aan het kraam

NEE

Markten

-  het dragen van mondmaskers is verplicht voor marktkramers en klanten

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd

50

40

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Kermissen400NEEKermis

-  het dragen van mondmaskers is verplicht voor foorkramers en klanten

-  de horecaregels worden toegepast indien horecadiensten worden geleverd

Handelsbeurzen met inbegrip van salons1 bezoeker per 10m2NEESectorprotocol

-  het dragen van een mondmasker is verplicht

-  maatregelen om menigtes te controleren binnen en buiten

-  online of telefonisch ticketsysteem

41

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

BIJKOMENDE INFORMATIE Federaal :

 FOD Mobiliteit :
o https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus
o https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/dronevluchten_covid19

Regionaal :

 Vlaams Gewest :
o https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis/vlaamse-

coronamaatregelen-rond-mobiliteit
o https://www.natuurenbos.be/wildbeheer
o https://ovam.be/corona-impact#inzameling

  Vlaamse Gemeenschap:
o https://www.vlaanderen.be/musea-in-vlaanderen-en-brussel

  Waals Gewest :
o http://mobilite.wallonie.be/news/mesures-de-lutte-contre-le-covid-19 o https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
o http://environnement.wallonie.be

  Fédération Wallonie-Bruxelles : o http://www.culture.be

  Brussels Gewest:
o https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
o https://www.arp-gan.be/fr/Recypark.html

  Deutschsprachige Gemeinshaft :
o https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-327/

42

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

INTERNATIONAAL

1. Wat zijn de algemene principes die gelden voor internationale reizen?

Elke persoon met de Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België alsook hun wettelijk bepaald gezin kunnen steeds naar België terugkeren.

Een persoon met een dubbele nationaliteit of die onderdaan of inwoner is van een land kan altijd het Belgische grondgebied verlaten om terug te keren naar het land waarvan hij/zij onderdaan of inwoner is. Desalniettemin, staan bepaalde landen hun inwoners niet toe om naar hun land terug te keren. Het is dus aangeraden om contact te nemen met de ambassade van de bestemming.

Er wordt herhaald dat reizen op eigen risico is. De reisadviezen zijn sterk onderhevig aan veranderingen, en reizen naar een bestemming kan op elk moment terug afgeraden worden. Indien u van plan bent om een reis naar het buitenland te maken, is het sterk aangeraden om het reisadvies van Buitenlandse Zaken te raadplegen dat continu up-to-date gehouden wordt: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Het staat bovendien ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen een attest van een recente negatieve COVID-19 test voor te leggen.

2. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit België naar landen binnen de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk?

Het is mogelijk om te reizen naar de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk vanuit België, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones. De binnenkomst in deze landen hangt ook af van de toestemming van het land in kwestie.

De lidstaten kunnen ook beperkende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

De FOD Buitenlandse Zaken werkt op zijn website met kleurencodes om aan te geven of reizen naar een bepaald land of bepaalde zone mogelijk is.

  Rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op het grondgebied.

  Oranje: het is mogelijk om naar deze landen/zones te reizen, maar wordt sterk afgeraden gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF omdat het land van bestemming restricties voor toeristen oplegt, zoals een verplichte COVID-test of quarantaine bij aankomst in het land.

  Groen: reizen is mogelijk zonder bijkomende beperkingen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

43

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

De reisadviezen van FOD Buitenlandse Zaken bevatten ook een reeks specifieke aanbevelingen voor elke bestemming.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1)  De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2)  De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;

3)  De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;

4)  De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;

5)  De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door

internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;

6)  De reizen van passagiers op doorreis;

7)  De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;

om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

in het kader van co-ouderschap;

naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont (vanaf 1 september);

in het kader van een begrafenis of crematie;

in het kader van een civiele of religieuze huwelijken;

die door gezinshereniging gerechtvaardigd zijn;

8)  De professionele verplaatsingen van zeevarenden;

9)  Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen

reizen;

10)  De reizen voor dwingende medische bezoeken of om dringende medische zorgen verder te

zetten;

11)  De reizen van onderdanen van derde landen die zich voor studieredenen verplaatsen;

12)  De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van hun vorming;

13)  De reizen van hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit

economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

14)  Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;

15)  Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;

16)  Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

3. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist vanuit de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België?

