BRGM BRAM Bram Degrieck - Burgemeester van De Panne

19/08/2021 - Het knip en plakwerk van de slechtste leerling uit de eerste kleuterklas


Er dienen twee documenten te worden ingediend om een gemeenteraadsbeslissing te kunnen nemen: een collectieve constructieve motie van wantrouwen waarbij een akte van voordracht dient te worden bijgevoegd. 

Je vindt het ingediende document, waarvan onze fractie absoluut de ontvankelijk betwist, hier in bijlage terug.  

Dit document is als "af" te beschouwen.  Het is aldus een bestuursdocument geworden dat niet meer kan wijzigen en dat publiek raadpleegbaar is.  De burger heeft het recht dit document in te zien.

 

De verantwoordelijkheid van de voorzitter is verpletterend bij het ontvankelijk verklaren van dit "rap in elkaar geprutst plak – en knipwerk van de slechtste leerling uit de eerste kleuterklas".  Trouwens, er zijn bijzondere gelijkenissen tussen het ingediende document in De Panne en dat van in Blankenberge.  De protagonisten haalden duidelijk hun info uit de documenten die in Blankenberge werden gebruikt en knipten en plakten naar hartenlust.

De belangrijkste vormfout is uiteraard ... zijn eigen onwettige handtekening.

Ik waarschuw de voorzitter bij deze nogmaals van het risico dat hij hiermee politiek én persoonlijk neemt.  De Raad van State is géén kattenpis.

"Er dienen twee documenten te worden ingediend: een collectieve constructieve motie van wantrouwen waarbij een akte van voordracht dient te worden bijgevoegd. 

Voor de motie zelve zijn er geen vormvereisten beschreven in art. 46 van het DLB, een hiaat.

Voor de vormelijkheden van de akte van voordracht wordt in art. 46 verwezen naar artikel 43.  Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt modelformulieren voor een “akte van voordracht” ter beschikking.  De decreetgever stelt hiermee duidelijk vast welke zaken essentieel te vermelden zijn bij het indienen van dergelijke akte.  Deze modellen zijn niet gewijzigd sedert 2018/2019.

Bij onze analyse van het ingediende document zijn onze fracties op tekortkomingen, zo niet slordigheden gestoten.

- Er is slechts één document ingediend.   Het document is genummerd en vormt aldus één geheel.  De titel van het document geeft weer dat het een “motie” betreft.  Gezien slechts één document werd ingediend, en er voor een motie geen vormelijkheden werden beschreven, dient dit ene document aanzien te worden als een motie, en in ieder geval niet als een akte van voordracht;

- Het document verwijst naar een onbestaand decreet;

- het document is niet gedagtekend.

Gesteld dat dit document dient te worden geïnterpreteerd als ware het tevens een akte van voordracht, dan stellen wij bovendien nog volgende tekortkomingen vast:

- een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een uittreksel uit het strafregister, model 1, voor elk van de kandidaten, werd niet toegevoegd.  Er kan in deze niet verwezen worden naar het onderzoek van de geloofsbrieven van de raadsleden gelet op de verstreken 32 maanden sedert dit onderzoek naar aanleiding van de installatievergadering in januari 2019;

- bijlage 1, met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreekt;

- bijlage 2, met de gegevens van de verkozenen die de voordracht van de kandidaat-schepenen ondersteunen en die verkozen zijn op dezelfde lijst als de voorgedragen-schepenen.  Dit is een essentieel document waar ik later op terug kom."

"Onze fracties zullen niet nalaten de ontvankelijkheid van het ingediende document en het ontbreken van de akte van voordracht met zijn bijlagen aan te vechten bij de juiste instanties die wél dienen te oordelen over de komma’s en punten.  Deze bindende documenten die het reilen en zeilen van een lokaal bestuur bepalen moeten vormelijk correct zijn, geen interpretatie mogelijk laten en moeten  meer zijn dan wat rap in elkaar geprutst plak – en knipwerk van de slechtste leerling uit de eerste kleuterklas.

De voorzitter van de gemeenteraad, Mijnheer Hauspie, oordeelt over de ontvankelijkheid van de nodige twee documenten.  Gelet op het feit dat de voorzitter de agenda van de gemeenteraad heeft verstuurd, mogen we stellen dat de voorzitter het document als ontvankelijk heeft verklaard en dat hij hiervoor de bijzondere verantwoordelijkheid op zich neemt.  Onze fracties zullen in deze ten gepaste tijde ook het oordeel van de voorzitter bij de juiste instanties in vraag stellen."

 

"Er kan niets anders dan worden vastgesteld dat de Mijnheer Hauspie deze motie, akte niet mocht hebben ondertekend en dat de ingediende motie onmogelijk ontvankelijk kan worden verklaard … door zichzelf.

Brèf: Mijnheer Hauspie negeert flagrant één van de hoekstenen van het Decreet Lokaal Bestuur door de motie te ondertekenen, hij verklaart de motie, als voorzitter van de gemeenteraad bovendien als ontvankelijk én roept als voorzitter van de gemeenteraad de gemeenteraad samen om te stemmen over een punt dat ons lokaal bestuur gigantisch op z’n kop zet.

Een voorzitter van de gemeenteraad dient het democratisch proces te bewaken en ervoor te zorgen dat de procedures correct verlopen.  Dit manoever kan niet anders dan als “eigenbelang” omschreven worden.

Indien dit voorstel tot een stemming in de gemeenteraad komt, zou dit een een schromelijke, opzettelijke en weloverwogen doelbewuste fout tout court betekenen. Men zal niet kunnen zeggen “wir haben es nicht gewusst”. Onze fracties zullen desgevallend niet aarzelen en meteen beroep instellen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen én de Raad van State."


Je kan het document ook hier vinden: