BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

de beslissing van de tweede gemeenteraad - 31 08 2021

Hieronder vind je de (ontwerp-) beslissing van de gemeenteraad van gisteren, 31 08 2021.  Inhoudelijk is er niets aan veranderd.

Hiermee werd de beslissing van de gemeenteraad van 24 08 2021 terug ingetrokken.

Vooral het gedeelte in vet is belangrijke motivatie.

 

 1.    Beslissingen gemeenteraad 24 augustus 2021 inzake constructieve motie van wantrouwen en inzake aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen. Intrekking.

De gemeenteraad,                                                                                             ONTWERP

Gelet op de wetgeving, zijnde:

-  het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

-  de omzendbrief KB/ABB 2018/3 betreffende de installatie lokaal en provinciaal bestuur

-  het ministerieel besluit van 13 december 2018 houdende de benoeming van de heer Bram Degrieck tot burgemeester van de gemeente De Panne

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2021;

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:

-  de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 waarbij de gemeenteraad akte neemt van de geldigverklaring van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 5 december 2018 waaruit blijkt dat de zetelverdeling tussen de lijsten evenals de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard, correct werd bevonden

-  het ministerieel besluit van 13 december 2018 houdende de benoeming van de heer Bram Degrieck tot burgemeester van de gemeente De Panne

-  de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 waarbij de gemeenteraad kennis neemt van de eedaflegging en benoeming van de heer Bram Degrieck als burgemeester met ingang van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2024

-  de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 waarbij de gemeenteraad kennis neemt van de eedaflegging van de gemeenteraadsleden en vervolgens als gemeenteraadsleden werden geïnstalleerd

-  de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 houdende verkozen verklaring in rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:

1.       Eerste schepen, de heer Wim Janssens

2.       Tweede schepen, mevrouw Cindy Verbrugge

3.       Derde schepen, de heer Stefaan Buyens

4.       Vierde schepen, de heer Nicolas Luyssen

alsook de eedaflegging van vermelde schepenen in dezelfde zitting

-  de beslissing van de OCMW-raad van 2 januari 2021 waarbij de OCMW-raad kennis neemt van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waarvan tengevolge hiervan mevrouw Michèle Vandermeeren verkozen werd verklaard als voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
alsook de eedaflegging van mevrouw Michèle Vandermeeren in dezelfde zitting;

-  de beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 inzake constructieve motie van wantrouwen

-  de beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 inzake aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen

-  de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2021 inzake constructieve motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

-  de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2021 inzake verkozen verklaring voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen;

Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:

-  de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de geldigverklaring ervan door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dd. 5 december 2018

-  de overhandiging van een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen aan de algemeen directeur op 16 augustus 2021;

Gelet op de aanleiding, zijnde:

-  de beslissingen van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 inzake constructieve motie van wantrouwen en inzake aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen;


 

 

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:

-  gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 waarbij burgemeester Degrieck, middels de gebruikte procedure van collectieve constructieve motie van wantrouwen, werd ontslagen en het daaropvolgende benoemen van aangewezen-burgemeester Ann Vanheste

 

-   gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 waarbij schepenen Janssens, Verbrugge, Buyens en Luyssen, middels de gebruikte procedure van collectieve constructieve motie van wantrouwen, werden ontslagen en het daaropvolgende benoemen van de nieuwe schepenen

 

-   gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2021 waarbij de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Vandermeeren, middels de gebruikte procedure van constructieve motie van wantrouwen tegen de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, werd ontslagen en het daaropvolgende benoemen van een nieuwe voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 

-   gelet op het schrijven van burgemeester Degrieck, namens de schepenen Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren en de raadsleden van de fracties ACT!E en Het plan – B, aan de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn Hauspie dd. 20 augustus 2021 waarin hem nogmaals werd gemeld dat de constructieve moties van wantrouwen tegen burgemeester Degrieck en schepenen Janssens, Verbrugge, Buyens en Luyssen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Vandermeeren door hem onontvankelijk dienen te worden verklaard

 

-   gelet op de ontvangen adviezen vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

-   gelet op het schrijven van burgemeester Degrieck, schepenen Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren aan de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn Hauspie dd. 20 augustus 2021 waarin hem nogmaals werd gemeld dat de constructieve moties van wantrouwen tegen burgemeester Degrieck en schepenen Janssens, Verbrugge, Buyens en Luyssen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Vandermeeren door hem onontvankelijk dienen te worden verklaard gelet op de aanwezigheid van zijn handtekening op de motie

 

-   gelet op het feit dat de handtekening van de heer Hauspie aanwezig is op de constructieve moties van wantrouwen; dat de heer Hauspie deze moties niet kon hebben ondertekend en dat zijn handtekening hierdoor als ongeldig dient te worden beschouwd; dat dit hierdoor als gevolg heeft dat onvoldoende handtekeningen werden verzameld om te komen tot geldige constructieve moties van wantrouwen, gesteld dat de constructieve moties van wantrouwen alsnog zouden worden aanzien als vormelijk correct opgesteld en ingediend

 

-   gelet op de duidelijke stellingname in dezelfde brief aan de voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn Hauspie vanwege de leden – gemeenteraadsleden van de fractie ACT!E, waarin zij nogmaals en duidelijk stellen dat zij niet akkoord gaan dat de heer Hauspie, als deel uitmakende van de fractie ACT!E tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad dd. 2 januari 2019, deze motie ondertekend heeft; dat de fractie ACT!E hierbij absoluut wil te kennen geven dat zij de handtekening van de heer Hauspie op de constructieve moties van wantrouwen NIET ondersteunt