Het is mogelijk om te reizen van de landen van de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk naar België.

44

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

In het geval van een heropflakkering in bepaalde lokale zones binnen Europa is het mogelijk dat er bijkomende maatregelen in werking zullen treden wanneer u uit deze lokale zones terugkeert.

De Belgische aanpak voor de terugkeer van reizigers maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be.

  Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden geplaatst of waar personen een hoog risico op besmetting lopen op basis van epidemiologische criteria vastgesteld door CELEVAL.

Reizigers die terugkeren uit deze zones zullen worden beschouwd als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en zich in quarantaine zullen plaatsen.

Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

  Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor een matig verhoogd risico op besmetting is vastgesteld door CELEVAL op basis van epidemiologische criteria.

Personen die toch terugkeren uit deze zones zullen gevraagd worden om een test te ondergaan en zich in quarantaine te plaatsen. Dit is echter geen verplichting, wel een sterke aanbeveling.

 Groene zones
onderworpen aan bijkomende maatregelen. Het blijft echter belangrijk om het reisadvies op te

volgen. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.

Alle reizigers zullen tevens een “Public Health Passenger Locator Form” moeten invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

1)  De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2)  De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;

3)  De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;

4)  De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;

5)  De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door

internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;

6)  De reizen van passagiers op doorreis;

7)  De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;

a. om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

in het kader van co-ouderschap;

naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont (vanaf 1 september);

zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waarvoor CELEVAL op basis

van epidemiologische criteria geen of een laag gezondheidsrisico vaststelt. De reizigers

zijn niet

45

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

in het kader van een begrafenis of crematie;

in het kader van een civiele of religieuze huwelijken;

die door gezinshereniging gerechtvaardigd zijn;

8)  De professionele verplaatsingen van zeevarenden;

9)  Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen;

10)  De reizen voor dwingende medische bezoeken of om dringende medische zorgen verder te

zetten;

11)  De reizen van onderdanen van derde landen die zich voor studieredenen verplaatsen;

12)  De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van hun vorming;

13)  De reizen van hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit

economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

14)  Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;

15)  Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;

16)  Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

4. Welke maatregelen zijn van toepassing wanneer je reist van en naar bestemmingen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk?

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones. Zich verplaatsen vanuit deze zones naar België voor niet-essentiële verplaatsingen is eveneens verboden.

Bij het gradueel opheffen van het verbod op niet-essentiële reizen zal het mogelijk zijn om te reizen vanuit België naar landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) en om te reizen naar België vanuit deze landen. De lijst wordt tweewekelijks door de EU herzien en de Belgische positie zal telkens daarna bekendgemaakt worden.

De volgende categorieën personen mogen, ongeacht het doel van de reis, vanuit “derde landen” naar de EU-lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden reizen:

a) Burgers van de Unie en onderdanen van derde landen die op grond van overeenkomsten tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en die derde landen, anderzijds, rechten van vrij verkeer genieten die gelijkwaardig zijn aan die van de burgers van de Unie, alsook hun respectieve familieleden;

b) Onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen en personen die hun verblijfsrecht aan andere EU-richtlijnen of aan het nationale recht ontlenen of over een nationaal visum voor verblijf van langere duur beschikken, alsook hun respectieve gezinsleden.

De tijdelijke reisbeperkingen worden niet toegepast op personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

46

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

1)  De professionele verplaatsingen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg ;

2)  De professionele verplaatsingen van grensarbeiders;

3)  De professionele verplaatsingen van seizoenarbeiders in de landbouw;

4)  De professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel;

5)  De verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door

internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie;

6)  De reizen van passagiers op doorreis;

7)  De reizen van passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;

om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

in het kader van co-ouderschap;

naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont (vanaf 1 september);

in het kader van een begrafenis of crematie;

in het kader van een civiele of religieuze huwelijken;

die door gezinshereniging gerechtvaardigd zijn;

8)  De professionele verplaatsingen van zeevarenden

9)  Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen,;

10)  De reizen voor dwingende medische bezoeken of om dringende medische zorgen verder te zetten;

11)  De reizen van onderdanen van derde landen die zich voor studieredenen verplaatsen;

12)  De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs in het kader van hun vorming;

13)  De reizen van hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit

economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

OPMERKING: De volgende drie categorieën zijn niet van toepassing voor binnenkomend personeel naar België vanuit landen die niet behoren tot de EU, het Schengengebied en het VK.

14)  Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werk verplaatsingen;

15)  Verplaatsingen van Belgische onderdanen of buitenlanders naar hun hoofdresidentie in het buitenland;

16)  Verplaatsingen in het kader van de uitvoering van notariële akten (indien nodig en indien dit niet digitaal kan gebeuren).

Het is steeds noodzakelijk om de verplaatsingen voor het verrichten van essentieel werk of dwingende redenen te kunnen staven met een aannemelijk bewijs, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboorteakte om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch attest verstrekt door een officiële zorginstantie of zorgverstrekker, een bewijs van overlijden, juridisch bindende documenten ....

47

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing vanaf 1 september, maar is onderhevig aan enkele voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag, minstens 1 jaar onafgebroken wettelijk hebben samengewoond (in België of in een ander land) of kunnen aantonen dat je, voorafgaand aan de aanvraag, tenminste al twee jaar een affectieve relatie hebt (dit houdt in dat de partners elkaar kennen en kunnen bewijzen dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag elkaar driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen). Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie. De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

 ten vroegste 48u voor de aankomst in België dienen de personen het Passenger Locator Form in te vullen alsook verplichte quarantaine van 14 dagen en testing uit te voeren bij terugkeer uit een rode zone.

OPGELET:

Deze specifieke voorwaarden komen bovenop de normale voorwaarden om toegang te krijgen tot een land buiten de EU. Zo is het onder andere belangrijk om steeds rekening te houden met welke visumprocedures er gelden. Voor visumplichtige reizigers die naar België willen komen, valt op te merken dat omwille van COVID-19 mogelijk (nog) niet op alle plaatsen alle visumprocedures hernomen zijn. Bovendien krijgen reizigers enkel toegang tot België of de EU indien ze voldoen aan de bestaande EU- en nationale regelgeving, die bepaalt onder welke voorwaarden ingezetenen van derde landen toegang tot het grondgebied kunnen krijgen. Dit staat los van de specifieke beperkingen of maatregelen die binnen de COVID-19 context om redenen van volksgezondheid tijdelijk gelden.

Bovendien hangt de binnenkomst in het land van bestemming af van de toestemming van dit land. De lidstaten mogen ook passende maatregelen nemen. Het is dus uiterst belangrijk om vóór het vertrek de reisadviezen per land na te gaan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken om de situatie en de maatregelen in het land van bestemming te kennen. Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl

Reizigers die terugkeren uit rode zones zullen worden behandeld als "hoogrisicocontacten", wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden bij terugkeer en in quarantaine moeten. Voor meer informatie over mogelijke quarantaine, zie vraag: “Wanneer dient een reiziger zichzelf in quarantaine te plaatsen?”.

Alle reizigers die naar België reizen moeten een “Public Health Passenger Locator Form” invullen. Voor meer informatie hierover, zie vraag: ‘Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” invullen?’.

5. Wanneer moet ik een “Public Health Passenger Locator Form” (PLF) invullen?

Sinds 1 augustus 2020, dienen ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, het “Public Health Passenger Locator Form” in te vullen, uitgezonderd wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

 Uitzondering: Reizigers die gebruik maken van een openbare of private luchtvervoerder of een openbare of private zeevervoerder, dienen ALTIJD het PLF-document in te vullen om te kunnen boarden, ongeacht de tijdsduur van het verblijf in het buitenland of België.

48

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Bij voorkeur gebeurt het invullen van het PLF-document op elektronische wijze. Echter, indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form (e-PLF), is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form te gebruiken.

Het PLF-document is beschikbaar op de e-gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

 Het elektronische PLF-document kan hier ingevuld worden: https://travel.info-coronavirus.be/  Het papieren PLF-document kan hier gedownload worden:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

Dit formulier laat toe om de reiziger te contacteren indien een besmetting wordt vastgesteld en om contact tracing op te starten.

Het volledig en waarheidsgetrouw invullen van het “Public Health Passenger Locator Form” is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en tot weigering van toegang tot het grondgebied.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Indien de informatie ingevuld op het formulier binnen de 14 dagen na aankomst verandert, moet u dit melden door bij voorkeur een nieuw e-PLF in te vullen via https://travel.info-coronavirus.be/ met de volledige en aangepaste gegevens. Indien u gebruikt maakt van de papieren versie, dient u de aangepaste versie door te sturen naar PLFBelgium@health.fgov.be.