 

-   gelet op de duidelijke melding in de bovenvermelde brief aan de voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn Hauspie dat hij door het ontvankelijk verklaren van de ingediende constructieve moties van wantrouwen in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2021 een schromelijke, opzettelijke en weloverwogen doelbewuste fout maakt teneinde voldoende handtekeningen te bekomen op de vermelde constructieve moties van wantrouwen

 

-   gelet op de mededeling van raadsleden Degrieck, Janssens, Buyens, Luyssen, Vandermeeren, Vandevelde, Nevens, Wouters en Rabaey, waarin zij hebben aangekondigd alle juridische stappen te zullen nemen betreffende de aanstelling van een aangewezen-burgemeester indien dit zich zou voordoen, inclusief verzoeken tot vernietiging van de genomen beslissingen bij de desbetreffende instanties

-   gelet op de mededeling van raadsleden Degrieck, Janssens, Buyens, Luyssen, Vandermeeren, Vandevelde, Nevens, Wouters en Rabaey, waarin zij hebben aangekondigd alle juridische stappen te zullen nemen betreffende de aanstelling van de nieuwe schepenen indien dit zich zou voordoen, inclusief verzoeken tot vernietiging van de genomen beslissingen bij de desbetreffende instanties

 

-   gelet op de mogelijke gevolgen die een beslissing tot vernietiging van de genomen gemeenteraadsbeslissingen en beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en daaruit volgende aanstellingen van een aangewezen-burgemeester en nieuwe schepenen zou kunnen inhouden voor het lokaal bestuur van De Panne; gevolgen die op vandaag kunnen omschreven worden als bijzondere bedrijfsrisico’s voor het lokaal bestuur van De Panne

 

-   gelet op de verontwaardiging die leeft bij de bevolking van De Panne en ver daarbuiten, meer bepaald op sociale media en in de straat; verontwaardiging die tot gevolg heeft dat het vertrouwen in de politiek en haar mandatarissen in het algemeen, en in de lokale politiek en haar lokale mandatarissen in het bijzonder, hierdoor een onherstelbare knauw heeft gekregen

 

-   gelet op de schade die de beslissingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2021 hebben veroorzaakt voor het imago van de gemeente en het lokaal bestuur De Panne in het algemeen en de inwoners, tweedeverblijvers en ondernemers in het bijzonder;

-        Gelet op het verzoek, bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid, bij de Raad van State tot schorsing en vernietiging van de beslissing van de gemeenteraad dd 24 augustus 2021 betreffende de ontvankelijkheidsverklaring en aanname van de constructieve motie van wantrouwen;

 

-        Gelet op de beschikking tot vaststelling van de bovenvermelde zaak op de zitting van de Raad van State op vrijdag 3 september om 1400h van de Xde kamer, waarbij de gemeente De Panne wordt aangeduid als tegenpartij en mevrouw Vanheste als belanghebbende partij;

 

-        Gelet op het ontslag omwille van persoonlijke redenen van heden, 31 augustus 2021 van de voorzitter van de gemeenteraad Dhr Hauspie; beslissing die hem tot eer strekt;

 

-        Gelet op het feit dat Dhr Hauspie in een volgende gemeenteraad zal worden opgevolgd door een raadslid vanuit de ACT!E – fractie;

 

-        Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van XX/XX , tot herschikking van de taken van het dagelijks bestuur van onze gemeente, lees: waarbij de bevoegdheden van mevrouw Cindy Verbrugge met onmiddellijke ingang werden ingetrokken;

 

-        Gelet op de eis van toenmalig burgemeester Degrieck en schepenen Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren, tot het indienen van het ontslag als schepen van mevrouw Cindy Verbrugge, eis die, bij goedkeuring van dit agendapunt, nogmaals en krachtiger wordt gesteld;

 

-        Gelet op de wil van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, bij monde van viceminister-president en minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers en vele leden van het Vlaams Parlement van àlle Vlaamse partijen met hem, om middels de gekende wijzigingen van het Decreet Lokaal Bestuur, de lokale democratie te versterken en de gemeenteraad een sterkere rol toe te bedelen in het bestuur van een gemeente;  dat de geest van het decreet geen interpretatie toelaat;

 

-        Gelet op de lokale autonomie;

 

-        Gelet op het feit dat een gemeenteraad, mits grondige motivatie, haar eigen beslissingen kan intrekken;

 

-        Gelet op de verklaring van raadslid Degrieck, die, bij eerherstel als burgemeester van De Panne, verklaring waarbij raadsleden Janssens, Buyens, Luyssen en Vandermeeren, bij eerherstel als schepenen van De Panne, zich aansluiten, aan de gemeenteraadsleden van goeie wil een collectieve constructieve motie van VERtrouwen te zullen voorleggen op een volgende gemeenteraad;

-        Gelet op het feit dat, bij goedkeuring van dit agendapunt, er met onmiddellijke ingang een zwarte pagina in het democratische boek van De Panne kan worden omgeslagen en dat er kan worden overgegaan tot het besturen als een goeie huisvader van deze formidabele gemeente waar we allemaal zo preus op zijn;

 

 

BESLIST

 

 

Art.1:       De beslissingen van de gemeenteraad van 24 augustus 2021 inzake constructieve motie van wantrouwen en inzake aanstelling schepenen en aanduiding van de aangewezen burgemeester ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen, worden ingetrokken.

 

Art.2:       De huidige beslissing van de gemeenteraad wordt ter kennis gebracht aan de Vlaamse Regering.