A. Indien de reiziger gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of boot):

De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan het instappen, een Passenger Locator Form hebben ingevuld.
Bij gebrek aan het PLF-document is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren. De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

o Elektronischeversie

Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e- gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport per email een ontvangstbewijs over aan de reiziger, zijnde een PDF- document met QR-code. De reiziger toont dit document bij vertrek aan de vervoerder.

Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

49

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

o Papierenversie

Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie van het Passenger Locator Form in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kan hier gedownload worden: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF

Passagiers die reizen vanuit een land binnen het Schengengebied zullen hun formulier moeten tonen en afgeven aan de vervoerder bij het instappen. Passagiers die reizen vanuit een land buiten het Schengengebied zullen bij aankomst hun formulier moeten afgeven aan de grenscontrole.

B. Indien de reiziger geen gebruik maakt van een vervoerder (vliegtuig of bus) en met een ander vervoermiddel naar België komt (trein, bus, auto, fiets ...):

De met de grenscontrole bevoegde autoriteiten kunnen bij reizigers het Passenger Locator Form te allen tijde opvragen en controleren.

o Elektronischeversie

Het e-PLF (https://travel.info-coronavirus.be/) dient ingevuld te worden via de e- gezondheid website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Na het verzenden van het formulier door de reiziger, maakt Saniport na goede ontvangst een QR-code over aan de reiziger.

Indien u een hoogrisicocontact bent, wanneer u bijvoorbeeld uit een rode zone komt, zal u bij aankomst in België een SMS met een code ontvangen waarmee u zich kan begeven naar een triagepunt of labo voor een test.

o Papierenversie

Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronische Passenger Locator Form is de reiziger ertoe gehouden de papieren versie (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF) te downloaden, in te vullen en te ondertekenen vóór zijn aankomst in België. Het originele moet telkens kunnen worden voorgelegd aan de handhavingsautoriteiten bij een controle.

Zo snel mogelijk bij aankomst in België (binnen de 12 uur) dient de reiziger het PLF- document over te maken. Dit kan via email naar PLFBelgium@health.fgov.be of door de gegevens van de papieren versie over te nemen in de elektronische versie van het Passenger Locator Form.

6. Wat moet ik verstaan onder het begrip ‘quarantaine’?
Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats, die vooraf moet

opgegeven worden via het “Public Health Passenger Locator Form”. Dit kan een privéadres zijn (bij 50

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Indien de persoon ziek wordt, zijn alle huisgenoten nauwe contacten.

  De periode van 14 dagen start van zodra de reiziger in België aankomt.

  Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in

hetzelfde huis, volledig vermeden worden (steeds een afstand van 1,5m bewaren).
o Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon een apart toilet en badkamer

gebruiken.
o Quarantaine in een omgeving met personen die het risico lopen op een ernstige vorm

van COVID-19 wordt afgeraden (bv. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).

  Bezoek van externen is niet toegestaan.

  Werken en naar school gaan is niet toegestaan, behalve voor de uitzonderingen hieronder

opgenomen. Telewerk is wel mogelijk.

  Voor alle verplaatsingen (vanaf aankomst in België) moet het gebruik van het openbaar vervoer

vermeden worden.

  De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden. Indien symptomen optreden die

kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in

de buurt.

  Tijdens de hele periode van quarantaine moet men bereikbaar zijn en medewerking verlenen

aan de gezondheidsautoriteiten.

Zich buiten begeven is enkel toegestaan voor de volgende essentiële verplaatsingen, en mits het dragen van een (stoffen) mondmasker:

  Dringende medische zorgen;

  Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand

anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;

  Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

  Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben,

voor de hieraan verbonden essentiële activiteit in die mate dat de realisatie van deze essentiële activiteit niet kan worden uitgesteld tot nadat de periode van quarantaine is afgelopen, zoals de begrafenis van een familielid.

Quarantaine versus isolatie: het verschil

Als aan iemand gevraagd wordt om in quarantaine te gaan, is dat voor een periode van 14 dagen. Op dat moment is er enkel een vermoeden dat je drager van het virus bent, je bent (nog) niet ziek. Je had bijvoorbeeld nauw contact met iemand die positief getest heeft, was in een gebied met hoge viruscirculatie ("rode zone"), of in een oranje zone, waar je deelnam aan "risicovolle activiteiten" zoals familiebezoeken of het nachtleven.

Als je gevraagd wordt om in isolatie te gaan, is dat voor een periode van minstens 7 dagen. Dat gebeurt als je ziek bent of een positieve test hebt afgelegd. Vanaf het moment dat de symptomen doorbreken, blijf je niet langer dan 7 dagen besmettelijk.

7. Wanneer dient een reiziger zich in quarantaine te plaatsen?

Quarantaine is een bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten. Meer informatie hierover kan u op de website van de gefedereerde entiteiten vinden.

A. Wanneer u vanuit België naar het buitenland reist

51

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

Het staat ieder land vrij om quarantaine voor reizigers die op het grondgebied aankomen in te stellen. Het is daarom sterk aangeraden om het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

B. Wanneer u vanuit het buitenland naar België reist

In België is quarantaine en het ondergaan van een COVID-19 test verplicht voor reizigers die uit rode zones terugkeren. Voor terugkeerders uit oranje zones wordt dit zeer sterk aangeraden. Deze zones worden gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel. Hiervan mag enkel worden afgeweken indien deze quarantaine ervoor zou zorgen dat het ‘essentiële aspect’ van de reis niet zou kunnen doorgaan. De quarantaine mag dus enkel opgeheven worden om het essentiële reisdoel te vervullen en enkel in die mate dat deze activiteit niet kan worden uitgesteld.

Bijvoorbeeld: een buitenlandse student kan de quarantaine van twee weken respecteren vooraleer hij zijn studies aanvat, een persoon die reist voor een begrafenis, kan de begrafenis bijwonen, maar de rest van zijn verblijf dient hij wel in quarantaine te blijven.

Tijdens het uitvoeren van deze activiteit dienen social distancing en andere beschermingsmaatregelen nauwgezet gerespecteerd te worden.

Voor alles wat niet te maken heeft met de reden van de essentiële verplaatsing zal de persoon zich dus moeten houden aan de quarantaine.

C. Uitzonderingen op de quarantaine maatregelen

De personen die, afkomstig uit een rode zone, in België toekomen, en die essentieel werk of een dwingende reden hebben in de hieronder opgenomen categorieën, moeten zich niet verplicht in quarantaine plaatsen:

Grensbewoners;

Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor

zover nodig bij het uitoefenen van hun functie;

Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale

organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, alsook journalisten, bij het uitoefenen van hun functie ;

Passagiers op doorreis;

Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie;

Hooggekwalificeerde onderdanen uit derde landen, als hun werk vanuit economisch

standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld of verricht in het buitenland; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit

Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.

52

FAQ COVID-19 FAQ NL 24/08/2020 16u50 Dit document is van toepassing vanaf 24 augustus 2020

8. Worden specifieke maatregelen genomen voor de Belgische luchthavens?

De maatregelen van social distancing en de specifieke maatregelen die gelden op de luchthaven dienen gerespecteerd te worden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is iedereen verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof, vanaf het betreden van de luchthaven. Wanneer het dragen van een masker omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Voor verdere informatie over de geldende maatregelen, dienen de reizigers de website van de respectievelijke luchthavens te raadplegen.

9. Wat als men tegen de adviezen en verbodsbepalingen toch op reis vertrekt. Wat in verband met de reisverzekering indien deze personen op verplaatsing ziek worden?

De algemene voorwaarden van een specifieke reisverzekeringspolis bepalen de gevallen waarin de reisverzekering tussenkomt. Bijgevolg wordt er in de algemene voorwaarden bepaald of er dekking zal zijn van medische – en/of repatriëringskosten als men ingeval van een negatief reisadvies of een reisverbod toch op reis is vertrokken en daar ziek zou worden. Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars zal er in die gevallen geen dekking zijn. Ook bij de hospitalisatieverzekeringen preciseren de algemene voorwaarden onder welke voorwaarden de hospitalisatieverzekeraar tussenkomt in het buitenland.

BIJKOMENDE INFORMATIE FOD Buitenlandse Zaken:

 https://diplomatie.belgium.be/nl

FOD Mobiliteit:

 https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus
 https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus  https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

53